(Video) Tradičná omša - skutočne katolícka omša

 

Video z omše Tridentskej, ktorá bola opäť uvedená do prevádzky v dokumente Summorum Pontificium, pápeža Benedikta XVI. Ide o honosnú omšu na ktorej bolo odchovaných pomerne dosť Svätých, od času po reformácii až po druhý Vatikánsky koncil.

 

Táto omša je nielen platnou omšou, ale aj jedinou katolíckou omšou. I keď nová omša sa vysluhuje vo väčšine kostolov vo svete, v tejto omši je mnoho protestantských prvkov a žiaľ aj prvkov z dieľne slobodomurárov – nepriateľov Cirkvi, pretože samotnú omšu vymyslel Bugnini, ktorého samotná Cirkev neskôr zbavila úradu, lebo bol skutočne slobodomurárom.

 

Jediná platná katolícka omša je Tridentská omša. Pretože ako sa bude katolík modliť v omši, tak bude veriť. Keď vidíme aké omše sa dnes po svete konajú, ako je nová omša zameraná na človeka a nie na Boha, ako sa človek na tejto omši zabáva, tak sa aj modlitby a viera človeka prenáša do domovov v tomto modernom štýle. Takto sa človek zbavuje viery, kedy aj samotná omša je iba akýmsi divadielkom na nedeľu.

 

Dnes je doba, kedy skutočne mnoho kňazov, biskupov a kardinálov, nemá katolícku vieru. Bez katolíckej viery, nie je možné dosiahnuť spasenie, lebo Svätý Pavol o tejto viere hovorí, že ktokoľvek by inak učil učenie dané od Krista Pána a apoštolov, nech je prekliaty aj keby išlo o kňaza, biskupa, kardinála, dokonca Anjela z neba.

 

Vážme si tejto omše Tridentskej. Keď máme možnosť, navštevujme ju, dajme si tú námahu, čas, vzdialenosť, lebo toto je pravá katolícka omša, ktorá dáva pravú katolícku vieru, bez miešaní sa do nej protestantských prvkov, slobodomurárskych prvkov, svetských prvkov. Žiaľ, na Slovensku je veľmi málo týchto omší, ale každým týždňom aj na týchto málo omšiach ľudí pribúda. Tam kde sa začína katolícka viera rúcať, modernizovať a prispôsobovať svetu - tam začína nastupovať tradičný katolicizmus a ľudia sa začnú pýtať po skutočnej viere a skutočnej omši. 

 

Obetovanie je tak ako má byť smerom k východu, s rečou katolíckou latinskou, s gregoriánskymi chorálmi, ktoré mnísi premeditovali do hĺbky. Zbožnosť ľudu je veľká, ľudia sa nehanbia za katolícku vieru, klaňajú sa Jedinému Pravému Bohu už len vyslovením jeho Svätého mena, ženy si zahaľujú hlavu šatkami, ako to určil svätý Pavol. Z účasti na tejto omši ide veľká duchovná sila a povzbudenie. Človek sa tu skutočne v plnej sile stretáva s Kristom, Golgota sa sprítomňuje, náš Pán sa tu obetuje rukami kňaza, pričom citeľne zostupuje na oltár. Srdce katolíka až poskakuje radosťou nad omšou všetkých časov. Modlime sa, aby sa tieto omše opäť vrátili a tým aj vrátili vieru katolíkom, ktorí sa dnes hanbia za Krista, za Cirkev, za svoju vieru, ktorú vyznávajú v skrytosti.

 

Pane Bože Trojjediný - vráť naspäť oltáre, ktoré Cirkev zničila koncilom, aby sa opäť všade na svete rovnako obetovala omša tak, ako to robili všetky generácie od Apoštolov... Amen