Svätá Terezka - Modlitby, odpustky, litánie

 

ŽIVOTOPIS. Podivnou kvetinkou vo venci svätých je Terezka Ježiškova z Lisieux. Nar. 2. 1. 1873 v Alenconu, Francúzsko. Jej život bol od detstva naplnený jedine láskou k Ježišovi, preto aj dostala prímeno „Ježiškova”. Sama o sebe napísala: „Od svojho tretieho roku som nikdy ničoho neodoprela Pánu Bohu. Vynasnažovala som sa, aby som sa čo najviac zaľúbila P. Ježišovi.” V 15, roku života vstúpila do kláštora Karmelitiek v Lisieux.

Jej heslom bolo: „Milovať, trpieť, zachraňovať duše a modliť sa za kňazov.” Zomierajúc (30. sept. 1897) hovorila že v nebi bude pred trón Boži sypať kvietky spomínaného hesla a s neba sypať ruže na zem ako dážď. Pp Pius XI. v milostivom roku 1925 ju vyhlásil za svätú. Jej úcta je neobyčajne rozšírená v celej Cirkvi, za čo ona svojim ctiteľom orodovaním sype veľa ruží Božej milosti. — Je patrónkou misií.

 

LITURGICKÁ MODLITBA.

 

Bože, ktorý si povedal, keď nebudete ako malučkí, nevojdete do kráľovstva nebeského; daj nám, prosíme, aby sme svätú pannu Teréziu v poníženosti a prostote srdca tak nasledovali, žeby sme život večný obsiahnuť mohli. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. — R. Amen.

 

Odpustky 300 dní raz denne. — Pln. odp. raz mesačne pod obvyklými podmienkami, ak modlitbu každodenne v mesiaci odbavíme.

 

Súkromná modlitba

 

Predivne svätá Terézia od malého Ježiša, za svojho krátkeho zemského života podarilo sa ti stať sa zrkadlom anjelskej čistoty, silnej lásky a veľkodušnej oddanosti Bohu. Teraz požívaš odmenu svojich čností. Zhliadni láskavé na nás, ktorí v teba dôverujeme. Vypros nám milosti, aby sme, teba nasledujúc, čistotu mysle i srdca vždy si zachovali a s úprimnou vôľou v ošklivosti mali všetko, čo môže, hoci aj ľahko naštrbiť tak vznešenú čnosť, ktorá nás tak milými činí Božskému ženíchovi Tvojmu. Predrahá svätica, daj nám okúsiť moc tvojej prímluvy v každej našej núdzi. Vypros nám potechu v každej trpkosti tohto života, najmä v hodinu smrti, aby sme s tebou účastní boli večného blahoslavenstva v nebi. Amen.

 

Litánie o sv. Terezke Ježiškovej.

 

Len pre súkromnú pobožnosť.

 

Pane, zmiluj sa nad nami. — Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás.

Otče s nebies, Bože, — zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, —

Duchu Svätý, Bože, —

Svätá Trojica, jeden Bože, —

Svätá Mária, — oroduj za nás.

