Priebeh najsvätejšej tradičnej omše II. Evanjelium

Evanjelium 

Kristove slová, obsiahnuté v evanjeliách, akosi zvlášť vynikajú nad všetky ostatné čiastky sv. Písma. Na znamenie tejto zvláštnej cennosti číta sa evanjelium na pravej strane oltára, kam miništrant prenesie misál. Medzitým kňaz ide doprostred oltára a hlboko sklonený modlí sa prípravnú modlitbu: Munda cor meum — Očisti moje srdce... atď. Prosí Boha o očistenie úst, aby sa otvárali len na ohlasovanie Božskej pravdy. Prosí o očistenie srdca, od každého poklesku, nevery aj pochybnosti, od bázne ľudskej a nepravej horlivosti. Prosí i o Božské požehnanie, lebo jedine milosť Najvyššieho môže úrodným učiniť semeno slova Božieho. 

Vtedy veriaci majú prosiť Boha, aby ich osvietil a schopnými učinil, žeby oznamovanie evanjelia s úžitkom slyšali a jeho požehnania účastnými sa stali.

Kňaz pomodliac sa prípravnú modlitbu ide na pravú stranu oltára. Stojí priečne s oltárom smerom na sever, ktorý predstavuje tmu hriechu a nevery; túto však rozptyľuje a rozháňa svetlo sv. evanjelia. Chcejúc čítať evanjelium, najskôr pozdraví ľud známymi slovami: Dominus vobiscum, tj. akoby chcel povedať: Pán príde; prijmite Jeho slová tak, ako Jeho samého; nech je On s vami a vo vás a nech otvorí naše uši a srdcia. Miništrant alebo ľud odpovedajúc, Et cum spiritu tuo - i s duchom tvojím, akoby kňazovi zas žičil: Pán i teba nech osvieti a naučí všetkej pravde, aby sme ju od teba slyšali nepremenenú a nepoškvrnenú. Nato kňaz palcom poznačí malý krížik na evanjelium, na svoje čelo, ústa a prsia, pri čom hovorí alebo spieva: Sequentia sancti evangelii... — Nasledujúce sú slová zo sv evanjelia - Miništrant — ľud odpovedá: Gloria tibi Domine — Sláva Tebe Pane, t. j. za sv. evanjelium, ktoré nám Kristus Pán priniesol. 

Slovo „evanjelium" znamená radostné posolstvo, keďže takým je pre nás celý život a učenie Ježišovo. Čítaná čast je vyňatá zo 4 evanjelií, ktoré napísali sv. Matúš, sv. Marek, sv Lukáš a sv. Ján. Značenie knihy krížikom znamená, že nasledujúce čítanie zhrnuje učenie toho, ktorý bol za nás ukrižovaný. 

Značenie krížika na čele, čo činí nielen kňaz, ale aj všetci veriaci, znamená, že sa nehanbí za vieru a pravdy sv. evanjelia; krížik na ústach značí, že je hotový všade ústami ich zvestovať a hájiť; krížik na prsiach značí, že tie slová v srdci prechováva a skutkami dokazuje. Veriaci pri tomto evanjeliovom prežehnaní (grécke prežehnanie) môžu povedať: Ježišu, buď v mojej + mysli, v mojich + ústach i v mojom + srdci. Amen. 

Čítanie sv. evanjelia ľud vypočuje stojačky, aby dal najavo úctu k svätým slovám, ako aj ochotu, že chce učenie sv. evanjelia pozorne poslúchať, s radosťou plniť a neochvejne hájiť pred celým svetom, lebo v živote možno obstáť len silou evanjelia a milosťou Ježiša Krista. Preto členovia duchovných rytierskych reholí pri slávnostných bohoslužbách, ako aj králi pri svojom korunovaní pri čítaní sv. evanjelia držia v ruke z pošvy vytasený meč, akoby na svedectvo, že pre vieru neváhajú nasadiť i svoj život.

Kňaz po prečítaní evanjelia pobozká misál hovoriac: Skrze evanjeliové čítanie nech sú
naše viny zmazané. Pobozkanie misálu je znamením lásky a úcty k evanjeliu ako aj znamením milosti tohože evanjelia. Slovo Božie je svetlom a ohňom, ktorý náš rozum osvecuje, naše srdce očisťuje a rozpaľuje, vedie nás k poznaniu chýb a hriechov, posilňuje našu vieru a vzbudzuje v nás lásku. Miništrant v mene ľudu odpovie: Laus tibi Christe — Chvála Tebe, Kriste, čím vyslovuje vďaku Kristu Pánu, že nám ráčil oznámiť evanjelium, ktoré sme práve počuli.

Keď je slávnostná sv. omša s asistenciou, omšu slúžiaci kňaz najskôr potichu prečíta predpísané evanjelium. Medzi tým diakon vykoná kľačiačky na stupňoch oltára prípravnú modlitbu: „Munda cor...", z oltára, ktorý znamená Krista, vezme evanjeliár alebo misál, a zas kľačiačky pýta si požehnanie od celebranta, ktorý tiež zastupuje Ježiša Krista, (toto požehnanie pri omšiach za zomrelých vystáva) odíde na ambón (vyvýšené miesto) alebo do sanktuária na evanjeliovú stranu a súc obrátený k severu začne spievať evanjelium, označiac evanjelium a seba gréckym krížikom tak ako celebrant. 

Asistenti po stranách držia dve horiace sviečky na znamenie, že v Kristu sú dve prirodzenosti, božská i ľudská, že Kristovo evanjelium je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na tento svet; že i my máme chodiť ako dietky svetla, každého dobrým príkladom predchádzať a láskou k Bohu plápolať. Diakon po dospievaní slov: „Sekvencia sankti evangelii... na znak úcty ku Kristovi a k Jeho svätému učeniu voňavým tymianom okadí evanjeliár, potažme misál a po prečítané evanjelia aj omšu slúžiaceho kňaza, ktorý predstavuje Krista, 

Po skončení evanjelia môže byt aj kázeň či už od oltára či s kazateľnice. Všeobecne však kázeň býva pred sv. omšou. 

Pri omšiach Requiem vystavajú tieto slávnostné úkony ako aj nasledujúce Krédo na znamenie, že sv. Cirkev prednáša sv. obetu za tých zomrelých, ktorí ešte nedosiahli dokonalé požehnanie slova Božieho a neprijali ešte bozk večnej radosti s Bohom.