Prečo vyžadujú kardináli od Pápeža aby sa jasne vyjadril buď Áno, alebo Nie?

Prečo vyžadujú kardináli od Pápeža aby sa jasne vyjadril buď Áno, alebo Nie?

Prechádzal som tam letmo internetom až som narazil na takýto článok: Štyria kardináli chcú zmeniť učenie pápeža Františka! Zabehlo mi! Pápež nie je predsa nato, aby vymýšľal nejaké učenie, ale je nato, aby chránil učenie a vieru Cirkvi, ktorú má predanú od predošlých pápežov. 

Niektorí nevedomí ľudia však chápu vieru tak, že keď pápež niečo povie, je to záväzné. Iba ak ex cathedra, ale nepamätám si, že by niektorý pokoncilový pápež vzýval Ducha Svätého, aby vyhlásil niečo Ex Cathedra. Posledným bol Pius XII. keď vyhlásil takto dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie.

Takže títo úbohí pomýlení ľudkovia si myslia, že keď pápež vydal encykliku Amoris Laetitia, že je to neomylné učenie a k tomu sa nazdávajú - že je to dokonca akési učenie pápeža, ako keby pápež mal funkciu, vymýšľať nové viery. Pápež môže utvrdiť nejakú dogmu, alebo učenie Cirkvi svojou encyklikou, no to čo sa stalo v tejto encyklike, nie je o utvrdení dogmy, ale o odchylke vo viere. Ide o dvojzmysly, ktoré sa v praxi začína naplno uplatňovať a tak Cirkev neučí jednotnú vieru, ale vieru podľa nálady a názoru biskupa daného územia kde pôsobí. Hneď to niektorí biskupi pochopili tak, že je možné napríklad dávať prijímanie rozvedeným a znovuvzatým, pretože tento dokument to pripúšťa, keďže tam chýba jasná doktrína a smernica.

Tu nastupujú štyria kardináli, ktorí chcú opravu v tomto dokumente, alebo skôr úpravu sporných bodov, aby nevznikali dvojzmyselné učenia a pastorácia. Preto sa obracajú na Pána Cirkvi Ježiša Krista a v Jeho mene chcú od pápeža, ktorý je Ježišovi Kristovi hlboko podriadený, aby dokument uviedol na pravú mieru.

Ak by totiž pápež povedal, že je možné aby pristupovali rozvedení a znovuvzatí k svätému prijímaniu (tých bodov je tam viac, vypichol som tento jeden), postavil by sa čelom proti nemennému učeniu celej Cirkvi a miesto úradu ktorý mu bol zverený - ochranca viery - by bol jej ničiteľom a bludárom. Preto by mal pápež povedať, že sporné otázky majú byť odpovedané v zmysle katolíckeho učenie Cirkvi všetkých vekov, je potrebné ich opraviť, aby Cirkev neupadala do ešte väčšieho zmätku v pastorácii, ako aj v samotnom vykonávaní obradov sviatostí.

Ale pápež je ticho a Vatikán je tiež ticho. Počujeme naopak hlasy, že je potrebné kardinálov, ktorí chcú vedieť v mene Krista a celej Cirkvi jasnú odpoved - áno alebo nie - odvolať, umlčať, odstrániť. A tak sa radový laik pýta, čo sa to s Cirkvou deje?

My sa teda pozrime do Písma Svätého, do učenie samotného Krista Pána a jeho predĺžených rúk - apoštolov, čo hovoria o takýchto dvojzmysloch a prečo dnes Kristus Pán stojí za týmito štyrmi kardinálmi.

