Vianoce - poučenie a vianočná pobožnosť v rodinách

Poučenie

V prvých troch storočiach kresťanstva narodenie Spasiteľovo oslavovali na Východe 6. januára a nazývalo sa sviatkom Zjavenia Pána. Na Západe však slávili Vianoce 25. decembra. Keď sa však v treťom storočí podľa úradných spisov o nariadení popisu ľudu za cisára Augusta zistilo, že dňom narodenia Krista Pána je 25. december, slávnosť Božieho narodenia bola v celej Cirkvi ustanovená na tento deň, o čom jasne píše sv. Atanáz (+373) a sv. Ján Zlatoústy r. 386. 

Slovo Vianoce pochádza z nemeckého slova Weihnacht čiže Svätá noc, v ktorej sa nám zjavil najsvätejší zasľúbený Mesiáš, Vykupiteľ sveta.

Ako pred všetkými väčšími sviatkami, tak aj pred Vianocami v predchádzajúci deň — nočným bdením — pripravovali, sa veriaci vigíliou na slávenie dňa. Vigília vianočná volá sa Štedrým dňom, lebo sa nám v posvätnej jej noci Boh ukázal najštedrejším, keď nám za Vykupiteľa daroval svojho jednorodeného Syna, bez ktorého by sme nemali spasenia. Ľudovým pomenovaním sa tento deň volá aj dňom Adama a Evy, ktorí nám svojím hriechom stratili nebo, ale milosťou Božského Spasiteľa aj oni obsiahli odpustenie a nebeskú blaženosť.

Štedrý deň spomína aj sv. Augustín (+436). Štedrý deň nemá nijakej zvláštnej liturgie, iba ráno sv omšu vo fialovej farbe. Po dnešných vešperách, pri mariánskej antifóne číta sa verš:

„Po pôrode, Panna, neporušenou si ostala" so svojou liturgickou modlitbou. Na tento deň sv. Cirkev predpisuje aj pôst (t.j. len raz sa cez deň nasytíme a ráno a večer len niečo málo zjeme) aj zdržovanie sa mäsitého pokrmu (okrem rýb). Tento rozkaz platí aj na štedrú večeru. Jedine zvykom bolo zavedené, že najedenie sa do sýtosti prekladáme na večeru, kým ráno a na poludnie len niečo málo zjeme. Mnohí do poludnia vôbec nič nejedia. Keď však Štedrý deň pripadne na nedeľu, niet ani pôstu ani zdržovania sa mäsa.

ŠTEDRÝ VEČER. 

Radosť nad štedrosťou Boha Otca vyjadrovali naši predkovia tým, že po západe slnca večeriavali slávnostne a svojim dietkam i čeľadi dávali dary. Ba hospodári ešte i nemým zvieratám ponúkli zo svojich pokrmov na znamenie, že zvieratá, vôl a osol zohrievali Spasiteľa v jasliach. Tento zvyk podávania pokrmu zvieratám zachoval sa až podnes. Večera dnešného dňa volá sa štedrou večerou. Odbavuje sa neobyčajne radostne a štedro a dáva sa jej aj náboženský ráz. V každej domácnosti postavia vianočný stromček, pod ktorým sú uložené dary, skromné i bohatšie, pod menom „dary Ježiškove", čo je celkom oprávnené, lebo nebyť narodenia Ježiškovho, nebolo by ani vianočného stromčeka. 

Stavanie vianočného stromčeka vzniklo v Nemecku a rozšírené je len v Európe. Má dvojaký význam. 

1. Vianočný stromček, sa stavia na počesť príchodu Spasiteľovho tak, ako ho zelenými ratolesťami slávnostne vítali v Jeruzaleme. 

2. Je symbolom rajského stromu, stromu poznania dobrého a zlého, z ktorého jedli Adam a Eva a z ktorého nám vznikla smrť; predobrazuje nám aj rajský strom života a najmä drevo kríža, tiež pravý to strom života a smrti, z ktorého nám vznikol život večný, totiž vykúpenie a večné spasenie. Ozdoby vianočného stromčeka označujú všetky milosti, ktoré nám priniesol Spasiteľ.

BETLEHEM A JASLIČKY. 

Betlehem a jasličky sú druhou ozdobou kresťanských rodín na štedrý večer. Stavajú sa aj v chrámoch. Stavanie jasličiek — betlehema pochádza od sv. Františka Asiského r. 1223, ktorý bol veľkým milovníkom novonarodeného Jezuliatka. — Nech niet ani jednej rodiny, v ktorej by nemali túto radostnú ozdobu Vianoc, lebo je výraznejšou ako sám vianočný stromček. Posvätné jasličky, v ktorých odpočíval novonarodený Ježiško, zachovali sa a uschovávajú sa v drahocennom relikviári v Ríme vo veľkom chráme Panny Márie. V tomto chráme sa na Božie narodenie slúži vždy hlavná sv. omša pre mesto Rím.

ŠTEDRÁ VEČERA. 

V kresťanských rodinách spojujú štedrú večeru radi s malou radostnou domácou pobožnosťou, ktorú môžeme vykonať takto:

Keď sa zvoní na večerné „Anjel Pána", všetci umytí a sviatočne oblečení stoja pri stole, na ktorom pri rozložených jedlách horí zapálená sviečka. Hlava rodiny predmodlieva sa „Anjel Pána", alebo všetci zaspievajú pieseň: Rorate coeli... — Oblaky z neba. Všetci stoja. Jeden z rodiny prečíta z evanjelia radostnú vianočnú zvesť:

Slyšte sväté evanjelium podla sv. Lukáša, 2, 1—14. Za onoho času od cisára Augusta... 

