Krásny rozjímavý deviatnik k prečistému srdcu Panny Márie

 

Rozjímanie o prečistom Srdci P. Márie.

Deviatnik.

 

Pred každým rozjímaním pomodli sa nasledovnú modlitbu. Po skončení rozjímania sa pomodli pozdravenie srdca Panny Márie a vzdychy, ktoré sú na konci.

 

Modlitba pred rozjímaním.

 

Všemohúci Bože, darca všetkého dobrého, vďaky Ti vzdávam za všetky tie milosti, ktorými si obdaril blahoslavenú Pannu Máriu, a za všetky tie dobrodenia, ktoré nám udeľuješ na milé Ti jej orodovanie. Preto i teraz v mene tejto blahoslavenej Panny poníženým srdcom k Tebe sa utiekam a pokorne prosím: Dožič mi svojej milosti, aby som toto rozjímanie mohol(a) vykonať ku Tvojej sláve a k prospechu môjho večného spasenia. Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

 

I. Rozjímanie. Nepoškvrnené Srdce Máriino.

 

Rozvažuj, ako pre slávnu Pannu Máriu jej nepoškvrnené Srdce, t. j. neporušená čistota bola žriedlom a základom všetkej jej slávy. Pre čistotu sa stala hodnou byť Rodičkou Božou. Srdce Márie je také čisté, že nie je ani najmenším hriechom poškvrnené, že ani len tieň prvotného hriechu na ňu nemohol padnúť; také je čisté. že v ňom niet ani najmenšej náklonnosti k hriechu; také je čisté, že ho nikdy nenadišla k hriechu lákajúca žiadosť. Áno, neporušenosť jej srdca môžme pripodobniť k neporušenosti Ježišovho Srdca, lebo srdce Máriino je podobne bez hriechu ako Srdce Ježišovo, jedine s tým rozdielom, že Srdce Ježišovo bolo nepoškvrnené už od podstaty svojej prirodzenosti a srdce Máriino len pomocou milosti.

 

Duša kresťanská, pozri sa teraz sama na seba Srdce Máriino nech tí slúži za zrkadlo, v ktorom by si mohol(a) vidieť a skusovať svoje srdce. Utiekaj sa k tomuto nepoškvrnenému Srdcu Matky, a skrze toto srdce iste budeš od Boha vyslyšaný(a). „Zlož náklonnosť k zlému, a v Márii nájdeš Matku", hovorí jeden sv. Otec.

 

Modlitba. Najčistejšie Srdce Panny Márie, v úprimnosti ťa prosím, očisť moje nečisté srdce a vlej do neho neukojiteľnú nenávisť proti hriechu. Najblahoslavenejšie Srdce Máriino, ktoré si ani dedičným hriechom nebolo porušené, vypros mi od Boha tú milosť, aby som sa mohol(a) vystríhať aspoň osobných, najmä smrteľných mojich hriechov. Amen.

 

II. Rozjímanie. Najsvätejšie Srdce Máriino.

 

Duša kresťanská, rozjímaj o svätosti srdca bl. Panny. Toto srdce je medzi všetkými srdcami po Srdci Ježišovom najdokonalejšie a najsvätejšie. Ba ono jé chrámom všetkej svätosti. Lebo čo i všetkých svätých, ba i samých anjelov a serafínov vezmeme, predsa ich svätosť ani zďaleka nemôže sa prirovnať svätosti P. Márie. Keďže srdce P. Márie je najsvätejšie, ba i chrámom samej svätosti, na ňom teda spočíva najväčšie zaľúbenie Božie spomedzi všetkých tvorov. Preto aj Pán Boh jej prosbu neodvrhne, lebo svätosť dodáva neodolateľnú príťažlivosť jej prosbám. Preto nás i Cirkev svätá učí takto sa utiekať k Panne Márii: „Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych." Cirkev je o tom presvedčená, že orodovanie Matky Pána viac nám vyprosí u Boha, ako všetky prosby svätých a anjelov, hoci aj prímluva týchto je mocná, zvlášť v niektorých jednotlivých prípadoch.

 

Za starodávna bývalý chrámy miestom bezpečnosti, kde nešťastníci a hriešnici hľadali svoje útočište a svetská trestajúca ruka nesmela ich tu chytiť. I my máme svoje útočište v srdci P. Márie ako v chráme svätosti. Preto, trúchlivá duša, v každej potrebe hľadaj tu svoje útočište, v ňom nájdeš svoje potešenie i spasenie. Nikdy nenájdeš toto srdce zatvorené, lebo Mária nikomu neodoprie milosrdenstvo svojho srdca.

 

Modlitba. Najsvätejšie Srdce blahoslavenej Panny, primlúvaj sa za moju hriešnu dušu u Boha. Hojnosťou svojej svätosti zakry množstvo mojich hriechov, aby to, čo nemôžem dosiahnuť pre svoje hriechy, dostal(a) som na tvoje orodovanie. Amen.

