Modlitby počas Najsvätejšej Omše...

Na obetovanie

Otče nebeský, prijmi i v mojom mene dar, ktorý sa Ti na oltári pripravuje. Spolu s obetným darom kladiem na paténu aj seba samého, obetujem a zasväcujem Ti svoj život, aby som ho žil podľa Tvojej vôle; svoje schopnosti, aby len Tebe slúžili; svoj majetok, aby som ho užíval podľa Tvojich prikázaní; svoje práce a starosti i utrpenia, aby som ich znášal z lásky k Tebe ako údel od Teba; svoje modlitby, sebazaprenia, svoju vieru a zbožnosť, i túto prítomnosť na svätej obete, aby ma všetko to užšie spojilo s Tebou. 

Lež táto obeta môjho srdca pre moju biedu a hriešnosť nemôže dôstojne ctiť Tvoju nekonečnú Božskú Velebnosť. Preto sa pripájam k prosbe Tvojej Cirkvi, aby si tento chlieb a toto víno odmenou za naše skrúšené srdce premenil na Telo a Krv Ježiša Krista, aby sa tak On za nás obetoval ako obeta nekonečnej ceny a primeraná Tvojej svätosti za naše hriechy, za spásu našu, všetkých tu prítomných i neprítomných, za všetkých živých i mŕtvych kresťanov. Na túto Kristovu a našu obetu udeľ mi milosť, aby som sa podľa Tvojej vôle stále viac menil k podobnosti s Kristom, ktorého si nám dal za príklad života, lebo veď On preto vzal na seba našu ľudskú podobu, aby sme sa aj my mohli stať božími. Ako sa vo víne stratia kvapky vody, teraz do neho vliate, tak ponor aj moju ľudskú nepatrnosť do svojej milosti, aby som žil v Tebe. Skrze Krista Pána nášho. Amen.

Na prefáciu a Sanctus

Pane Bože, blíži sa svätá a tajomná chvíľa, keď nebeský Baránok zostúpi na náš oltár, aby sprítomnil svoju obetu a vzdal Ti za nás hodnú poklonu a vďaku. Priprav môjho slabého ducha na túto vznešenú chvíľu. K Tebe ho povznášam a prosím Ťa, naplň ho veľkodušnou vierou, nádejou a láskou, potrebnou bázňou a nadovšetko veľkou vďačnosťou. Na vďačnosť nech sa menia všetky moje city voči Tebe, lebo vďačnosť je to prvé a hlavné, čo veriace srdce musí cítiť voči Tebe za to, že si nás stvoril, vykúpil, že sa o nás staráš svojou Prozreteľnosťou, že si nám dal túto obetu, a že nás svojimi milosťami vedieš do večnej blaženosti. Za to Ti patrí sláva a vďaka, ktorú Ti aj anjelské zbory a svätí v nebi ustavične prespevujú. Dovoľ, aby sa i môj nehodný a nevládny hlas pripojil k ich spevu: Svätý, Svätý, Svätý, Pán Boh zástupov! Plné sú nebesá a zem Tvojej slávy! Hosana na výsostiach. Vítam Ťa, s neba zostupujúci Baránok, slovami jeruzalemského zástupu: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach!

Pred premenením

Milostivý Bože, v bázni pred najsvätejším dejom, aký sa odohráva medzi nebom a zemou, Ťa už vopred prosím, prijmi túto nastávajúcu obetu predovšetkým za svoju Cirkev, aby Ťa oslavovala pokračovaním v diele Tvojho Syna Ježiša Krista a viedla svet ku spáse. Udeľ jej pokoj, jednotu, ráč ju riadiť a ochraňovať pred zlobou jej a Tvojich nepriateľov. Osvecuj a posilňuj jej viditeľnú hlavu, svätého Otca M. a našich biskupov, aby v pastierskej starostlivosti, horlivosti a múdrosti viedli vyvolené stádo, im zverené. Nám veriacim daj dar pozornosti a poslušnosti k ich slovám. Prijmi túto obetu aj za všetkých žijúcich veriacich, ale najmä za nás, ktorí sme na nej zúčastnení vo viere a zbožnosti, a za tých, za ktorých Ti ju kňaz osobitne obetuje. Udeľ nám všetkým potrebné dary a milosti. Touto obetou sa zapájame do večného oslavovania Tvojich oslávených v nebi. Nech aj oni s nami prednášajú naše prosby a vyprosia nám milosť tak Ťa oslavovať svojím životom, ako Ťa oslavovali oni, aby sme tak aj my boli k nim pripočítaní. A teraz Ťa už s Tvojou Cirkvou a so všetkými tu prítomnými prosím o najväčší zázrak Tvojej lásky k nám: 

Zošli nám nášho Baránka Ježiša Krista, aby vzal na seba naše hriechy, vymohol nám Tvoje zmierenie, Tvoju priazeň a lásku a pomoc pre večnú spásu.