Po dočítaní evanjelia všetci začnú spievať vianočnú pieseň: Narodil sa Kristus v Betleheme, alebo inú pieseň. Po dospievaní piesne člen rodiny sa modlí:

Antifóna: Dnes sa narodil Kristus, dnes sa zjavil Spasiteľ; dnes spievajú na zemi anjeli, radujú sa archanjeli; dnes plesajú spravodliví, hovoriac: Sláva na výsostiach Bohu, aleluja!

V: Pán známym učinil. Aleluja.

R .Spasenie svoje. Aleluja.

Modlime sa: Bože, ktorý si túto presvätú noc jasom pravého Svetla osvietil, daj nám, prosíme, požívať niekedy v nebi radosti tohto Svetla, ktorého tajomstvá na zemi sme poznali. Ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Za tým sa ďalej modlí:

Spasiteľ sveta, Vládca neba i zeme, Ježišu Kriste, ktorý si sa dnes z lásky k ľuďom narodil, prijmi našu vrúcnu vďaku za Tvoju lásku. Naša rozradostená duša prespevuje Ti pieseň chvály, ako kedysi anjeli nad Betlehemom; naše srdce sa vrelé modlí k Tebe, ako kedysi pastieri pri Tvojich jasliach. Ježiško náš, vlej do našej duše svätý mier a pokoj, ktorý si nám priniesol s neba; posilni našu vieru, chráň nás od všetkého zlého na tele i na duši a daj nám svoje požehnanie. Amen.

Teraz sa rozdajú vianočné darčeky, ktoré si popozeráme a vzájomne sa za ne poďakujeme. 

Tam, kde sú dietky, jedno z nich po rozdelení darov nahlas sa môže pomodliť pred jasličkami:

Betlehemský Ježiško, ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré si nám poslal skrze našich rodičov. Dobrých rodičov si nám dal, ktorí nás k dobrému povzbudzujú a k Tebe od nášho narodenia vedú, aby sme sa stali dietkami Božími. Ešte viacej Ti ďakujeme, že si prišiel na tento svet, aby si nás vykúpil a sám seba nám daroval. Z vďačnosti aj my Ti, drahý Ježiško, darujeme svoje srdce i dušu. Chceme žiť a poslúchať tak, ako to od nás Ty žiadaš. Daj nám k tomu svojej milosti. Amen.

Poučme dietky, aby cez advent pripravovali rodičom vianočný duchovný darček, kytičku modlitieb, dobrých skutkov, sebazaprení, ktoré si každé dieťa cez advent denne

poznačuje na papier, a na štedrý večer ich oddá rodičom vo forme listu po vyššie uvedenej modlitbe, pričom ich môže takto osloviť:

Drahí rodičia! Po Ježiškovi Vám som najviac povinný vďačnosťou za všetko, čo ste mi preukázali od môjho narodenia až podnes. Z vďačnosti pripravil som Vám tento darček: Obetoval som za Vás (počet)... sv. prijímaní, (počet)... sv. omší, (počet)... Otčenášov a Zdravasov, (počet)... ružencov, (počet)... sebazaprení.

Všetky dietky si nahlas vzdychnú:

Ježiško, požehnaj našich rodičov, daj im zdravia i dlhého života a odplať im svojou milosťou na zemi i vo večnosti.

Rodičia prevezmú list, položia ho na stromček alebo do jasličiek a modlia sa nahlas:

Ježiško, zmiluj sa nad nami!

Dobrý Ježiško, aj my prosíme za naše dietky, aby nám boli potešením a boli nám poslušné, ako si bol Ty sv. Jozefovi a Panne Márii; aby sa usilovne učili, horlivo do chrámu chodili a zbožne sa modlili, ako Ty v jeruzalemskom chráme. Milostivý Ježiško, daj, aby sa vždy s láskou znášali, navzájom si pomáhali, blížnych milovali a ako Tvoje milé deti v Tvojej milosti sa zachovali a nikdy Ťa ťažkým hriechom neobrazili. Amen!

Deti: Betlehemský Ježiško, zmiluj sa nad nami.

Nasleduje večera, pri ktorej nech sú podávané len pôstne jedlá. K tejto večeri nijako nepatri mäso (iba ryby), okrem nedele, keďže nám to Cirkev zakazuje. Zachovajme tento rozkaz, ktorý tiež dodáva zvláštnosť štedrej večeri. Hoci je to štedrá večera, na ktorú predkladáme dnešné jednorazové nasýtenie, nie je kresťanské, keď sa zvrhne na nemierne presycovanie a hriešne pitie nápojov až do opilstva. Tým sa neoslavuje narodenie Ježiškovo.

Po štedrej večeri sluší sa radostne poďakovať. Preto jeden z rodiny zase sa pomodlí túto modlitbu, po ktorej všetci zaspievajú vianočnú pieseň.

Najmilší betlehemský Ježiško, Ty náš Boh a naše dobro! Ďakujeme Ti za všetky milosti a dobrodenia i za túto štedrú večeru. Z lásky k ľuďom ležal si ako dieťa v jasliach; pokorne si poslúchal Máriu, svoju Matičku i pestúna Jozefa, a v jeruzalemskom chráme zbožne si oslavoval nebeského Otca. Podľa Tvojho príkladu podobnú vďaku Ti chcem dar. Božské Jezuliatko, milovať Ťa chceme večne! Poslušnosť Božieho, cirkevného i rodičovského zákona bude prácou i ovocím v našom živote a za všetko dobrodenie nech sa vzdáva naša chvála, sláva všemohúcemu Bohu, Pánovi neba i zeme.

Betlehemský Ježiško, prijmi dar našej vďačnosti; pomôž nám, by sme aj splnili, čo sme Ti sľúbili. Amen