Päť druhov škapuliarov (Ku Sviatku P. Márie Karmelskej - Škapuliarskej)

Všeobecne poznáme 5 rozličných škapuliarov, ktoré ľudovo rozoznávame podľa ich farby: hnedý, biely, čierny, belasý a červený. Bratstvá týchto škapuliarov sú samostatné, ale sv. Stolica dovolila spojiť všetkých 5 škapuliarov a každý môže získavať odpustky a milosti naraz zo všetkých piatich, alebo len jedného škapuliara. Päťnásobný škapuliar je zostavený tak, že jedno na druhom sú poukladané ústrižky jednotlivých škapuliarov; stačí tiež jedna posvätená kovová medaila. Aj tento škapuliar musí byť posvätený splnomocneným kňazom.

 

Odpustky. Nositeľom sv. škapuliara boli udelené mnohé odpustky, najmä ak nosia päťnásobný škapuliar. Na ich získanie stačí vzbudiť si denne úmysel: „Chcem získať všetky škapuliarske odpustky, aké mi dnes bude možno" a denne sa pomodliť Otčenáš, Zdravas a Sláva na úmysel sv. Otca. Pre získanie plnomoc. odpustkov treba prijať sv. sviatosti. O plnomocných odpustkoch (napr. v deň obliečky, vo výročie obliečky, na hlavné sviatky Pána a P. Márie) ako i o neplnomocných sa každý dozvie podrobne, keď sa stane členom spolku sv. škapuliara. Obráťte sa napr. na predstavených kláštora redemptoristov v Kostolnej pri Trenčíne.

 

Hnedý škapuliar

 

Najrozšírenejšie Bratstvo sv, škapuliara je pri reholi Karmelitov. Ich cieľom je vrelá láska k Bohorodičke. Volá sa Bratstvom P. Márie Karmelskej. Karmelský škapuliar je hnedej, tmavo-gaštanovej farby s obrazom P. Márie, podávajúcej škapuliar sv. Šimonovi Stokovi.

 

Biely škapuliar

 

Biely škapuliar s červeným krížikom pochádza od sv. Jána z Máthy. Keď slúžil sv. omšu v domácej kaplnke parížskeho arcibiskupa, zjavil sa mu anjel v bielom rúchu s červenobelasým krížom na prsiach; ruky rozprestieral nad dvoma otrokmi. Z toho poznal, že jeho životným cieľom je vykupovať otrokov z moci neveriacich. Za pomoci sv. kňaza Felixa z Valois založil reholu najsv. Trojice, čiže trinitárov, na vykupovanie otrokov. Reholu a biely ich škapuliar s červenobelasým krížom schválil Pp. Inocenc III. r. 1198. Neskoršie bolo schválené aj Bratstvo trinitárov. Teraz je ich úlohou oslava Najsv. Trojice a prispievanie na katolícke misie.

 

Čierny škapuliar

 

Čierny škapuliar darovala Sedembolestná pri zázračnom zjavení siedmim zbožným mužom na vrchu Senario (Florencia), keď na Veľký piatok 25. III. 1239 rozjímali o umučení Pána; pritom im povedala: „Prijmite rúcho..., aby ste ako služobníci Panny Márie, rozjímajúc o utrpení môjho Syna a mojej bolesti, pracovali k svojmu zdokonaleniu a k posväteniu celého sveta, žeby ste tak mohli prijať raz korunu večného života." Založili reholu Služobníkov Máriiných čiže servitov, ktorú im schválil Pp. Alexander V. r. 1255. Bratstvo Sedembolestnej založil sv. Filip Benetius vo Florencii roku 1264. Čierny škapuliar členov bratstva upamätúva nás na bolesti P. Ježiša a P. Márie. Tento škapuliar by mal byť u nás rozšírený, keďže Sedembolestná P. Mária je nám Patrónkou.