Po premenení

V hlbokej viere a pokore sa Ti klaniam, Pane Ježišu Kriste, Baránok Boží, Spasiteľ môj, prítomný pod spôsobmi chleba a vína na tomto oltári. »Ó, pamiatka smrti Krista Ježiša, chlieb náš živý, sladkosť sveta najvyššia! Ako Tomáš, rany ja tu nevidím, predsa Ta vyznávam, že si Boží Syn!«

Milostivý Otče, hľa, stalo sa zadosť povereniu Tvojho Syna: Toto čiňte na moju pamiatku, s nevýslovnou záľubou hľadíš na tento oltár, lebo vidíš, ako sa na ňom tajomne odohráva to isté, čo sa dialo na Kalvárii. Tvoj nebeský Syn rozprestiera za nás svoje ramená, zmieruje Ťa s nami, prosí za nás, prednáša Ti všetku našu poklonu a vďaku. Klania sa Ti za tých, ktorých svojou smrťou vykúpil, ďakuje Ti za lásku, ktorú im prejavuješ, odprosuje za ich hriechy a nakláňa nám Tvoje otcovské Srdce. Pripájam sa k jeho obete, aby Ti ona tlmočila aj oddanosť môjho srdca. V Tvojej službe, v plnení Tvojej presvätej vôle chcem prežívať všetky chvíle svojho života. Teba chcem mať za najvyššiu radosť a lásku svojho srdca. Celkom sa Ti zasväcujem a obetujem a po ničom inom netúžim, len aby Tj celý môj život bol príjemnou obetou vo vernom plnení povinností, ktoré mi ukladáš. Premeň i mňa milosťami tejto obety na svoje oddané dieťa.

Nech sa táto naša obeta spojí s ustavičnou chválou všetkých nebešťanov, Matky Božej, anjelov a svätých a nech nám pomôže naplniť aj zem Tvojou chválou. Posväť, oživ a požehnaj ma účinkami tejto presvätej obety, aby som bol živou ratolesťou na viniči Kristovi a po tomto živote, prežitom poďľa jeho príkladu, večne Ťa chválil a velebil v nebi, na Tvoju slávu a na svoje nevýslovné šťastie.

Touto obetou Ťa prosíme aj za tie údy Cirkvi, ktorí v pravej viere, v pokoji s Cirkvou a v priateľstve s Tebou opustili tento svet, ale sa ešte mučia túžbou po Tvojej tvári a po blaženom pokoji v Tebe. Zmiluj sa nad nimi pre smrť Ježiša Krista a priveď ich do večnej radosti. Odporúčam Ti do priazne najmä zomretých M. a M. (povedz mená).

Najsvätejšia Trojica, z Teba som vzišiel do života a k Tebe sa mám vrátiť, aby som žil večne v nebeskej sláve. Daj mi skrze túto obetu, prinesenú na Tvoju oslavu, celým svojím životom uberať sa k Tebe skrze Krista Pána nášho. Amen.

Pred prijímaním  

Otče náš, Ty nás za našu poctu, preukázanú Ti najsvätejšou obetou, v svojej láske ideš odmeniť nebeskou hostinou, na ktorej nám predložíš sväté Telo a Krv svojho Syna na posilu duše a na záruku večnej hostiny v Tvojom kráľovstve, ako nám to prisľúbil Ježiš Kristus: »Ja som chlieb živý, ktorý som zostúpil s neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky... Kto je moje Telo a pije moju Krv, má život večný a ja ho vzkriesim v posledný deň, lebo moje Telo je opravdivý pokrm a moja Krv opravdivý nápoj.« (Jn 6, 51-57.)