Náš Pán nás učí, aby sme nehovorili v dvojzmysloch, ale aby sme hovorili vždy v súlade s pravdou, priamo, bez zbytočných slovíčiek a dvojzmyslov:

Ježiš Kristus hovorí: Ale vaša reč nech je »áno - áno«, »nie - nie«. Čo je navyše, pochádza od Zlého. Mt 5:37

Tu náš Pán varuje, že ak niečo povieme, ale je v tom skrytý dvojzmysel, alebo niečo skrytého - pochádza to od diabla. Takto sa dnes robia falošné zmluvy, ktoré majú skryté významy a toto sa dostalo aj do Cirkvi, kde sa neučí jasné učenie, ale učenie zahmlené a nejasné. Mnohí obrancovia týchto machinácií hovoria, že je to málo jeden verš ktorý sa vytŕha z Písma, aby sme sa mali naň obracať. Na to odpovedáme - aj apoštoli učili toto isté učenie. Svätý Pavol apoštol pohanov napísal:

Alebo keď sa pre niečo rozhodujem, rozhodujem sa podľa tela, žeby u mňa „áno“, „áno“ bolo aj „nie“, „nie“? Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“. Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timotej, nebol aj „áno“ aj „nie“, ale v ňom bolo iba „áno“. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú „áno“, a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu. 2Kor 1:17-20

Svätý Pavol sa tu hnevá na takých, ktorí svoju reč majú nejasnú, ktorí hovoria áno, ale toto áno môže znamenať aj nie. Toto nie je katolícke - dvojzmysly sú od diabla ako povedal náš Pán a my to vieme už z raja keď diabol povedal podobný dvojzmysel potom, ako zvádzal Evu - tu hovorí - nezomriete, ale budete ako Boh! Pravda - Adam a Eva naozaj hneď nezomreli - ale diabol im nepovedal že zomrú duchovne, zomrú duchovnou smrťou, kde stratia prítomnosť a zreteľ Boha, kde samých seba budú za Boha pasovať - preto budú ako Boh. Táto diablova veta je ukážkou dvojzmyslov. Ľudia sa skutočne stali bohmi - ale iba vo svojich očiach, kedy samých seba za bohov pasovali a aj si mysleli, že bohmi sú. Stačí sa pozrieť na staré civilizácie, kde si povedzme faraón a celý Egyptský ľud myslel, že ich vládca je boh.

Ale diabol im nepovedal jasné áno-nie. Diabol im zastrel možnosť vidieť pád do hriechu, následok tohto hriechu na celé ľudské pokolenie, na vzburu proti Bohu, za ťažkosti ktoré človek musí znášať na tomto svete len preto, lebo Eva a Adam uverili dvojzmyslu, ktorý diabol myslel ako lož, ale Adamovi a Eve ho predložil ako pravdu a oni verili tomuto dvojzmyslu. Preto je dvojzmysel veľmi závažný a nebezpečný čin v slove.

Náš Pán teda hovorí, aby sme sa vyjadrovali priamo, bez dvojzmyslov, jasne! Hovorí to Pavol a hovorí to aj Jakub:

Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu. Jak 5:12

O toto teda ide v tomto spore medzi kardinálmi a pápežom. Jasná reč, jasné a priame učenie, pretože dokument Amoris Laetitia v sebe dvojzmysly a nejasnosti obsahuje. Ak ich obsahuje, je potrebné sa vrátiť k tradícii a touto tradíciou Cirkvi ktorá je neomylná, dané nejasné vety a články dokumentu osvietiť, vysvetliť a opraviť. Ak by sa pápež cítil byť urazený, že chcú opravovať jeho dokument, spáchal by ďalší hriech a to pýchu. Alebo potom pápež napísal takýto dokument úmyselne dvojzmyselný, aby pomýlil mnohých veriacich a aby zmiatol Cirkev, čo je ešte horšie ako keby to urobil nevedomky. 

Čo je však na veľkú škodu, že v Cirkvi už 50 rokov šarapatia aj iné dvojzmysly, ktoré nikto doteraz neodsúdil a nenapadol. Ide o ekumenizmus a synkretizmus. Dnes sa vďaka Bohu kardináli zobudili, pretože to zachádza ďaleko - ide o boj o rodinu - ale kedy sa zobudia ďalší, ktorí pochopia aké veľké škody napáchalo učenie protestantov v Cirkvi, počnúc protestantskou omšou, končiac knihami a učením, prebratým od týchto bludárov?

Dnes je čas, kedy laici neprijímajú zlé učenia a držia sa tradície Cirkvi, viac ako samotní duchovní, ktorí v zaslepení veria, že ekumenizmus a synretizmus je správny, čo zaručene nie je. Ale na to sa pozrieme do Písma nabudúce...