 

III. Rozjímanie. Najposlušnejšie Srdce Máriino.

 

Kresťanská duša, hlaď, ako poslušným a poníženým srdcom slúži bl. Panna Bohu. Jeho sv. príkazy plnila vždy, hoci sa na ňu mnohé nevzťahovali a nebola ich povinná zachovávať. Napr. hoci bola nepoškvrnená, predsa sa podrobila zákonu očisťovania, ako iné ženy. Ale jej ponížené srdce bolo také poslušné, že sa pre Boha podrobilo i ľuďom. Veď ťažkú cestu konala do Betlehema so Svätým Jozefom, svojím ženíchom, aby poslúchla svetského, a k tomu ešte pohanského panovníka.

 

Čitateľu(ka)! Tak poslušné a ponížené by malo byť i tvoje srdce; najprv Bohu, potom ľuďom, ktorých Boh nad nami ustanovil, totižto rodičov, cirkevné a svetské vrchnosti, učiteľov, majstrov a vôbec všetkých zákonných predstavených. Týchto všetkých máme poslúchať vo všetkom, čo sa zrovnáva so zákonom Božim, nehľadiac na ich poklesky a chyby. Buď teda poslušný(a). V predstavených cti samého Ježiša Krista a tak jarmo poslušnosti stane sa ti sladkým. Buď si v tom istým(ou), že ten, z ktorého moci panujú králi a mocnári, nadmieru odplatí našu poslušnosť a trpezlivosť.

 

Modlitba. Najposlušnejšie Srdce Máriino, vzdiaľ odo mňa zlé, neposlušné s kruté srdce! Vypros mi dobré a k plneniu zákonov Božích i príkazov svetskej vrchnosti vždy ochotné srdce. Amen.

 

IV. Rozjímanie. Najponíženejšie Srdce Máriino.

 

Kresťanská duša, s úctivosťou pohliadni na najkrajšiu čnosť P. Márie, totiž na poníženosť jej srdca. Poníženosťou stala sa tým, čo na nej obdivuje celý svet. Poníženosť ju povýšila na hodnosť Matky Božej. Poníženosť bola základom, na ktorom sa upevnila jej láska.

 

Kresťan(ka), pozri teraz sám(a) na seba. Hla, ako veľmi miluje Boh toho, kto je ponížený. Len ponížených miluje a v povyšovaní ich tým väčšie zaľúbenie nachádza, čím viac sa oni ponižujú. A my hoci cítime našu duševnú chudobu a nedostatok opravdivých čností, predsa sa nechceme ponížiť. Veď Boh nám ináč nepomôže v našej duševnej chudobe. Čo teda činiť, hriešna duša? Tu treba veľmi mocného orodovania. Toto nájdeš v srdci Máriinom. Mária je práve vo svojej poníženosti hotová znížiť sa k tebe a vyslyšať tvoju prosbu. Modlitba, ktorá pochádza z jej poníženého srdca, pristupuje k Božiemu trónu, a neoddiali sa odtiaľ, pokým nevyprosí milosť Božiu. Keď Mária pokorne prosí za hriešne duše, jej najmilší Syn nemôže odoprieť prosbu jej materinského srdca. Nech milosť, o ktorú sa uchádzaš, je akákoľvek veľká, pros Máriu, a jej ponížené srdce, ktoré sa za nás primlúva, a pomôže ti v tvojich potrebách.

 

Modlitba. Najponíženejšie Srdce Máriino, keďže svojou poníženosťou všetko môžeš u Boha, prosím ťa, vypros mi opravdivú poníženosť srdca, ktorá by so mnou zostala až do poslednej hodiny môjho života. Amen.

 

V. Rozjímanie. Trpezlivé Srdce Máriino.

 

Duša kresťanská, pováž, ako trpezlivým srdcom znášala bi. Panna všetky úzkosti a trápenia tuzemského života. Trpela nie za seba, lebo jej život nikdy nebol ani najmenším hriechom poškvrnený. Trpela preto, aby mohla byť našou Matkou tak, ako bola Matkou toho, ktorý nás od večného zatratenia vykúpil. Trpela vďačne, lebo chcela byť vo všetkom podobnou svojmu Božskému Synovi. Chcela byť účastnou i jeho múk. Trpela dobrovoľne; a nielen so srdcom pokojným, lež i radostne a vďačne bola hotová i viac trpieť.

