Dvanásť vecí ktoré sľúbil Kristus tým, ktorí budú uctievať Jeho Srdce - plus Litánie

 

 

Božský Spasiteľ všetkým tým, čo budú uctievať jeho Božské Srdce, sľúbil toto:

 

1.  Dám im všetky ich stavu potrebné milosti.

2.  Ich rodinám udelím pokoja.

3.  Vo všetkých protivenstvách ich poteším.

4.  V živote, ale hlavne pri smrti budem im istou ochranou.

5.  Každé ich podujatie hojne požehnám.

6.  Hriešnici nájdu v mojom Srdci žriedlo a nekonečné more milosrdenstva.

7.  Vlažné duše stanú sa horlivými.

8.  Horlivé duše obsiahnu chytro veľkú dokonalosť.

9.  Ich domy, v ktorých si obraz môjho Srdca zavesia a uctia, požehnám.

10. Kňazom dám milosť, aby i najzatvrdlivejšie srdcia obrátili.

11. Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, zapísané budú do môjho Srdca a nikdy nebudú vytrené z neho.

12. Sľubujem ti, v nadmiernom milosrdenstve svojho Srdca, že jeho všemožná láska všetkým tým čo deväť mesiacov za sebou v prvé piatky budú prijímať, udelí milosť konečného pokánia — že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia im potrebných sviatostí; lebo moje Božské Srdce stane sa im istým útulkom v poslednej chvíli.

 

Litánie o najsvätejšom Srdci Ježišovom.

 

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, — zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, — zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože, — zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Bože, — zmiluj sa nad nami.

 

Srdce Ježišovo, Syna večného Otca, — zmiluj sa nad nami. (opakuje sa po každej strofe)

Srdce Ježišovo, v lone panenskej Matky Duchom Svätým utvorené -

Srdce Ježišovo, so Slovom Božím podstatne zjednotené, — 

Srdce Ježišovo, nekonečnej velebnosti, — 

Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží, — 

Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho, — 

Srdce Ježišovo, dom Boží a brána nebeská, — 

Srdce Ježišovo, horiace ohnisko lásky, — 

Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a ľúbosti, — 

Srdce Ježišovo, plné dobroty a láskavosti, — 

Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čnosti, — 

Srdce Ježišovo, všetkej chvály najhodnejšie, — 

Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc, —

Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a vedy, — 

Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť Božstva, — 

Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec svoje zaľúbenie, — 

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme prijali, — 

Srdce Ježišovo, túžba výšin večných, — 

Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné, — 

Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, ktorí Ťa vzývajú, — 

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti, — 

Srdce Ježišovo, uzmierenie za hriechy naše, — 

Srdce Ježišovo, potupením nasýtené, — 

Srdce Ježišovo, pre naše zlosti strýznené, — 

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné, — 

Srdce Ježišovo, kopijou prerazené, — 

Srdce Ježišovo, prameň všetkého potešenia, — 

Srdce Ježišovo, život náš a vzkriesenie naše — 

Srdce Ježišovo, pokoj náš a zmierenie naše, — 

Srdce Ježišovo, obeta za hriechy, — 

Srdce Ježišovo, spása v Teba dúfajúcich, — 

Srdce Ježišovo, nádej v Tebe zomierajúcich, — 

Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých, —

 

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — zmiluj sa nad nami.

 

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.

R. Sprav srdce naše podľa Srdca Tvojho.

 

Modlime sa: Všemohúci večný Bože, pohliadni na srdce najmilšieho Syna Tvojho a na

chvály i zadosťučinenia, ktoré Ti v mene hriešnikov podáva, a tým, čo Ťa o milosrdenstvo prosia, udeľ, Ty uzmierený, odpustenie v mene tohože Syna Tvojho, Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

Odpustky 7 rokov. — Pln. odp. pod obvyklými podmienkami raz mesačne, ak litánie s versikulom a oráciou zbožne odbavíme každodenne v mesiaci.