Dnes je sviatok Najsvätejšieho mena Ježiš - poučenie, modlitby a strelné modlitby

POUČENIE: Mesiáš podľa zvestovania anjelovho už  mal určené svoje meno Ježiš, v ktorom je zhrnuté celé vykupiteľské dielo. Meno „Ježiš" znamená Spasiteľ či Vykupiteľ. Toto meno dal vtelenému Synu Božiemu sám Otec nebeský, a preto je najsvätejšie a najvznešenejšie. Pred ním má „pokľaknúť každé koleno tých, ktorí sú v nebesiach, na zemi i pod zemou." (Flp 2, 10.) Preto Cirkev osobitne chce osláviť toto vznešené a poklony hodné meno Mesiášovo. Spočiatku oslava mena Ježiš diala sa 1. januára, v deň obriezky. V roku 1721 oslávenie bolo preložené na II nedeľu po Troch Kráľoch. Dnes však oslava mena Ježiš ustanovená je na 2. januára alebo na nedeľu, ak taká padne na dni 2. a 5. januára.

Milý kresťan! Vyslovuj i ty meno Ježiš s najhlbšou úctou. Meno Ježiš má v sebe veľkú moc, keď sa ono vyslovuje s dôverou. Týmto menom uzdravovali apoštolovia chorých a vyháňali diablov. V mene Ježiš udeľuje nám Boh všetko dobré; v mene Ježiš sú vyslyšané naše prosby; v tomto mene máme započať, konať a dokonať všetky svoje skutky a započať i zavŕšiť každý deň. V tomto mene započni aj nový rok, aby si bol(a) v ňom šťastný(á). V mene Ježišovom pros o všetko, čo potrebuješ cez tento rok i cez celý život na tele i na duši. V tomto svätom mene často vzývaj Boha. Ale neopováž sa zneuctiť toto sväté meno. Čím sa chceš zavďačiť Pánovi, ak by si nemal(a) v srdci opravdivej úcty, vernosti, poslušnosti a dôvery voči Spasiteľovi. Pri kresťanskom pozdrave: Pochválený buď, Ježiš Kristus, pamätaj, že nepozdravuješ predovšetkým postretnutého človeka, ale oslavuješ Spasiteľa, Ježiša.

Sv. Bernard píše: „Tvoje meno, Ježišu, je vyliaty olej. Olej totiž svieti, živí a lieči. Oživuje oheň, kŕmi telo, uľavuje bolesť: je teda svetlom, pokrmom a liekom... Či nás Boh nepovolal pri svetle tohto mena ku svojej obdivuhodnej jasnosti? Meno Ježiš je nielen svetlom, ale i pokrmom. Či sa neposilníš toľko ráz, koľko ráz myslíš naň? Suchý je každý pokrm duše, ak sa nepoleje týmto olejom; je bez chuti, ak sa neposype touto soľou. Ak píšeš, nepáči sa mi, ak tam nečítam meno Ježiš. Ak dokazuješ niečo alebo prednášaš nepáči sa mi, ak stade nezaznieva Ježiš. Ježiš je ústam medom, ušiam piesňou a srdcu radosťou".
Mesiac január je zasvätený úcte mena „Ježiš". Litánie o najsv. mene Ježiš hľadaj v stati „Poklona Sviatosti Oltárnej".

Odpustky. 1. Veriaci, ktorí na deň mena Ježiš (2. jan. alebo nedeľa medzi 1. a 6. januárom) vyspovedajúc sa, pristúpia k sv. prijímaniu, navštívia kostol alebo verejnú kaplnku a pomodlia sa na úmysel sv. Otca, získajú plnomocné odpustky.
2. Veriaci, ktorí v mesiaci januári zbožne konajú dajakú pobožnosť na česť mena Ježiš, každodenne získajú odp. 7 rokov. — Ak tak vykonajú každodenne cez celý mesiac, získajú aj pln. odp. pod obvyklými ostatnými podmienkami.

Modlitby

Dobrotivý Ježišu, vpíš svoje najsladšie meno hlboko do môjho srdca, aby ono vždy bývalo v mojej mysli a v mojich ústach, Ó láskavé, sladké, potešujúce a blahoslavené meno! Lebo čože iného znamená meno Ježiš, ako Spasiteľ a Blahoslaviteľ? A preto, ó Ježišu, buď mi Ježišom, keď spím: buď mi Ježišom, keď sa modlím; buď mi Ježišom, keď pracujem; buď mi Ježišom, keď som v pokušení; buď mi Ježišom, keď som v núdzi; buď mi Ježišom, keď som v úzkosti, keď som chorý(á), keď som v nebezpečenstve života. — Ó Ježišu, buď mi Ježišom, keď žijem! Ó Ježišu, buď v mojom srdci a v mojich ústach, keď bude moja duša vychádzať zo mňa, a moje posledné slová nech sú: Ježiš, Ježiš, Ježiš! Amen.

