Týždeň v III. Adventnej nedele

     Sobota 17. decembra     

     Učí nás Sväté Písmo - Svätý Ján Evanjelista hovorí o Jazyku     

Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. Hľa, aj lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú? Vari môže, bratia moji, figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská.

     Piatok 16. decembra     

     Štvrtok 15. decembra     

O ustanovení presvätej omšovej obeti

Proti bludom heretikov, kacírov, dnes protestantov (Zo zasadnutia Tridenstkého koncilu)

Pretože v Starom zákone podľa svedectva apoštola Pavla levitské kňazstvo pre svoju obmedzenosť nedosiahlo dokonalosť, Boh, Otec milosrdenstva, to zariadil tak, že povstal iný kňaz podľa rádu Melchizedechovho, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý mohol všetkých, ktokoľvek pristupuje k prinášaniu obeti, dovŕšiť a priviesť k dokonalosti. Teda ten istý Boh a náš Pán chcel sám seba na oltári kríža svojou smrťou raz a navždy obetovať Otcovi, aby tak odtiaľ zaistil (naše) večné vykúpenie. Avšak napriek tomu jeho kňazstvo nemalo skončiť smrťou: pri poslednej večeri, v noci, v ktorej bol vydaný, aby svojej milovanej snúbenici cirkvi zanechal viditeľné kňazstvo, ako to ľudská prirodzenosť vyžaduje, čím by sa sprítomňovalo to, čo bolo raz na kríži krvavo dokonané a jeho pamiatka aby trvala až do skončenia vekov a jej spasiteľná sila aby zmývala hriechy, ktorých sa každodenne dopúšťame, prehlásiac sa za kňaza na veky ustanoveného podľa rádu Melchizedechovho, obetoval Bohu Otcu svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína. A pod týmito vecnými znameniami ich odovzdal apoštolom, ktorých vtedy ustanovil za kňazov Nového zákona, aby ich prijímali. A im a ich nástupcom v kňazstve prikázal, aby konali túto obetu, keď povedal: „Toto robte na moju pamiatku,“ ako to katolícka cirkev vždy chápala a verila. 

Lebo keď sa slávila stará pascha, ktorú na pamiatku odchodu z Egypta obetovalo mnoho synov Izraela, ustanovil novú paschu, a to seba samého, ktorá by bola prostredníctvom kňazov viditeľne obetovaná na pamiatku jeho prechodu z tohto sveta k Otcovi, keď nás vyliatím svojej krvi vykúpil a vytrhol z moci temnoty a priviedol do svojho kráľovstva. A to je však tá čistá obeta, ktorá nemôže byť poškvrnená žiadnou nehodnosťou alebo špatnosťou obetujúcich; Pán o nej skrze Malachiáša predpovedal, že jeho menu, ktoré sa stane veľkým medzi národmi, bude všade prinášaná obeť čistá. A to mal bez nejasností na mysli apoštol Pavol v liste Korinťanom, keď hovorí: „Nie je možné, aby sa tí, ktorí sú poškvrnení účasťou na stole démonov, zúčastnili na stole Pánovom“, pričom stolom sa rozumie v oboch prípadoch oltár. To je konečne tá obeť, ktorá bola naznačovaná rôznymi symbolmi obetí v dobe prirodzeného stavu i počas Zákona ako tá, ktorá zahrňuje všetky dobrá skrze ne naznačené ako všetkých ich dovŕšenie a zdokonalenie.

     Streda 14. decembra     

Pôsty kántrové - dnes, v piatok a v sobotu

Dnes a v piatok je nielenže bezmäsitý pôst, taktiež je aj prísny pôst. Bezmäsitý pôst sa týka nejedenia mäsa, prísny pôst dovoľuje iba jedno veľké jedlo denne. K tomu sa môžu pridať dve malé jedlá ráno a večer. Keď som zisťoval čo sú malé jedlá, pomohol mi Svätý Liguori ktorý hovorí, že malé jedlo je 8 kúskov, alebo 8 krát naplnenie úst. Teda rozdelenie jablka na 8 kúskov, pričom každý kúsok má byť tak veľký, že vôjde do úst. Alebo nejaký chlieb rozdelený na 8 kúskov. Svätý Liguori sa hneval na svojich súčasníkov, že niektorí si vymysleli 20 kúskov malé jedlo, čo je už dosť veľká porcia a tak prízvukoval, že 8 kúskov je Cirkevná norma. Tu vidíme, že akonáhle dáme svojej pokryvenej slobodnej vôli, ktorá sa kloní ku zlému voľnosť, hneď si všetko zľahčí. Podobne sa tak stalo neskôr, keď sa neurčovalo čo je malé jedlo a tak ľudia sa najedli koľko im hrdlo ráčilo a to považovali za malé jedlo. Dnes a v piatok sú teda prísne pôsty bez mäsové, v sobotu je prísny pôst - môžu sa však jesť mesité pokrmy...

     Utorok 13. decembra     

Kánon 13. Tridentského koncilu

Liturgické obrady všeobecne

Kto by prehlásil, že katolíckou cirkvou prijatými a schválenými obradmi, ktoré sa obvykle používajú pri slávnostnom udeľovaní sviatostí, môže byť buď opovrhované, alebo že môžu byť od služobníkov cirkvi bez hriechu ľubovoľne vynechávané alebo ktorýmkoľvek pastierom cirkvi zmenené na nové a iné obrady, ten nech je prekliaty (anathema sit - nech je prekliaty).

Prečo sa po Vatikánskom koncile zmenili liturgické obrady, keď sa tým Cirkev uvrhla do prekliatia?!

------------------------

Náš verný čitateľ Vlado Gregor nám poslal toto:

Čo sa stalo s našou Cirkvou? Nebyť včerajšieho prenosu svätej omše v RTVS z kostola Dobrého pastiera na Solinkách v Žiline, asi by som bol ušetrený od šoku z vonkajšej podoby tohto obludného architektonického kalku. Keď som si našiel architektov, ich mená poukazujú na nekresťanskú provenienciu ich symboliky. Ale to by nebolo podstatné. Čo vlastne hovorí táto architektúra? Kríž je nad pyramídou a nie je na vrchole Golgoty, ale na vrchole rovnoramenného trojuhlníka, ktorý symbolizuje iluminátov. Tí riadia všetky vrstvy tajných spoločností s dvojakým poslaním, verejným a neverejným. Až úplne dole je ľud. Medzi ním a tajnými spoločnosťami je ďalší rovnoramenný trojuholník, ktorý má pravdepodobne predstavovať duchovenstvo, chrám Šalamúna - hovorí o tom aj symbolika dvoch stĺpov. Čudujem sa len, že tých vertikálnych okienok nie je trinásť, ale ak dobre rátam - dvakrát dvanásť. Verím, že investor i svätiteľ schválili chrám z nevedomosti, čo mi iba trošku uberá na smútku. Lebo nikdy som nemal ani tušenia, že na kolenách sa pred krížom dá kľačať aj v slobodomurárskej pyramíde, ktorá má pôdorys ďalších dvoch trojuholníkov, ktoré sa vzájomne prekrývajú... Stačí sa na to pozrieť zo satelitnej snímky cez mapu google. Skrátka, táto architektúra demonštruje zjednotenie cirkvi so svojím úhlavným nepriateľom, ktorý má na svedomí prevraty, spiknutia, revolúcie a vojny.

     Pondelok 12. decembra     

     Nedeľa 11. decembra