1. Január, Poučenie a modlitba na nový rok. Obrezanie Pána modlitba

Poučenie

Na 1. januára začína sa nový občiansky rok. Tento deň v starých časoch oslavovali rozličnými hriešnymi pohanskými zábavami. Cirkev v dávnych časoch, aby odviedla veriacich od týchto hriešnych zábav, na tento deň neustanovila sviatok. Hoci to bol 8. deň po narodení Pána, v ktorý obrezali malého chlapčeka a dali mu meno Ježiš, Cirkev predsa nariadila trojdňový pôst. Začiatok občianskeho kresťanského roku preniesla na Veľkú noc; neskoršie na prvú nedeľu adventnú, ktorá je začiatkom cirkevného roku. Až keď kresťanský duch prenikol do spoločnosti ľudskej, Cirkev zasvätila aj prvý deň občianskeho roku, prvého januára, v ktorý až podnes oslavuje oktávu Vianoc, obrezania Pána a udelenie mu mena Ježiš, o čom píše sv. Lukáš; 2, 21.: „A keď sa naplnilo 8 dní, obrezali chlapčeka a nazvali ho menom Ježiš, ktorým bol nazvaný od anjela skôr, ako sa v živote počal." Tým, že sa Pán Ježiš podrobil i židovskej obriezke, dokázal, že vo všetkom stal sa poslušný. Tomuto zákonu sa podrobil z poslušnosti voči Otcu nebeskému, ktorý zákon obriezky dal židom ako dôkaz zmluvy, aby i nás naučil, ako sa máme ochotne podrobiť zákonu Božiemu i cirkevnému Obriezkou dokázal to, čo neskoršie aj učil, že neprišiel zrušiť zákon, ale ho doplniť. Obrezanie v Starom zákone bolo predobrazom sv. krstu, ktorý Kristus Pán v Novom zákone ustanovil ako sviatosť, a tým bola obriezka zrušená. Týmto nás Kristus upomína na povinnosť, aby sme svoje zlé náklonnosti a žiadosti odstránili, skrotili, lebo sme sv. krstom prijali duchovnú obriezku a urobili s ním zmluvu vernosti.

Nakoľko Panna Mária pri obriezke svojho Syna prvý raz s ním spolucítila bôľ, v kolekte a postkomúnii liturgickej omše Cirkev prosí o prímluvu Pannu Máriu.

Modlitba k slávnosti obrezania Krista Pána

Požehnané Božské Jezuliatko, pozdravujem Ťa a rozpamätúvam sa na bolestné obrezanie, ktoré si za nás podstúpil. Srdečne Ti ďakujem za prvé vyliatie krvi pre nás a klaniam sa Ti ako svojmu Pánovi, Spasiteľovi a Dobrodincovi. Najsvätejší Ježiško, ako veľa si pre mňa trpel už v detstve, len aby si ukojil hnev Boží a zadosťučinil za hriechy sveta. Ach, vlej do môjho hriešneho srdca svoju lásku, vyčisti z neho všetky škvrny a zadosťučiň za moje hriechy, ktoré som spáchal (a) proti Tvojej úcte a proti láske k blížnemu.
Nebeský Otče, obetujem Ti krv Tvojho Syna na odpustenie svojich hriechov a na očistenie všetkých škvŕn môjho srdca! — Svätý, mocný a nesmrteľný Bože, milostivé prijmi túto drahocennú obetu krvi a jej nekonečné zásluhy pripíš mne i všetkým kresťanom na odpustenie hriechov, ktoré sme spáchali v minulom roku, a posilni nás, aby sme ich nespáchali v budúcom roku. Amen.

Modlitba na nový rok...

Najmilostivejší Ježišu, pozdravujem Ťa v tomto novom roku, úprimným srdcom Ti ďakujem, že si mi zasa dožičil dožiť tento nový rok a sláviť pamiatku Tvojho obrezania. Vrúcnou mojou túžbou je, aby v tomto roku a vždy bola plnená Tvoja najsvätejšia vôľa na nebi i na zemi; aby Ťa v tomto novom roku ani jeden človek neobrazil,ale aby Ťa všetci do jedného stále z celého srdca milovali, velebili a ctili; aby v tomto roku bola rozšírená Tvoja sv. Cirkev; aby svetlom Tvojho učenia bola vykorenená nevera; aby všetci zatvrdliví hriešnici boli privedení k opravdivé. mu polepšeniu života a podvedené duše k pravej viere. Nadovšetko však prosím, daj, aby som sa ja cez celý rok so dňa na deň zdokonaľoval(a) v láske, zbožnosti a v oslave Teba. Ó, kiež by sa vo všetkom splnila táto moja úprimná túžba. Ježišu môj, nie je to v mojej moci, aby sa stalo skutkom, čo si prajem, ale Ty máš dokonalú moc a môžeš, nás vyslyšať v prehojnej miere. Vyplň teda moje prednesené žiadosti a skrze svoju nekonečnu dobrotu daj mi milosti, aby som tento novozapočatý rok prežil(a) podľa Tvojej najsvätejšej vôle a rozširoval(a) Tvoju česť a chválu. Prosím Ťa, odpusť milostivo moje neprávosti, ktoré som spáchal(a) laňajšieho roku, a prehliadni mi pokuty, ktoré som si zaslúžil(a). Keď si pomyslím, koľkých hriechov som sa dopustil(a) lanského roku, a koľko dobrých skutkov zameškal(a), koľkej nedbanlivosti som sa oddával(a), koľkými zlými myšlienkami a žiadosťami som sa zaoberal(a), hanbiť sa musím sám pred sebou, a ľútostivo vyznať svoju vinu pred Tebou.

Dobrotivý Ježišu, ktorý si pri obriezke prvý raz vylial drahú krv svoju: skrze tieto bolesti a prvé vyliatie Tvojej krvi Ťa prosím, odpusť mi hriechy, vynahraď moje zanedbané skutky, zahlaď moje viny a daj mi milosti polepšiť sa v novom roku. V tento deň nového roku obetujem Ti svoje srdce; spravuj ho, očisti ho svojou krvou a ozdob ho siedmimi darmi Ducha Svätého. Prosím Ťa, obnovuj dnes i cez celý rok vo mne milosti sv. krstu a vzbudzuj vo mne novú a novú horlivosť v Tvojich službách. — Najsladší Ježišu, prijmi tento môj novoročný dar; a sám seba daj sa mi zaň To si vrúcne žiadam od Teba.

Prosím Ťa tiež vrúcne za všetkých svojich priateľov a príbuzných, dobrodincov a všetkých ľudí na svete. Ráč im, milostivý Ježišu, udeliť v tomto novom roku všetko, čo im je prospešné k dobru tela i duše; zachovaj ich vo svojej milosti a zachráň ich od všetkého zlého, aby aj oni Tvojou dobrotou posilnení nový rok šťastlivo započali, v ňom zbožne kráčali a v milosti Tvojej ho i dokonali, kým sa nestanú hodnými večného blahoslavenstva. — Naposledy prosím Ťa i za úbohé duše v očistci: poľahči im muky, ukonči ich trápenia a čím skôr ich prijmi do večného blahoslavenstva. Amen.