Dobrotivý Ježišu, milostivý Ježišu, presladký Ježišu! Ježiš, Syn Márie Panny, plný si milosrdenstva a lásky. Sladký Ježišu, zmiluj sa nado mnou podľa svojho veľkého milosrdenstva.

Láskavý Ježišu, prosím Ťa pre drahú krv, ktorú si vycedil za naše hriechy, umy ma od všetkých mojich neprávostí. Zhliadni milostivo na mňa biedneho(u). Ponížene Ťa prosím o odpustenie a vzývam Tvoje najsvätejšie meno, Ježiš.
Meno Ježiš je meno sladké, je meno obveseľujúce, je meno posilňujúce! Veď ono znamená Spasiteľa. Ježišu, pre Tvoje sväté meno buď aj mne Spasiteľom a spas ma! Nedopusť, aby som bol(a) zatratený(á), veď si aj mňa z ničoho stvoril Dobrotivý Ježišu, nedopusť, aby moja zloba ma zatratila, veď Tvoja všemohúca dobrota ma učinila. Sladký Ježišu, spoznaj vo mne, čo je Tvoje a odstráň, čo sa Tebe protiví.

Dobrotivý Ježišu, zmiluj sa nado mnou, kým je ešte čas milosrdenstva, aby si ma nezatratil v deň súdu. Aký by to bol osoh z Tvojej krvi, keby som sa dostal(a) do večného zatratenia? Ježišu, oslavovať Ťa nebudú tí, ktorí sa dostanú do pekla. Premilý Ježišu, milostivý Ježišu, Ježišu, Ježišu! Daj, aby som bol(a) prijatý(á) medzi Tvojich vyvolených. Ježišu, spása v Teba veriacich, Ježišu, potešenie k Tebe sa utiekajúcich, Ježišu, sladké odpustenie všetkých hriechov, Ježišu, Syn Márie Panny, vlej do mojej duše milosť, múdrosť, lásku, čistotu a poníženosť, aby som Ťa mohol(a) dokonale milovať, Teba požívať, Tebe slúžiť a len Tebou sa chváliť spolu so všetkými, ktorí vzývajú Tvoje sväté meno, Ježiš. Amen.

Strelné odpustkové modlitby.

1.  Ježiš!
Veriaci, ktorí pobožné vyslovia najsv. meno Ježiš, získajú odpustky 300 dní. — Ak tak činia každodenne, získajú pln. odpustky za obvyklých podmienok. — Ak v živote často vzývajú meno Ježiš, získajú plnomocné odpustky i na smrteľnej posteli, ak prijmú sviatosti umierajúcich alebo aspoň vzbudia v sebe dokonalú ľútosť a vyslovia najsv. meno Ježiš, alebo ak by tak už nemohli, aspoň mysľou ho zbožne vzývajú a konečne ak smrť trpezlivo prijímajú z rúk Božích ako zaslúženú pokutu za hriech.
2.  Ježiš, Mária, Jozef!
Veriaci, keď tieto sv. mená Jedno za druhým zbožne vyslovia, získajú odpustky 7 rokov — Ak tak činia každodenne, mesačne raz získajú pln. odpustky za obvyklých podmienok.
3.  Ježišu, Boh môj, milujem Ťa nadovšetko!
Odpustky 300 dni.
4.  Najsladší Ježišu, nebuď mi sudcom, ale Spasiteľom!
Odp. 300 dni. — pln. odp. raz mesačne za obvyklých podmienok.
5.  Ježišu, z lásky k Tebe, s Tebou a pre Teba!
Odp. 300 dní.
6.  Ježišu, celým srdcom pridŕžam sa Teba!
Odp. 300 dní.
7.  Ježišu, priateľ dietok, požehnaj dietky celého sveta!
Odp. 300 dní.
8.  Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!
Odp 500 dní. — pln. odp. za obvyklých podmienok raz mesačne.
9.  Ježišu, Spasiteľu náš, daj nám svoje požehnanie, osloboď nás od večnej smrti, pomáhaj svätej Cirkvi, daj všetkým národom pokoja a vysloboď duše z očistca.
Odp. 500 dní