Nepoškvrnené srdce Panny Márie (Sobota v oktáve Božieho srdca) Poučenie

Deň nepoškvrneného srdca Panny Márie

(Sobota v oktáve Božieho srdca)

 

POUČENIE. V najnovšej dobe šíri sa úcta prečistého a nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Zdá sa, že je zavedená pre dnešné časy. V tejto úcte prečistého Srdca P. Márie je akoby daný protiklad prvých časov v raji. Tam žena Eva stala sa pomocnicou diablovi, ktorého odkaz a smrtonosné ovocie sprostredkovala prvej hlave človečenstva, Adamovi, ktorého hriech znamená záhubu nás všetkých. Dobrotivý Boh chcel nás z tejto záhuby vytrhnúť a poslal človečenstvu ako by novú hlavu, svojho Syna, Ježiša Krista a to prostredníctvom ženy, Panny Márie, ktorá tým, že spolutrpela so Synom Božím a naším Vykupiteľom, stojac pod jeho krížom, stala sa prostrednicou milostí, ktoré Spasiteľ nám na kríži zaslúžil.

 

Keďže postupom času ľudstvo akosi nevšímalo si dobrodenia Kristovho vykúpenia a rútilo sa do záhuby, P. Boh dal rozšíriť úctu Bož. Srdca Ježišovho a úctu nepoškvrneného Srdca P. Márie, aby sa nám takto čo najlepšie predstavila pred oči nesmierna láska týchto dvoch osôb, ktoré sa celkom obetovali pre naše spasenie, a aby im bola daná náhrada za tú nevšímavosť, ktorú od ľudí často skusujú.

 

Úcta Bož. Srdca Ježišovho (o ktorej sa podrobne dočítaš pri sviatku Božského Srdca) svojho liturgického vrchu dosiahla tým, že pápež Lev XIII. celé ľudské pokolenie zasvätil Bož. Srdcu, ktoré zasvätenie pápež Pius XI. nariadil obnovovať na sviatok Krista Kráľa a súčasne medzi sviatky najvyššieho stupňa zadelil i sviatok Bož. Srdca, v ktorý deň každoročne sa má odbavovať odprosujúca modlitba, v ktorej sa spomína i prímluva P. Márie - Zmieriteľky.

 

Je pochopiteľné, že s úctou Bož. Srdca viaže sa i úcta nepoškvrneného Srdca P. Márie. Srdce Ježišovo bolo schránkou Ježišovho Božstva. Voči nám bolo naplnené toľkou láskou, že sa dalo pre nás prebodnúť. A keďže sa toto Srdce v lone matkinom živilo zo Srdca matkinho, preto Božský Spasiteľ i toto matkino Srdce naplnil podobnou láskou ku pokoleniu ľudskému, takže i ono bolo prebodnuté sedmorým mečom bolesti pre spásu pokolenia ľudského. Preto i Srdce Máriino zaslúži si, nie síce klaňania, lebo to patrí len Božskému Srdcu Ježišovmu, ale našej úcty a lásky, čo preukážeme tým, že sa mu pripodobníme. A tak súčasne s úctou Bož. Srdca šírila sa i úcta nepoškvrneného Srdca P. Márie. 

 

Už sv. František Saleský rehoľniciam Navštívenia P. Márie dal uctievanie Srdca Ježišovho a Srdca P. Márie. Podobne rozširovateľom úcty obidvoch týchto Sŕdc bol i sv. Ján Eudes,

Ako úcta Bož. Srdca bola potvrdená mnohými zjaveniami - sv. Margite Alacoque, podobne i úcta nepoškvrneného Srdca P. Márie je potvrdená fatimskými zjaveniami P. Márie.

 

Fatima je malá dedinka v Portugalsku. Tu sa v r. 1917 od 13. mája do 13. októbra šesť ráz zjavila P. Mária trom deťom, pasúcim ovečky, aby na celom svete bolo zvláštnym spôsobom uctievané jej nepoškvrnené Srdce, totiž aby sa ľudia horlivo modlili a prinášali obety z lásky k P. Ježišovi za obrátenie hriešnikov a ako náhradu za neprávosti spáchané voči nepoškvrnenému jej Srdcu.

 

P. Mária vo fatimských zjaveniach za úctu svojho nepoškvrneného srdca sľúbila svetu dlhý pokoj, obrátenie Ruska, tým, ktorí ju ctia, milosť potrebnú k spaseniu, ako aj obrátenie hriešnikov. Úcta táto neprotiví sa úcte Bož. Srdca, lebo práve chce slúžiť k úcte Pána Ježiša a chce prekaziť urážky, ktorých sa Spasiteľovi dostáva, ako to naznačujú posledné slová P. Márie vo Fatime: „Nech ľudia neurážajú ďalej nášho Pána, ktorý je už i tak priveľa pourážaný." 

 

Táto úcta sa šíri teda ďalej a doteraz jej vrcholom bolo, že pápež Pius XII. r. 1942 zasvätil celý svet nepoškvrnenému Srdcu P. Márie. Úcta nepoškvrneného Srdca P. Márie sprostredkuje nám totiž milosti od Bož. Srdca Ježišovho a tak nás v posväcujúcej milosti spája s Pánom Ježišom, a skrze Neho s Ním a v Nom spojí nás s Otcom nebeským v jednote Ducha Svätého, — čo je naším posledným cieľom.

 

Keď toto uvážime, dostatočne poznáme, aký má zmysel uctievanie nepoškvr. Srdca P. Márie. Pozorujme to nepoškvrnené Srdce, aké je čisté, sväté, poslušné, ponížené, trpezlivé, láskavé, milostivé, stále a verné. Koľkej cti a lásky je hodná P. Mária za tieto čnosti? I my pripodobnime svoje srdce tomuto Srdcu. Podľa neho usmerňujme svoje túžby, žeby sme sa stali dobrými, statočnými, pred ľuďmi ctenými a Bohu milými kresťanmi. Najmä panny, ženy i vdovy nech v tomto Srdci hľadajú všetky ženské čnosti. Nech si ho vyvolia za príklad nasledovania; nech v ňom skladajú nádej, lebo milujúce materinské Srdce Máriino nikomu neodoprie materinské primlúvanie, kto sa k nemu utieka. Cez úctu tohto nepoškvrneného Srdca spočinie na vás, panny, ženy i vdovy, všetka čnosť a ženská spanilosť.

 

Všetci sa vmyslite do tohto sv. Srdca, pozorujte ho, zjednoťte sa s ním, ba privlastnite si ho. Ono roznieti vašu myseľ, váš cit; povznesie a poteší vaše srdce. Predstavte si len, k akej veľkej dôstojnosti a radosti bolo toto Srdce povznesené, do akej bolesti bolo ponorené, akou strasťou bolo skúšané a akou útechou i nebeským požehnaním bolo naplnené. 

 

Keď sa budete riadiť podľa tohto Srdca, nič vás nemôže zastihnúť tak veľkého alebo nízkeho, tak radostného alebo smutného, čo by prevýšilo vaše duševné i telesné sily. 

K úcte Srdca P. Márie už dávnejšie bol určený aj sviatok pod menom „Prečisté Srdce Panny Márie" a bol ustanovený na sobotu v oktáve Božského Srdca.

 Zdroj: nábožné výlevy SSV 1945