Pane Ježišu, nie som hodný Tvojej nevýslovnej lásky, ktorú mi preukazuješ svojím príchodom do môjho srdca nielen svojou milosťou, ale svojou osobnou prítomnosťou. O, nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo! Daj mi, Pane, vieru, lásku a pokoru stotníka z Kafarnaa, aby som na Tvoje privítanie mohol v svojej duši zo srdca vravieť: Pane, nie som hodný, aby si vošiel do môjho srdca, ale povedz len slovo, a uzdraví sa moja duša. A prosím Ťa, nedaj mi nikdy byť ľahostajným a chladným voči Tebe, skrytému v Sviatosti Oltárnej, a nevďačným voči tomuto tajomstvu Tvojej lásky.

Otváram Ti, Pane, svoje srdce a očistené i posvätené touto obetou, ponúkam Ti ho za trón. Panuj s neho nad celou mojou bytosťou, prisvoj si ma, aby som bol Tvoj v živote i v smrti. Lieč moju slabosť, zmývaj moju nečistotu, osvieť moju sleposť, Ty anjelský chlieb! Zachovaj ma od hriechu, vzbuď mi v duši odpor a ošklivosť voči tomuto prameňu všetkého časného i večného zla. Utíš vo mne búrky náruživosti a žiadostivosti, aby ma nepremohlo pokušenie a príležitosť k hriechu. Daj mi sily verne zotrvať v zachovávaní Tvojich prikázaní a milovať svojich blížnych z lásky k Tebe, aby som si získal blažený pokoj svedomia a duše, ktorý len Ty môžeš dať. Posilni moju vieru, rozmnož moju lásku k Tebe a svojou milosťou ma stále viac a viac zdokonaľuj a pripodobňuj k sebe, aby moja duša bola Tvojím kráľovstvom, aby som vždy viac a viac odumieral hriechu a žil len pre Teba a aby som sa tak raz mohol osmeliť povedať so sv. Pavlom: »Žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus«. Amen.

Po prijímaní

Vitaj, Božský Spasiteľ a Milovník mojej duše! Kto som ja, Pane, že si prišiel do môjho srdca? Nebesá a zem Ťa nemôžu obsiahnuť, a Ty si si zvolil príbytok vo mne! Ty nevinný a svätý prišiel si do srdca hriešnikovho! Ty si všemohúci, a prebývaš v bedárovi. Len Tvoja láska a Tvoje milosrdenstvo to robí pochopiteľným. Viem, prišiel si ako Lekár k chorému, ako Pomocník k slabému, ako Tešiteľ k opustenému. Raz si nasýtil ľudí chlebom, aby neomdleli na ceste. Teraz nás nasycuješ svojím Telom, aby si nás posilňoval.

Pane, Ty ma poznáš, známa Ti je moja slabosť a moja nehodnosť a vieš, že som si ničím nezaslúžil Tvoju lásku. Vyznávam svoju nehodnosť a prosím Ta, rozhosť sa vo mne a zmocni sa ma, naplň ma svojím duchom a zapáľ vo mne oheň lásky k Tebe, aby som Ti nebol nevďačný za Tvoju preveľkú blahosklonnosť. Čo mi môže chybovať, keď si Ty so mnou? Ty si premohol svet a prišiel si ho premôcť i vo mne. Celý sa Ti oddávam a prosím Ta, kraľuj vo mne! Nedopusť, aby som sa Ti stal neverným myšlienkou, slovom a skutkom.

Na zakončenie

Pane Bože, po tejto chvíli svätého obcovania s Tebou vraciam sa z Tvojho chrámu, od Tvojho oltára do bežného života, medzi svojich blížnych, ku svojim prácam, starostiam a povinnostiam. Nech ma tam sprevádza Tvoje požehnanie, aby moje obcovanie vo svete bolo pokračovaním v splácaní tej obetnej podlžnosti, ktorú si nám doprial tak vznešeným spôsobom prejaviť Tvojej Velebnosti v tejto sv. omši. Nech vo mne účinkujú milosti tejto obety, aby som ti dosvedčoval svoju vernosť a poklonu vo všetkom, za každých okolností, v radosti a šťastí, v žiali a utrpení, v pokušeniach a protivenstvách na Tvoju česť a slávu a na moju spásu.

Požehnaj ma, Bože Otče; spas ma, Synu Vykupiteľ a posväcuj ma, Duchu Svätý. Amen.