 

Belasý škapuliar

 

Ctihodná mníška Uršuľa Benincasa v reholi oblátov v Neapoli videla na Hromnice 1617

vo vytržení P. Máriu v bielom rúchu s belasým plástom a s Ježiškom na rukách. Nebeská

Kráľovná jej povedala: .Uršuľa, buď dobrej mysle; daj pozor, čo ti povie môj i tvoj Ježiš, ktorého mám v náručí." Ježiško jej oznámil: „Chcem, aby si postavila pustovňu, kde by žilo 33 panien, odetých ako moja matka." Spasiteľ jej sľúbil veľa milosti. Uršuľa ho hneď prosila, aby tie milosti udelil aj osobám žijúcim vo svete, ktoré budú nosiť belasý škapuliar a budú nežne milovať Nepoškvrnenú P. Máriu. Na dôkaz vyslyšania prosby videla v tomže vytržení veľké množstvo anjelov, ktorí roznášali po svete belasé škapuliare. Škapuliar schválil Pp. Kliment X. 30. I. 1671. Kliment XI. 12. V. 1710 udelil nositeľom belasého škapuliara, veľa odpustkov. Bratstvo Nepoškvr. Počatia P. Márie začalo jestvovať len 21. J. 1894. Jeho cieľom je uctievať Nepoškvrnenú a modliť sa za obrátenie hriešnikov.

 

Červený škapuliar

 

Istá milosrdná sestra z rehole sv. Vincenta z Pauly (lazaristi) v oktáve sviatku sv. Vincenta 26. júla 1846 videla v zjavení Spasiteľa, ako drží v ruke červený škapuliar. Na jednom súkenku bol obraz Spasiteľa na kríži a nástroje umučenia. Okolo kríža bol nápis: „Sväté umučenie Pána nášho, Ježiša Krista, vysloboď nás." Na druhom súkenku boli zase najsv. Srdcia P. Ježiša a P. Márie s krížom, okolo ktorých bol zasa nápis: „Sväté Srdcia Ježiša a Márie, ochraňujte nás." Stále rozjímala o umučení Pána, pričom sa jej často vo videní zjavoval Spasiteľ v tej podobe, ako vyzeral pri jednotlivých mučeniach. Raz zase pri odbavovaní Krížovej cesty pri 13. stanici sa jej zdalo, ako by jej P Mária vložila Spasiteľovo telo do náručia so slovami: ,,Svet sa uvrhuje do záhuby, lebo nerozjíma o mukách Ježišových; vynasnaž sa, ako len môžeš, aby bol svet od skazy zachránený." 

 

Inokedy zas videla ako kryštál čistý potok, do ktorého sa ponorovalo množstvo ľudí. A keď vyšli z neho, boli ako bleskom ožiarení, ich rúcha boli ako z diamantu a vychádzali z nich zlaté lúče. Ľudia, čo sa do potoka neponorili, boli zahalení čiernou hmlou. Spasiteľ jej vysvetlil, že potok znamená jeho milosrdenstvo, ktorým prijíma na milosť každého hriešnika. 

 

Pri videní na sviatok Povýšenia sv. Kríža, sľúbil P. Ježiš tejto zbožnej rehoľnici: „Všetci, ktorí budú nosiť tento škapuliar, dostanú v každý piatok veľké rozmnoženie svojej viery, nádeje a lásky." Bolo založené Bratstvo červeného škapuliara. Pp. Pius IX. ho ochotne schválil a dekrétom z 25. VI. 1857 udelil lazaristom právomoc posviacať tento škapuliar a obliekať do neho. Dnes môže sv. Poenitentiaria v Ríme splnomocniť každého kňaza prijímať do tohto Bratstva. Nositelia tohto škapuliara sú účastní na zásluhách rehole lazaristov. Môžu získať plnomocné odpustky v deň prijatia, na jeho výročie a každý

piatok, keď prijmú šv. sviatosti a rozjímajú o umučení Pána; môžu dosiahnuť aj mnohé neplnomocné odpustky.

 

Červený škapuliar má na jednej strane obraz sv. Kríža a na druhej najsv. Srdcia P. Ježiša a P. Márie, ktorým sa klaňajú anjeli. Tým sa jasne znázorňuje cieľ tohto škapuliara: rozjímať o Ježišovom umučení, ktoré preniklo nielen jeho Božské Srdce, ale aj Srdce jeho a nás milujúcej Matky Márie. A tak milý kresťan, červeným škapuliarom obliekaš si rúcho toho Kráľa, ktorý si podmanil nie svet, ale ľudské srdcia, nie krvou iných, ale krvou svojou a pre nich si dal prebodnúť svoje Srdce. Kríž Kristov nech ti nie je pohoršením ako Židom, ani bláznovstvom ako pohanom, ale tvojím spasením, ku ktorému ťa doprevádza bolestná Matka, ktorá prvá konala za Ježišom Krížovú cestu. Nositeľom červeného škapuliara sa odporúča modliť sa každý piatok odpustkovú modlitbu pred krížom.