Traja králi - úvaha a rozjímanie nad touto udalosťou...

Traja králi alebo mudrci či mágovia z východu, sú pre nás vzorom viery. Uverili v narodenie Spasiteľa, išli z ďalekých krajín aj niekoľko týždňov, aby sa Bohu - človeku poklonili. Pohania mali správy o mesiášovi, hlavne z doby babylonského zajatia, kedy sa do povedomia mnohých národov dostala správa o Vykupiteľovi z Izraela. 

Mudrci od východu prišli do Judska, hlavného mesta Jeruzalema, keďže vedeli že tu sa má Mesiáš narodiť. Hľadali ho v kráľovskom paláci u Herodesa, ktorý stratil akýkoľvek pokoj, lebo to narúšalo jeho vládu. A tu prichádzame k zvláštnej veci - Izraeliti, vykladači Písiem, výborní teológovia - vedeli kde sa má Mesiáš narodiť - v Betleheme. Videli zvláštnu vec, že neznámi králi sa idú pokloniť Bohu, lebo videli jeho hviezdu, videli že sa dejú zvláštne veci a PREDSA sa nešli presvedčiť čo sa deje. Zahĺbený do svojej múdrosti a pýchy, správne navigovali kráľov do Betlehema, ale sami s nimi nešli - zostali stáť vo svojej múdrosti.

Čo sa týka hviezdy

Mnohí dnešní vedci hľadajú Ježišovu hviezdu na nebeskej oblohe, ale výklad katolícky hovorí nie o hviezde ako vesmírnom telese, lež o hviezde ktorá bola vytvorená ako svetlo na nebeskej oblohe, výhradne za účelom ozrejmenia toho, kde sa má narodiť Mesiáš. Samotným kráľom sa táto hviezda načas stratila - ale keď vyšli z Jeruzalema, opäť im nielenže zasvietila, ale Písmo hovorí, že dokonca išla pred nimi, až zastala nad Betlehemom.

Kedy hviezda zasvietila kráľom prvý krát? Toto je tiež veľmi ťažké zodpovedať, pretože hviezda mohla začať svietiť od času počatia Panny Márie, až po samotné narodenie. Protestanti sa domnievajú, že hviezda svietila pri narodení, ale toto nie je samotným Písmom ozrejmené. Cesta z Perzie, odkiaľ sa predpokladá príchod týchto kráľov, mohla trvať aj niekoľko mesiacov. Preto protestanti radi vyvracajú katolícke učenie tým, že mudrci od východu prišli možno aj rok po narodení Pána Ježiša. Nikde však nemajú dôkaz, kedy sa im hviezda zjavila. Isté je len jedno, že keď prišli do Jeruzalema, vtedy bol Pán Ježiš na svete, pretože sa išli pokloniť už narodenému dieťatku. 

Taktiež neobstojí výklad protestantov o tom, že dal Herodes povraždiť deti od dvoch rokov dolu preto, lebo keď prišli králi od východu, už mal Pán Ježiš minimálne 9 mesiacov. Opäť platí predošlé - nikto nevie kedy sa hviezda mudrcom zjavila. Preto sa Herodes podrobne vypytuje kráľov na hviezdu, kedy sa im zjavila a podľa toho určuje, že to mohlo byť od času počatia Pána, po čas narodenia. Boh takto mohol dať týmto mudrcom časový náskok. Ani samotní mudrci nevedia čas narodenia, vedia iba že majú ísť za hviezdou. 

Ďalšou vecou je to, že králi sa vrátili naspäť domov, pričom Herodesa obišli ako boli varovaní nebesiami. Herodes sa dozvedel o tejto veci neskôr. Najprv prebehol chýr po Izraeli, že nejaká chudobná žena priniesla svoje dieťa na obetovanie v ôsmy deň, pritom sa udiala zvláštna vec, lebo prorok Simeon vyriekol nad dieťatkom a jeho mamou proroctvo a k tomu sa pridala aj prorokyňa Anna. Až vtedy mohlo Herodesovi alebo jeho učencom Písma ťuknúť, že môže ísť o dieťa o ktoré sa traja králi zaujímali. Herodes začal konať z oneskorením niekoľkých dní a vydal príkaz, aby zabili deti od dvoch rokov nižšie. 

To nie je ako dnes - ukážte mi krstný list - prepáčte, máte smolu, lebo váš synček ktorý zajtra dovŕši 2 roky, musí byť dnes zabitý, keby mal narodeniny včera, žil by ďalej. To bol odhad. Herodes tušil podľa výpočtov že chlapec môže mať jeden rok a tak neriskoval - zabite deti od jedného roka dolu?! Tiež nevyriekol rozsudok - zabite všetkých chlapcov ktorí majú rok aj dva mesiace, alebo rok a pol. Jednoducho Mesiáš mohol mať rok a možno pár dní naviac, preto prikázal odhadom zabiť všetkých chlapcov, ktorí vyzerajú na dva roky a nižšie...

