Turice - Svätodušná nedeľa, zoslanie Ducha Svätého

 

TURIČNÝ ČAS Turice — Svätodušná nedeľa

Stáda v bazilike sv. Petra

 

Dnes Kristus na dôkaz, že je u Otca, splňuje svoj sľub a apoštolom, svojej Cirkvi a dušiam posiela Ducha Svätého, ktorého im zaslúžil svojou smrťou. Dnes dozrelo dielo vykúpenia a začína sa vláda Kristova v dušiach. Veľká noc nám získala nový život milosti a začlenila nás ako živé ratolesti do viniča - Krista. Dnes prichádza Duch Svätý, aby tento život uviedol do pohybu, rozvinul a priviedol ho k dokonalosti. Duch Svätý posväcuje nové pokolenie dietok božích, vlieva mu do duše dar viery, nádeje a lásky, účinné mravné čnosti múdrosti, spravodlivosti, zmužilosti, miernosti, pokory, trpezlivosti, čistoty, horlivosti atď., dáva mu dar rozumu, múdrosti, rady, sily, vedomosti, pobožnosti a bázne božej, aby podľa Kristovho príkladu premáhalo svet a žilo svojmu nadprirodzenému povolaniu.

Dnes sa vyhlasuje Kristovo kráľovstvo a nastupuje svoju víťaznú cestu vo svete, aby zmenilo jeho tvárnosť. Členmi tohto kráľovstva sú všetci, ktorí sú živení milosťou Ducha Svätého. Tvoria Kristovo tajomné telo, Cirkev, ktorá dnes slávi svoje narodeniny. Teraz už má čím živiť svoje dietky a odchovávať ich pre Krista, lebo Kristus ju preniká prúdom svojho života. Je pripravená, vystrojená a zrelá na tvrdý život a zápas vo svete. Je vystrojená pravdou a silou Kristovou. Na zemi má svojho viditeľného Kristovho zástupcu a Kristom poverených pastierov, ktorých neomylne riadi Duch Svätý.

 

Duch Svätý neprestal účinkovať ani dnes a bude účinkovať do konca sveta. Dnešný sviatok je nám dňom vďaky za jeho príchod a založenie Cirkvi, v ktorej nám udeľuje poklady svojich milostí. Obnovujeme svoju dôveru v jeho účinkovanie v Cirkvi, v nás a vo svete, svoju oddanosť oproti jeho riadeniu, svoj sľub, že sa budeme poddávať jeho vnuknutiam a svoje prosby, aby vládol nad nami a štedré nám udeľoval svoje milosti a dary. Slávime ako by výročie svojho krstu a birmovania, keď nás Duch Svätý včlenil do Kristovho kráľovstva a urobil jeho vojakmi. Obnovujeme si svoj krstný a birmovný sľub.

 

Aj príroda ako by s nami slávila. Slnko na svojej dráhe dosahuje zenit, vylieva na zem plnosť svojho svetla a tepla, svoju životodarnú silu a úrodu privádza k zrelosti. Aj Slnko - Kristus nás dnes ožaruje svetlom a teplom Ducha Svätého, aby v nás dozreli plody nového života.

 

Omšovými textami oslavujeme a prežívame s Cirkvou radosť, že Duch Svätý svojím príchodom zabezpečil Kristovo víťazstvo v nás a vo svete (vstup). Prosíme ho, aby nás viedol svojou pravdou a napĺňal svojou útechou (orácia). Lekcia nás vedie do Jeruzalema a oživuje nám udalosť prvých Turíc. Duch Svätý zostúpil na apoštolov v znamení víchra a ohňa, lebo kresťanstvo nastúpilo cestu do sveta ako víchor, aby spaľovalo nečisté a osvietilo, zapaľovalo a zahrievalo. Apoštoli sú ako vymenení, noví ľudia. Na všetko sa pamätajú, všetko im je jasné, čo ich Majster učil, cítia veľkú radosť, odhodlanosť, lásku a túžbu vykročiť, hovoriť a konať pre Kristovo kráľovstvo, ba zaň aj trpieť a zomrieť. Majú na pomoc dar jazykov a moc robiť zázraky. Na ich prvé vystúpenie sa tritisíc ľudí poddáva, uverí, prejavuje pokánie a dáva sa krstiť. To bola prvá žatva Kristova. Začalo sa plniť: „Oheň som prišiel hodiť na zem, a čo iného chcem, ako aby vzbĺkol?" (Lk 12, 49). Po apoštoloch prišli, prichádzajú a budú prichádzať ich nástupcovia a budú pokračovať v ich práci za riadenia a pomoci toho istého Ducha Svätého. AJ dnes sa obnovujú a trvajú prvé Turice, obnovuje sa tvárnosť zeme (alel. verš). Preto vrúcne vzývame Ducha Svätého a prosíme ho o hojnosť Jeho darov (sekvencia). 

