Nedeľa IV. Po zjavení Pána

Štvrtá nedeľa po Zjavení Pána

Dnes nám Ježiš zjavuje svoju vladársku moc utíšením rozzúrených živlov prírody. S údivom a bázňou vzhliadame k svojmu Kráľovi a radujeme sa nad jeho slávou (vstup). On je našou nádejou v toľkých nebezpečenstvách našej krehkosti a zachráni nás (orácia). Náš Kráľ nevládne útlakom, ale láskou, pomocou a ochranou. Láska je hlavným zákonom jeho kráľovstva. Preto sa aj jeho verní musia vyznačovať láskou (lekcia). Dal nám loďku - Cirkev (Sion), v ktorej je spolu s nami a zachraňuje nás (stupň. spev). Preto plesá zem, Cirkev, duša (alel. verš). Apoštol sa v noci na rozbúrenom mori vzdali záchrany. Ich sily boli v koncoch. 

Pán pokynom vôle utíšil búrku a zachránil ich (evanjelium). Ako by sme sa mohli cez búrlivé more zemského života preplaviť k brehom blaženej večnosti, keby sme nemali Pána v loďke svojej duše? Neraz sa cítime bezmocní oproti živlom pokušení, ale keď Pán prebýva v našom srdci, nič nás nepremôže. To je veľká sila našej viery. Kto neverí v pomoc Božiu, musí sa vzdať, keď sa sklame vo svojich silách. Nám naša slabosť pripomína len silu, ktorú máme v Kristovi. Plavíme sa s Kristom v loďke Cirkvi. Napádajú ju vlny nepriateľov z vnútra i zvonku, ale Kristus ju chráni. Kristus i v priebehu dejín zjavuje svoju moc a slávu. Pravica Pánova nás ozaj vyvyšuje (obetovanie). Chráni nás a posilňuje nás svojou obetou (sekreta) a živí nás nebeským pokrmom (modlitba po prijímaní).

Vstup, stupň. spev, obetovanie a prijímanie ako v predošlú nedeľu.

Vstup (Ž 96, 78) — Klaňajte sa Bohu všetci anjeli jeho; počul to, a raduje sa Sion a plesajú dcéry judské. Pán kraľuje, plesaj, zem, a radujte sa, všetky ostrovy. — Sláva Otcu... Klaňajte sa...

Orácia — Bože, ktorý vieš, že vystavení toľkým nebezpečenstvám pre ľudskú krehkosť nemôžeme obstáť, udeľ nám zdravia duše i tela, aby sme Tvojou pomocou prekonali, čo znášame pre svoje hriechy. Skrze Pána nášho.

Lekcia (Rím 13, 8-10) — Bratia! Nikomu neostávajte nič dlžní okrem vzájomnej lásky. Kto totiž miluje blížneho, splnil (celý) zákon. Lebo (prikázania): Nezosmilníš, nezabiješ, nepokradneš, nepreriekneš krivého svedectva, nepožiadaš a každé iné prikázanie sú zhrnuté v tomto slove: Miluj blížneho svojho ako seba samého. Láska nerobí blížnemu zle. Láska je teda splnením zákona.

Stupňový spev (Ž, 101, 16-17) — Národy sa budú báť Tvojho mena, Pane, a všetci králi zeme Tvojej slávy. — Lebo Pán postaví Sion a budú ho vidieť v jeho sláve.
Aleluja, aleluja. — (Ž 96, 1) Pán kraľuje, plesaj, zem, a radujte sa, všetky ostrovy. Aleluja.

Evanjelium (Mt 8, 23-27) — Toho času, keď Ježiš vstúpil do loďky, nasledovali ho jeho učeníci. A hľa, veľká búrka sa strhla na mori, takže loďku zalievali vlny. On však spal. Tu pristúpili k nemu jeho učeníci a zobudili ho, volajúc: Pane, zachráň nás, hynieme. A Ježiš im povedal: Čo sa bojíte, maloverní? Potom vstal a rozkázal vetrom a moru, a nastalo veľké ticho. I ľudia sa divili a hovorili: Ktože je tento, že ho i vietor a more poslúchajú?

Obetovanie (Ž 117, 16 a 17) — Pravica Pánova robí divy, pravica Pánova ma vyvyšuje; neumriem, ale budem žiť a budem hovoriť o skutkoch Pánových.

Sekreta — Udeľ, prosíme, všemohúci Bože, nech dar, prinesený v tejto obete, našu krehkú prirodzenosť vždy očisťuje od zlého a chráni. Skrze Pána nášho...

Prijímanie (Lk 4, 22) — Všetci sa divili tomu. čo pochádzalo z úst Božích.

Prefácia o Najsv. Trojici.

Po prijímaní — Tvoje dary, Bože, nech nás oslobodia od zemských záľub a vždy nás občerstvujú nebeským pokrmom. Skrze Pána nášho ...