 

Srdce moje, pohliadni na seba; prečo sa tak búriš, prečo si také netrpezlivé? Pozri sa na najtrpezlivejšie srdce Máriino a uč sa od neho trpezlivosti. Toto najnevinnejšie a najsvätejšie srdce muselo znášať tie najhroznejšie trápenia. A tý si hriechami obťažené. Zasluhuješ si najväčšie pokuty a trápenia. A ty nechceš nič trpieť? Chráň sa netrpezlivosti, lebo kráľovstvo nebeské môžeš obsiahnuť jedine súžením a krížom. Nemysli si, že všetky kríže a trápenia sú také hrozné veci, za aké ich pokladáš ty. Trápenia sú vlastne dobré veci; veď ináč Boh by ich nebol dopustil na svojho Syna, na jeho najsv. Matku a svätých. Preto ďakuj Bohu, že dopúšťa na teba trápenie. Rád maj prostriedky, ktorými ťa Boh tresce, veď to sú rebríky do neba. To sú tvoji najväčší dobrodinci, čo ťa ochraňujú od pekelného ohňa, príležitosť ti dávajú k vykonávaniu dobrých skutkov, pomáhajú ti, aby si sa tým ľahšie mohol(a) dostať do kráľovstva nebeského. A ty ich pokladáš za svojich nepriateľov?

 

Modlitba. Blahoslavená Panna Mária, pokorne prichádzam k tebe, slávím a velebím tvoje trpezlivé Srdce a prosím ťa, vypros mi u Ježiša, svojho Syna, aby som vedel(a) s trpezlivým srdcom znášať trpkosti a trápenia tuzemského života. Amen.

 

VI. Rozjímanie. Boha milujúce Srdce Máriino.

 

Kresťanská duša, úctivé pohliadni na bi. Pannu Pováž, ako srdečne milovala Boha, akou láskou horela k nemu. Boh, ktorý stvoril toto srdce, aby ho nad všetky tvory milovalo, hneď pri jeho stvorení učinil ho

 

schopným takej lásky, akej srdcia iných ľudí nie sú schopné. P. Mária v tom čase, keď vo svojom živote počala Ježiša, spoznala v ňom svojho najmilostivejšieho Stvoriteľa a vtedy sa k nemu obrátila s najväčšou vnútornou láskou. Kto by vedel zmerať, ako zázračne rástla táto láska v srdci P. Márie a ako sa prejavovala v činoch cez celý jej život až po jej najblaženejšie rozlúčenie sa s týmto svetom, ktoré rozlúčenie urýchlila jej plápolajúca láska.

 

Kresťan(ka), pozri sa na seba a spytuj sa, ako ty miluješ Boha? — Kiež by i naše srdce zapálila k vrúcnemu milovaniu nášho Stvoriteľa Máriina láska, ktorá plápolala v jej srdci k Bohu! Ale studené je naše srdce k ľuďom a najstudenejšie je veľa ráz k samému Bohu. Nemilujeme toho, ktorý je nadovšetko hodný našej lásky; ktorý nás miloval už vtedy, keď sme ho my ešte nemohli milovať, ktorý nás od nášho narodenia až podnes obdarúva nespočetnými milosťami a dobrodeniami svojej lásky. Prečo si taký(á) skúpy(a) na lásku k Bohu? Nik na svete ti ju tak neodplatí, ako sám Pán!

 

Modlitba. Láskou k Bohu plápolajúce Srdce Máriino, prosím ťa, obmäkči zatvrdilosť môjho srdca a vykoreň, čo je v ňom neciteľné; ochraňuj ho a ty nahradzuj nedostatok mojej lásky. — Ty miluj za mňa a so mnou svojho i môjho Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätiteľa. Amen.

 

VII. Rozjímanie. Ľudí milujúce Srdce Máriino.

 

Kresťanská duša, pováž, akou veľkou láskou k ľuďom horí srdce Panny Márie! Mária neraz dala príklad tejto svojej lásky. Vydáva sa na cestu, zanecháva premilú samotu, nedbá na nepríjemnosti cesty, ponáhľa sa cez vrchy a doliny do mesta k Hebronu ku svojím príbuzným, tam sa zdržuje tri mesiace a koná ako slúžka rozličné služby. — Keď dostala dar od troch kráľov z východu, neponechala si ho, rozdelila ho medzi chudobnejších. 

 

Na svadbe v Kane vidiac, že nemajú vína pre hostí, pohnutá milosrdenstvom prosí svojho Syna o víno atď. Pritom je jej láska všeobecná. Nikoho, ba ani tých najväčších hriešnikov nevytvára. — Hoci toto k ľuďom takou vrúcnou láskou plápolajúce srdce neprebýva už viac na zemi, nič sme nestratili. Ba naopak, vyhrali sme. Lebo keby P. Mária bola stále na zemi, bolo by to prospešné skoro len pár tisíc ľuďom, ktorí by ju obklopovali. Ale keď je prenesená do neba, je od nás všetkých rovnako vzdialená, ale darom Božím rovnako nás vidí, pochopuje, s nami cíti a tak sa stáva najbližšou a všeobecnou Matkou celému kresťanstvu, ba celému človečenstvu.

