Priebeh najsvätejšej tradičnej omše III. Credo - Verím

CREDO — VERÍM 

Po evanjeliu, ktorým sa konči prípravná časť, je celkom prirodzené vyjaviť, že učenie a pravdy sv. evanjelia srdcom prijímame a skutkom dokážeme. Preto kňaz ide doprostred oltára a pred oltárnym krížom hovorí, potažne prvé slová zaspieva: Credo in unum Deum — Verím v jediného Boha. Počas kréda sa stojí, po slová - vtelil sa z Ducha Svätého, kde sa kľakne, až po slová - ukrižovaný bol.... Podľa zvyklostí sa potom buď opäť postavíme, alebo si sadneme a tak sa dokončí krédo. Obidva spôsoby sú správne - tvrdohlavosťou je robiť výstrednosti - kde na omši v ktorej sa zvykne sedieť po slovách - ukrižovaný bol - my zostaneme ako jediný stáť a opačne, tam kde všetci stoja, si my sadneme, lebo u nás je taký zvyk. Prispôsobme sa v omši poriadku, ktorý je tam zaužívaný...

Pri tom pohliadne na umučenie na kríži, lebo Ježiš Kristus je pôvodcom nasej viery, pred Ním budeme z nej počet skladat, či sme podľa nej žili. On nám dá aj za ňu korunu života večného; plný radosti a vďačnosti, že nám svetlo viery prišlo zhora, pozdvihuje ruky hore a hneď ich skladá na prsia na znamenie, že vieru, najdrahší poklad, chce zachovať a radšej život chce utratiť ako vieru, ktorou poznávame to, čo okom nevidíme a rozumom nechápeme, Boha. 

Pri slovách: vtelil sa z Ducha Svätého kňaz s veriacimi kľaká k ucteniu tohto hlbokého tajomstva, ako to vykonali anjeli a traja králi od východu, keď sa prišli pokloniť novonarodenému Spasiteľovi. Pri slávnostných sv. omšiach na Božie narodenie a Zvestovanie Panny Márie biskupi a preláti pri spievaní slov: vtelil sa... idú od pontifikálneho stolca pred oltár a tu učiniac hlbokú poklonu, vrátia sa na svoje miesto. 

Ku koncu Kréda pri slovách o život budúceho veku. Amen, kňaz a veriaci sa prežehnajú na zapamätanie, že kríž, znamenie Syna človeka, lesknúť sa bude na nebi, keď príde súdiť živých i mŕtvych; že skrze zásluhy Ježišovej smrti na kríži, po ktorej nasledovalo Jeho slávne zmŕtvychvstanie, i my budeme vzkriesení a vojdeme do života večného. 

Krédo sa vynecháva pri mnohých sv. omšiach, najmä pri Requiem. Vo všeobecnosti odbavuje sa v každú nedeľu, v tie sviatky, ktoré nás upamätúvajú na milosť viery, ako aj na sviatky svätých, ktorí kázaním a učením rozširovali vieru. 

Osnova omšového Kréda je rozšírené vyznanie viery, ktoré bolo sostavané na Nicejskom sneme r. 325 a na Carihradskom sneme r. 381, aby učenie sv. viery proti mnohým bludárom bolo jasne vyjadrené. Preto sa aj volá: Nicejsko-carihradské vyznanie viery. Veriaci nech sa tu pomodlia Apoštolské vyznanie viery.