Protestanti sa radi navážajú do počtu mudrcov - či boli alebo neboli traja a ako sa volali. Podstatná je tradícia Cirkvi, jej ústne podanie - keď tradícia hovorí o troch, tak sú jednoducho traja - to je viera. Tradícia osvetľuje totiž tie časti napísaného, ktoré nie sú osvetlené. Najprv však bola tradícia - ústne podanie, až potom prišiel zápis ústne podaného slova. Pre katolíka je preto odpoveď na dôkaz či boli traja iba jedna - boli traja lebo to učí Cirkev a bodka! Nič viac, nič menej, žiadne zbytočné dokazovanie...

Cirkev ale tiež učí, že keď králi prišli do Betlehema, Panna Mária už nebola v jasličkách, ale v dome. Keď totiž prišla svätá rodina do Betlehema, bol zápis, bol zmätok, bolo tam veľa ľudí. Každý si chcel utrhnúť čo najlepšie a ako to vždy chodí, bohatí dávali veľké peniaze zato, aby boli dobre ubytovaní. Hostince boli plné. Po zápise sa však mesto vyprázdnilo a domy zostali voľné. Mudrci keď prišli do Jeruzalema, už vtedy bol Pán Ježiš na svete. Pokiaľ prišli do Betlehema o niekoľko dní, svätá rodina už bola ubytovaná v dome. Toto potvrdzuje katolícky výklad Svätého Písma z roku 1921. My máme predstavu takú, že pastieri si sa zrazili z kráľmi pri vchode do jasličiek, ale ono to časovo nevychádza - napriek tomu zase nie je dobré zasahovať do tradície jednoduchých ľudí a meniť betlehemy, koledy a rozprávania. O tieto detaily tu nejde - v strede tohto príbehu je v prvom rade Boh...

Keď sa zamyslíme nad ľuďmi, ktorí boli v tomto malom kraji Judskom, nájdeme tam samých seba...

Boli tu pohania - králi, mudrci, mágovia - ktorí merali dlhú cestu do Betlehema, lebo uverili že sa narodil Vykupiteľ sveta! Naproti tomu tu bol Herodes, ktorý mal Ježiša hneď v nenávisti, ešte sa len narodil. Popri tom tu boli kňazi, vykladači Písma, ktorí aj vedeli čo sa má udiať - ale neverili. Pre nich celá viera bola ich vlastná múdrosť. Napokon tu boli ľudia naokolo, ktorí si nevšimli čo sa neďaleko nich stalo, že Pán a Kráľ sveta zostúpil na zem...

Premietnime si to do dnešnej doby. 

Máme tu ľudí, ktorí neboli vychovaní vo viere, mnohých bývalých pohanov, protestantov, židov, moslimov, ktorí prijali vieru katolícku a uverili v Pána Ježiša Krista, stali sa horlivými a usilovnými smerom ku spáse svojej, aj svojho okolia. Tiež tu máme jednoduchých veriacich, akými sú dnes prenasledovaní chudobní katolíci v moslimských krajinách, ťažko skúšaní a zabíjaní pre Krista.

Potom tu máme katolíkov, ktorí od mladosti chodia do kostola, plnia si svoje povinnosti, dokonca poznajú Sväté Písmo a výklad Cirkvi - ale neveria. Je to veľmi úbohý obrázok, kedy sa viera stane podobne ako Izraelitom tej doby, iba akousi vzdialenou filozofiou, nad ktorou oni sami chcú mať moc a tak hovoria - verím ako som si sám ustanovil. Ktovie, čo je z toho pravda a čo je rozprávka?

Potom tu máme nepriateľov katolíckej Cirkvi a viery. Zvlášť pohanov a ateistov. Títo hľadajú, ako by Krista zabili už ako malé bábätko v mysliach celého sveta - aby obraz Krista úplne vymyzol z pamäti národov. Ich cieľ je jeden - ako sa zbaviť Boha, desatora a tak dnes vidíme že svet krváca práve preto, lebo sa títo Herodesovia ujali moci a snažia sa nanútiť národom svoje vlastné bezbožné zákony.

Napokon tu máme veľkú skupinu ľudí, ktorým je Kristus Pán ukradnutý. Podobne ako tým naokolo, ktorí si vydupali a skúpili najlepšie miesta v hostincoch a domoch. Narodil sa Boh, Boh v ľudskom tele - A slovo sa Telom stalo - ale oni sa starajú o svoje pohodlie a Boh im je ukradnutý. Ako zvieratko, ktoré je spokojné keď má plnú misku a teplý pelech, ako psík ktorý pri modlitbách v rodine sladko zaspí, lebo jeho sa to vôbec netýka...

Dalo by sa ešte mnoho rozjímať a vyťažiť z tohto krásneho príbehu narodenia Pána a príchodu troch kráľov. Rozjímanie je ako modlitba, kedy odhaľujeme skryté veci ktoré sme si medzi riadkami nevšimli. Pri rozjímaní sa musíme zastaviť, všetko pustiť z ruky a hlavy a nechať sa vniesť do obdobia v ktorom sa dejú veľké veci.

Nech neprechádzame tieto pravdy len tak letmo, ale nech nám Pán otvorí náš zatemnený rozum a rozjímame o Tom, ktorý nás drží vo svojej ruke...

Amen