Nedeľa Sviatku Svätej rodiny - poučenie

Nedeľa v oktáve Zjavenia Pána

Sviatok sv. Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

Úcta sv. Rodiny je v kresťanstve dávna. Vznikla v betlehemskej maštaľke, keď lúč slávy z Božieho Dieťaťa padol aj na Božiu Rodičku a sv. Jozefa. Nazaretská Rodina je príkladom kresťanským rodinám a mnoho má povedať rodičom i dietkam o zbožnosti, úcte, poslušnosti a vzájomnej láske.  

Vstup omše oslavuje tiché šťastie nazaretskej Rodiny. Prenikal ju duch Boži. Ježiš ju posvätil nevýslovnými čnosťami. Bárs by tak posvätil aj naše rodiny, aby sme raz boli hodní byť v spoločnosti sv. Rodiny (orácia). V lekcii sv. Pavol rozvádza, čím sa má vyznačovať život v kresťanskej rodine, aby sa utváral podľa príkladu sv. Rodiny. Musí v nej vládnuť svätosť, dobrota, pokora, skromnosť, trpezlivosť, vzájomná láska a nadovšetko zbožnosť. Potom bude v nej prebývať pokoj Kristov. Veľká je zodpovednosť rodičov za tohto ducha v rodine a najmä za výchovu dietok v ňom. Evanjelium opisuje putovanie sv. Rodiny do chrámu. I to je znakom jej zbožnosti. Putuje aj dvanásťročný Ježiš, lebo sa vo svojej pokore podriaďuje predpisu, ktorý ho zaväzuje k tomuto úkonu. Ide sa obetovať Otcovi. S Máriou a Jozefom obetuje dar chudobných, a do tohto daru vkladá svoju ochotu splniť všetko, čo od neho vyžaduje a na čo ho poslal Otec. Už teraz má pred očami svoju kalvársku obetu. Naplňuje ho šťastie, že je v dome Otcovom. V učiteľoch zákona vzbudí údiv i
predtuchu svojej Božej múdrosti. I Panne Márii a sv. Jozefovi dáva pocítiť svoj božský pôvod, keď ich necháva pre seba podstúpiť starosť a námahu. Potom sa vracia do Nazaretu a v poslušnosti, skromnosti, práci a pokore ďalej prináša svoju obetu Otcovi. 

Kresťanský chrám nekonečne prevyšuje chrám jeruzalemský pre obetu nekonečnej ceny a pre prítomnosť Božiu. A nemusíme doň tak zďaleka putovať ako sv. Rodina. Je nám tiež radosťou, keď môžeme v ňom vzdať Bohu poklonu, úctu? Aj my sa dnes v ňom s Kristom obetujeme Otcovi. Obeta, donášaná v ňom, pomôže nám, že sa do našich rodín prenesie duch sv. Rodiny (sekreta), aby nás v hodinu smrti Panna Mária a sv. Jozef uvítali v nebeskom chráme (modlitba po prijímaní).

POUČENIE. Spasiteľ žil 30 rokov skrytým životom v kruhu rodinnom u svojej presvätej Matky, Panny Márie a jej ženícha, sv. Jozefa, svojho pestúna, aby takto dal príklad kresťanským rodinám. Preto Pápež Lev XITI. a Benedikt XV. ustanovili sviatok sv. Rodiny, ktorý bol určený na nedeľu po Zjavení Pána. Čnosti nazaretskej Rodiny sú poníženosť a poslušnosť Ježišova, viera, nábožnosť a vzájomná láska Panny Márie a sv. Jozefa.

Obetná modlitba k sv. Rodine.

Ježišu, najláskavejší náš Spasí telu, s neba si zostúpil, aby si nás učením a sv. príkladom osvietil. Najväčšiu čiastku pozemského života bol si poddaný Panne Márii a sv. Jozefovi a s nimi si trávil čas v chudobnom nazaretskom dome. Túto najsvätejšiu Rodinu dal si za vzor kresťanským rodinám. Prijmi milostivé pod svoju ochranu aj našu rodinu, ktorá sa touto modlitbou Tebe úplne obetuje a zasväcuje. Ochraňuj, vystríhaj ju pred každým zlom, pestuj v nej sv. bázeň a sám udržuj v nej domáci pokoj i kresťanskú lásku, aby takto vždy podobnejšou sa stávala vzoru Tvojej sv. Rodiny, žeby jeden každý jej člen stal sa niekedy členom veľkej rodiny vo večnom blahoslavenstve.

Ó Mária, najláskavejšia Matka Ježiša Krista a Matka naša, vyprostredkuj nám svojou dobrotivou prímluvou, aby Ježiš milostivé prijal toto naše pokorné venovanie a dal nám pocítiť svoju milosť a požehnanie.

Sv. Jozef, ochranca Ježiša a Márie, pomáhaj nám svojou prímluvou vo všetkých našich potrebách duše i tela, aby sme s Máriou Pannou i s tebou večne mohli chváliť Ježiša, svojho Božského Vykupiteľa. Amen.