 

On prichádza do nás, prebýva v nás svojou milosťou s Otcom i Synom, tak nás ubezpečuje sám Kristus v evanjeliu. Preto dnes mimoriadne vďačne a radostne znie naše Krédo — Verím. V piesni obetovania ospevujeme víťazný nástup Kristov a jeho Cirkvi. Naplnení víťazným duchom Kristovým, v obetovaní sa oddávame svojmu Kráľovi ako bojovníci proti moci temnosti v sebe a okolo seba. Nech len Duch Svätý upevní v nás, čo začal vo sv. krste a birmovaní, nech nás očistí a naplní svojím svetlom (sekreta). Tieto milosti nám vždy nanovo získava Kristova obeta a obetná hostina prehlbuje našu lásku ku Kristovi, tento svätý nepokoj kresťanskej horlivosti.

 

Vstup (Múd 1, 7) — Duch Pánov naplňuje okruh zemský, aleluja, a On, ktorý obsahuje všetko, vie každú reč, aleluja, aleluja, aleluja. — (Ž 67, 2) Nech povstane Boh a nech sa rozpŕchnu nepriatelia jeho, nech sa rozutekajú pred jeho tvárou tí, ktorí ho nenávidia. —  Sláva Otcu. — Duch Pánov ...

 

Orácia — Bože, ktorý si dnešného dňa osvietením Ducha Svätého poučil srdcia veriacich, daj nám v tomže Duchu obľúbiť si, čo je správne, a z jeho útechy sa vždy radovať. Skrze Pána nášho... v jednote tohože Ducha Svätého Boh ...

 

Lekcia (Sk 2, 1-11) — Keď nadišli dni Letníc, všetci učeníci boli zhromaždení na tomže mieste. I zrazu nastal s neba hukot, ako by priháňajúceho sa prudkého víchra a naplnil celý dom. kde sedeli. I ukázali sa im rozdeľujúce sa ohnivé jazyky a spustili sa nad každého z nich. A všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť rozličnými jazykmi, ako im dával hovoriť Duch Svätý. V Jeruzaleme však prebývali židia, nábožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. A keď nastal ten hukot, zbehol sa zástup a užasol, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. Všetci žasli a divili sa, hovoriac: Či hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejčania? A akože ich každý jeden počujeme hovoriť svojím vlastným jazykom, v ktorom sme sa narodili? My Parti a Medi a Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska i Kapadocie, Pontu i Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lýbijských krajov okolo Cyrény, i prisťahovaní Rimania, tak židia ako obrátenci, Kréťania a Arabi — my ich počujeme hovoriť našimi jazykmi o veľkých skutkoch božích.

 

Aleluja, aleluja. — (Ž 103, 30) — Zošli Ducha svojho, a stvorení budú a obnovíš tvárnosť zeme. Aleluja. (Pokľakne sa.) Príď k nám, Duchu Presvätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.

 

Sekvencia Príď k nám Duchu Presvätý - Veni Sancte Spiritus

 

Príď k nám, Duchu Presvätý, vyšli z neba bohatý jasot svetla pravého.

Príď k nám, otče chudobných, príď k nám, darca darov stých, svetlo srdca ľudského.

Tešiteľ náš najlepší, ó, hosť duše najsladší, sladká chvíľa okriatia.

V práci odpočinutie, v sparne chladné vanutie, v plači pravá útecha.

 

Ó, jas najviac blažiaci, hlbiny sŕdc veriacich naplniť ráč milosťou.

Kam Ty, Bože, neprídeš, v človeku len prázdno zrieš, škodu spolu s necnosťou.

Očisť, čo je skalené, zaviaž, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je strnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo ie zblúdené.

 

Daruj svojim veriacim, s dôverou Ťa prosiacim, svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú. Amen. Aleluja.

 

Evanjelium (Jn 14, 23-31) — Toho času povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak ma niekto miluje, zachová moje slovo a môj Otec ho bude milovať; i prídeme k nemu a budeme u neho prebývať. Kto ma však nemiluje, nezachováva moje slová. A predsa slovo, ktoré ste počuli, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto som vám hovoril, kým som bol s vami. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého Otec pošle v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa nermúti a nestrachuje vaše srdce. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam, a zasa prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší odo mňa. A teraz som vám to povedal, skôr ako sa stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už nebudem mnoho s vami hovoriť, lebo prichádza knieža tohto sveta a nič nemá vo mne svojho, ale svet má poznať, že milujem Otca a tak činím, ako mi Otec prikázal.

 

Obetovanie (Ž 67, 29-30) — Upevni, Bože, čo si v nás učinil; v Tvojom chráme, ktorý je v Jeruzaleme, kráľovia Ti budú obetovať dary, aleluja.

 

Sekreta — Posväť, prosíme, Pane, obetované dary a očisť nám srdcia svetlom Ducha Svätého. Skrze Pána nášho... v jednote tohože Ducha Svätého ...

 

Prijímanie (Sk 2, 2 a 4) — Zrazu nastal s neba hukot ako by priháňajúceho sa prudkého víchra tam, kde sedeli, aleluja, a naplnil ich všetkých Duch Svätý a hlásali veľké skutky božie, aleluja, aleluja.

 

Po prijímaní — Vliatie Ducha Svätého, Pane, nech očistí naše srdcia, nech ich zvlaží do hĺbky svojou rosou a zúrodní. Skrze Pána nášho... v jednote tohože Ducha Svätého...