Svätá Terezka Ježiškova, —

Svätá Terezka, ctihodná služobnica Pánova, —

Svätá Terezka, blaženosť svojich rodičov, –

Svätá Terezka, vzor sesterskej lásky, —

Svätá Terezka, okrasa prvoprijímajúcich, —

Svätá Terezka, veľká milovnica modlitby, —

Svätá Terezka, vrúcna ctiteľka Panny Márie, —

Svätá Terezka, od P. Márie zázračne uzdravená, —

Svätá Terezka, ponížená ctiteľka prevelebnej Sviatosti Oltárnej, —

Svätá Terezka, od Boha mnohými milosťami ozdobená, —

Svätá Terezka, tajomná voňavá ruža, —

Svätá Terezka, už od detstva do rehole povolaná, —

Svätá Terezka, za svätý Karmel oduševnená, —

Svätá Terezka, malá nevesta Kristova, —

Svätá Terezka, svedomitá rehoľnica, —

Svätá Terezka, učiteľka zachovávania rehoľných pravidiel, —

Svätá Terezka, miláčik svojich spolusestier, —

Svätá Terezka, pravá dcéra svätej Matky Terézie, —

Svätá Terezka, seraf druhej rehole Karmelskej, —

Svätá Terezka, hodná nositeľka svätého Škapuliara, —

Svätá Terezka, oduševnená túžbou ostať vo svete neznámou, —

Svätá Terezka, preniknutá oddanosťou Pánu Bohu, —

Svätá Terezka, mučenica Božej lásky, —

Svätá Terezka, obeta za kňazov, —

Svätá Terezka, horlivo sa modliaca za misie, —

Svätá Terezka, opovrhujúca zemskými bohatstvami, —

Svätá Terezka, anjel v ľudskom tele, —

Svätá Terezka, prvotnou nevinnosťou celý život kreslená, —

Svätá Terezka, zvláštna ctiteľka najsvätejšej Tváre, —

Svätá Terezka, hodná zvláštnej lásky B. Srdca, —

Svätá Terezka, preniknutá túžbou po mučeníctve, —

Svätá Terezka, veľká v trpezlivosti, —

Svätá Terezka, navštívená mnohými trápeniami, —

Svätá Terezka, veselá v krížoch a trápeniach, —

Svätá Terezka, zrkadlo poníženosti, —

Svätá Terezka, nasledovania hodný príklad dôvery v Boha, —

Svätá Terezka, opora malomyseľných, —

Svätá Terezka, potecha nemocných, —

Svätá Terezka, útočište utlačovaných, —

Svätá Terezka, pomocnica pokúšaných, —

Svätá Terezka, pomocnica v zachovaní čistoty, —

Svätá Terezka, mocná orodovnica hriešnikov, —

Svätá Terezka, vodkyňa malých duší, —

Svätá Terezka; nenávisťou naplnená voči hriechu, —

Svätá Terezka, verná v maličkostiach, —

Svätá Terezka, morená túžbou po nebi, —

Svätá Terezka, v smrti odovzdaná do vôle Božej, —

Svätá Terezka, od Boha mnohými zázrakmi oslávená, —

Svätá Terezka, orodovnica pri tróne Božom, —

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — zmiluj sa nad nami.

 

Poučné slová sv. Terezky Ježiškovej.

 

Treba sa cvičiť v malých čnostiach. — Chcem povedať dušiam, že tu majú iba maličkú úlohu, t. j. Ježiškovi kvety sypať dennými obietkami a jeho srdce si získavať vernou láskou. — Nikdy nemôžeme mať priveľa dôvery v Boha, veď je rovnako dobrotivý a mocný. On nám dáva podľa miery našej dôvery. — Ja som vždy preukazovala Bohu iba lásku; on mi lásku odplatí láskou. Po svojej smrti učiním, aby ruže padali s neba. Moja blaženosť v nebi bude toto: dobré činiť na zemi. — Nie preto sa dvíham k Bohu s dôverou a láskou, že som bola zachránená od ťažkého hriechu. Ach, cítim, že by som nič zo svojej dôvery nestratila, hoci by som mala na svedomí všetky zločiny, ktoré človek môže spáchať; išla by som so zlomeným od ľútosti srdcom hodiť sa do náručia svojmu Spasiteľovi. Viem, že má rád márnotratného syna; porozumela som jeho slová k svätej Magdaléne, k cudzoložnici, k Samaritánke. Nič, vôbec nič by ma nemohlo odstrašiť: veď viem, že myslieť na jeho lásku a na jeho milosrdenstvo, v ktorom zmizne celé more hriechov za okamih ako kvapka vody, keď ju vlejú do žeravého uhlia, zachráni všetkých pre nebo.

 

Odpustky. 1. Keď sa pred obrazom sv, Terezky pomodlíme tri razy Sláva Otcu, pripojac vzdych: „Svätá Terezka od malého Ježiška, oroduj za mňa”, získame odp. 300 dní. — Pln. odp. raz mesačne za obvyklých podmienok. — 2. Veriaci získajú pln. odpustky za obvyklých podmienok, keď navštívia chrám, kde sa slávi sviatok sv. Terezky.