V tradičnej omši sa nehovorí pri Svätom prijímaní na konci - Amen…

V NOM omši kňaz povie jednoduchú formulku - Telo Kristovo a veriaci odpovedá - Amen. Celé to je v zmysle akejsi spolupráce kňaza a veriaceho. Tradičná omša však chápe Eucharistiu ako dar z neba, ku ktorej nemáme už čo pridať, pretože nejde o našu spoluprácu, ale o milosť ktorú nám Boh skrze Eucharistiu dáva. Preto máme Eucharistiu prijať čo najponíženejšie a najpokornejšie, máme iba nastaviť jazyk a kňaz nám naň vloží Kristovo telo.

 

Kňaz v Kristovom zastúpení hovorí tieto slová: Corpus Domini nostri + Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam aetérnam. Amen…

 

V preklade to znamená: Telo nášho Pána + Ježiša Krista, nech zachová tvoju dušu pre večný život. Amen

 

Všimnime si znamienka + (plus). Toto znamienko znamená, že kňaz nielen vysloví túto krátku modlitbu pri prijímaní, on na mieste znamienka + nás zároveň prežehnáva Eucharistiou, keď ňou robí nad nami Kríž, čím nás požehnáva samotný Kristus.

 

K tomuto my nemáme z našej strane čo dodať, iba v pokore prijať veľkú Božiu milosť, ktorú nám hriešnym a nehodným ľuďom, Boh pripravil cez svojho milovaného Syna a tak je lepšie radšej v pokore a tichosti mlčať.

 

Veď Kristus nás vykúpil bez našej účasti a na Golgote mrel za tých, ktorí boli s ním v nepriateľstve ako hovorí Svätý Pavol a tak aj počas Eucharistie ďakujme Bohu za Jeho dobrodenia a milosť, že nás kŕmi nadpozemským pokrmom, ktorý si mi ničím - absolútne ničím nezasluhujeme! Je to len a výhradne milosť Božia, ktorý sa ku nám vo svojom Synovi a v Duchu Svätom sklonil a zmieril nás zo sebou, bez nášho pričinenia, bez nášho Amen...