Poučenie a omšové texty - Tretia nedeľa po Zjavení Pána

Tretia nedeľa po Zjavení Pána

Anjeli sa klaňajú Kráľovi, ale aj zem už vie o jeho kráľovstve, a preto plesá aj ona (vstup). Veľká je jeho moc. Nech teda zhliadne na našu bezmocnosť a vystrie svoju pravicu na našu ochranu (orácia). V ríši našej duše sú ešte mnohé krajiny, ktoré sú mu nie podrobené: pýcha a namyslenosť, pomstychtivosť, bezohľadnosť, neznášanlivosť atď. (lekcia). Vybudoval SionCirkev, ríšu milosti (stupň. spev), aby skrze ňu podriadil našu nezriadenú žiadostivosť svojej moci (alel. verš.). Evanjelium nám ukazuje, čo môže dokázať jeho pomocná pravica. Očistil malomocného. Chce očistiť aj nás. Uzdravil aj stotníkovho sluhu, zasväteného smrti. Aj o sebe môžeme povedať:...Pravica Pánova robí divy... nezomriem, ale budem žiť" (obetov.). Sme ranení svojou slabosťou, ale prosíme Pána, aby aj nám pomohol svojou pravicou. Obetujeme mu všetky svoje schopnosti. On spojí našu obetu so svojou, prenikne nás svojím duchom a posilní nás v našej krehkosti. Vo sv. prijímaní prichádza, aby v nás kraľoval a premohol našu hriešnosť.

Vstup (Ž 96, 78) — Klaňajte sa Bohu všetci anjeli jeho; počul to, a raduje sa Sion a plesajú dcéry judské. Pán kraľuje, plesaj, zem, a radujte sa, všetky ostrovy. — Sláva Otcu... Klaňajte sa...

Orácia — Všemohúci večný Bože, zhliadni milostivo na nás krehkých a vystri pravicu svojej Velebnosti na našu ochranu. Skrze Pána nášho...

Lekcia (Rim 12, 16-21) — Bratia! Nepokladajte sa za múdrych. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa konať dobre nielen pred Bohom, ale i pred všetkými ľuďmi. Nakoľko to závisí od vás, podľa možnosti majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa sami, najmilší, ale postúpte miesto hnevu Božiemu, lebo je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Ba keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, a keď je smädný, daj sa mu napiť, lebo keď to urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale zlé premáhaj dobrým.

Stupňový spev (Ž, 101, 16-17) — Národy sa budú báť Tvojho mena, Pane, a všetci králi zeme Tvojej slávy. — Lebo Pán postaví Sion a budú ho vidieť v jeho sláve.
Aleluja, aleluja. — (Ž 96, 1) Pán kraľuje, plesaj, zem, a radujte sa, všetky ostrovy. Aleluja.

Evanjelium (Mt 8, 113) — Toho času, keď Ježiš zostúpil s vrchu, nasledovali ho veľké zástupy. A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa mu a povedal: Pane, keď chceš, môžeš ma očistiť. I Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a riekol: Chcem, buď čistý. A hneď bol uzdravený zo svojho malomocenstva. I povedal mu Ježiš: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril, ale iď, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ktorý im na svedectvo nariadil Mojžiš. Keď potom vošiel do Kafarnaumu, pristúpil k nemu stotník a prosil ho, vraviac: Pane, sluha mi leží doma porazený a hrozne sa trápi. Ježiš mu povedal: Prídem, a uzdravím ho. Stotník mu odpovedal: Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod strechu moju, ale povedz len slovo, a bude uzdravený môj sluha. Veď i ja som človek, postavený pod mocou, ale mám pod sebou vojakov a keď poviem tomuto: Iď, tak ide, a inému: Príď — a príde, a sluhovi svojmu: Urob to — a urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, ktorí šli za ním: Veru, vravím vám, v Izraelovi som nenašiel takej viery. Ale vravím vám: Mnohí prídu od východu i od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a s Jakubom v kráľovstve nebeskom, synovia kráľovstva však budú vyhodení do tmy zovnútornej. Tam bude plač a škrípanie zubov. A stotníkovi Ježiš povedal: Iď a ako si uveril, nech sa ti stane. A v tú hodinu sluha ozdravel.

Obetovanie (Ž 117, 16 a 17) — Pravica Pánova robí divy, pravica Pánova ma vyvyšuje; neumriem, ale budem žiť a budem hovoriť o skutkoch Pánových.

Sekreta — Prosíme, Pane, nech tento obetný dar zotrie naše hriechy a slávenie tejto obety nech posvätí telo i dušu Tvojich poddaných. Skrze Pána nášho...

Prijímanie (Lk 4, 22) — Všetci sa divili tomu. čo pochádzalo z úst Božích.

Po prijímaní — Prosíme Teba, Pane, ktorý nám štedré dopriavaš požívať také veľké tajomstvá, ráč nás urobiť skutočne hodnými ich ovocia. Skrze Pána nášho...