Traja králi - poučenie


POUČENIE. 

Sviatok Troch kráľov je zasvätený pamiatke udalosti, že traja mudrci, čiže kniežatá od východu, vedení mimoriadnou hviezdou, prišli do Betlehema, klaňali sa novonarodenému kráľovi Ježiškovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu, ako to opisuje sv. Matúš. Sviatok volá sa aj „Zjavením Pána", lat. Epifania, lebo sv. Cirkev v tento deň spomína si trojnásobné zjavenie sa božstva Ježiša Krista. Prvé sa stalo, keď sa mudrci od východu klaňali pri jasličkách;, druhé, keď sv. Ján Krstiteľ pokrstil Krista v Jordáne a Otec nebeský vyhlásil Ježiša Krista za svojho Syna a Duch Svätý sa zjavil v podobe holubice; tretie, keď Pán Ježia na svadbe v Kane Galilejskej premenil vodu na víno, prvý zázrak, ktorým sám prejavil svoju moc a slávu. Právom sa Cirkev teší a oslavuje toľké prejavenie sa božstva Mesiášovho. Sviatok tento je starší ako Vianoce a rozšírený bol vo východnej i západnej Cirkvi.

TRAJA KRÁLI. 

Svätí evanjelisti hovoria, že sa prišli Ježiškovi klaňať mudrci; iné nehovoria. V II. storočí Tertulián volá mudrcov „kráľmi", tak ich volajú aj iní cirkevní otcovia tých storočí a tvrdia, že boli traja, čo sa aj predpokladá z troch darov, zlata, kadidla a myrhy. Zo IV. storočia sú zachované aj obrazy, ktoré vyobrazujú troch kráľov. Darom zlata uznali a uctili v dieťati Ježiškovi Kráľa neba i zeme, darom kadidla všemohúceho Boha a myrhou človeka Vykupiteľa-Trpiteľa. V ôsmom storočí spomína ctihodný Béda aj ich mená: „Gašpar, Melicher, Baltazár". Iní spisovatelia píšu, že Gašpar bol starec, Melicher dospelý muž a Baltazár mládenec, že tým pri jasličkách bol zastúpený každý vek ľudského pokolenia. 

Svätí traja králi po svojom návrate domov oznámili zaiste svojim pohanským krajanom príchod Mesiáša. Pamiatka toho sa každoročne slávi v chráme sv. Troch kráľov v Ríme. Chrám tento má na starosti pápežská Kongregácia rozširovania viery, ktorá vysiela do sveta misionárov. Pri tejto slávnosti slúžia sv. omše kňazi najrozličnejších krajín a vo všetkých liturgických rečiach a obradoch, ako by tam bol zastúpený celý svet.

O sv. troch kráľoch vieme viac, ako je napísané vo sv. evanjeliu. Boli to iste bohatí zemepáni čiže králi, zbehlí vo vedách, najmä v hvezdárstve, zvaní mudrci. Boh ich povolal svojou milosťou a oni získali si zásluhy tým, že použijúc danú milosť, bez váhania vydali sa na cestu hľadať Mesiáša, o ktorom sa boli dočítali v knihách židovského sv. Písma. Keď spozorovali mimoriadnu hviezdu, pomocou ktorej ich Boh priviedol až k betlehemským jasliam, prejavila sa v nich túžba po Ježiškovi, ktorému okrem darovaných darov preukázali oddanosť tým, že pevne verili v neho, hoci príbytok a iné okolnosti neukazovali na kráľa; ďalej, že ochotne poslúchli zjavenie: „Nechoďte do Jeruzalema, lebo Herodes chce zavraždiť dieťa", nad čím sa nepohoršili, lež inou cestou skryte sa vrátili domov. Od najstarších čias kresťanstva boli uctievaní ako svätí a ich telá boli v prvých storočiach prinesené do Milána a odtiaľ v 12. stor. boli prenesené do Kolína nad Rýnom, kde bol vystavený chrám na ich počesť.

KOLEDA. 

Na tento sviatok, ako aj v nasledujúce dni, ba už i na Nový rok, duchovní pastieri-farári navštevujú i s kostolnými spevákmi príbytky farníkov, alebo aspoň novo-stavané domy a pri speve vianočných piesní požehnávajú ich modlitbou, svätenou vodou a dymom tymiána a na dvere napíšu začiatočné litery troch kráľov a rok. Pri tejto príležitosti hospodári dávajú si požehnať i maštale a statok. 

V tento deň sa svätí aj trojkráľová krieda, zlato (zlaté predmety), kadidlo a myrha na pamiatku tých darov, ktoré priniesli traja mudrci. Toto nech nás povzbudí, aby sme ďakovali Bohu za svetlo pravej viery, aby sme sa klaňali Ježišu Kristu, svojmu Bohu a Vykupiteľovi, Obetujme mu zlato viery a čistej lásky, kadidlo zbožnej modlitby a myrhu tichého odovzdania sa do vôle Božej v kríži a v trápení.

Sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov má aj oktávu; teda radostná vianočná nálada v liturgii trvá až do 13. januára. Dovtedy ponechajme v chrámoch i v domoch vianočné ozdoby a nech znejú vianočné piesne.