 

Akým veľkým potešením je náš pohľad na láskyplné srdce bi. Panny? Toto materinské srdce žije stále a miluje nás. Je najbližšie k prameňu všetkého dobrého, a preto môže nám tým rýchlejšie a prospešnejšie pomáhať v biede. Ako milo svieti slnce na oblohe, tak jasne svieti srdce Máriino s neba na" všetkých ľudí. Ohrieva nás všetkých lúčmi svojej lásky. Spravodliví i hriešnici dosiahnu skrze ňu Božie dary. A ty by si nemal(a) v sebe prechovávať dôveru a lásku k nej?

 

Modlitba. Milovania najhodnejšie Srdce Máriino! Ty si po Bohu jediná moja nádej a dôvera! Prosím ťa, vypros mi od Boha trpezlivé, krotké, ústupné, zmierlivé, dobrotivé a blížnych milujúce srdce. Amen.

 

VIII. Rozjímanie. Pevné a stále Srdce Máriino.

 

Kresťanská duša, úctivé pozri na bi. Pannu a rozmýšľaj o stálosti jej srdca. Mysli na prvý jej hrdinský skutok, ktorý Mária vykonala vtedy, keď asi v treťom roku svojho života opustila rodičovský dom, odriekla sa všetkého svetského obcovania, celým srdcom na večné časy obetovala sa Bohu, posluhujúc v jeruzalemskom chráme. Ďalší jej život bol reťazou veľkodušných skutkov, ktorými cez celý život preukazovala svoje stále a pevné srdce. Každá Máriina čnosť bola pevná a stála. Takou bola vo viere, lebo nepodvratne verila, že Ježiš je všemohúcim Bohom. V tejto viere jej neprekážalo, že ho v Betleheme položila do jasiel ako chudobné a celkom opustené dieťa, že ho musela niesť do Egypta, aby sa vyhol vražedným rukám Herodesovým; ba ani to, keď ho videla ukrižovaného ako zločinca. 

 

Pevná a stála bola jej nádej. Po smrti Pána Ježiša začali sa klátíť cedry Libanonu, t. j. apoštolovia a učeníci Pána pochybovali, či by naozaj Kristus vstal zmŕtvych (Lk 24, 21), ale Rodička Božia bola nepohnutá v tejto nádeji a stála ako skala medzi vlnami rozbúreného mora. Pevná a stála bola jej láska. Bez strachu sprevádzala svojho Syna po krížovej ceste na Kalváriu. Tam sa postavila ešte i pod kríž, na ktorý kati ukrižovali jej Syna. 

 

Pevná a stála bola jej poslušnosť, poníženosť a vôbec všetky jej čnosti. Slovom, všetky jej činy boli pevné a hrdinské. Kresťan(ka), poznáš túto kresťanskú čnosť? Môžeš preukázať, že si s pevným srdcom vykonal(a) nejaké skutky k Božej chvále a k spaseniu svojmu i blížneho? Máš tú smelosť, že sa všetkým ťažkostiam do očí postavíš? Vedz, že neraz jediný hrdinský skutok bol základom a počiatkom svätosti mnohých svätcov. A ty milý(á) kresťan(ka), zaiste mal(a) si príležitosť vykonať viac takých skutkov, len či si k tomu mal(a) aj chuti? Teraz si robíme krásne predsavzatia a o chvíľu zabúdame na všetko. Prečo je to? Preto, že sa každý zháňa jedine po svojom a hneď sa utiahne, keď služba Božia požaduje od neho nejakú obetu. Nemáme pevného a stáleho srdca. Ako málo je tých, ktorí by sa naozaj po kresťansky premohli a stále zotrvali na pravom, k spaseniu vedúcom chodníku života.

 

Modlitba. Ó pevné a stále Srdce mojej Matky, pomôž mi dostať sa von z mojej zbabelosti; predovšetkým buď mi na pomoci, aby som hneď na začiatku mohol(a) udusiť všetku chúlostivosť, hnev a trpkosť vo všetkých úzkostiach a biedach života. Amen.

 

IX. Rozjímanie. Verné Srdce Máriino.

 

Kresťanská duša, s úctou a dôverou sa pozri na blahoslavenú Pannu, a uvidíš, aké verné je jej srdce. Jej srdce nám predstavuje tú najstálejšiu a najúprimnejšiu vernosť. Obdivujme ho, ale aj nasledujme. Keď Ježiša pri ukrižovaní neverné zanechali najvernejší učeníci i tí najlepší priatelia, jediné srdce, srdce jeho Matky Márie, ostalo mu verné. Len toto sa neoddialilo od neho. Mária až pod kríž odprevadila Ježiša. Ani tu ho nezanechala, pri ňom stála i vtedy, keď už ducha vypustil. A keď ho zložili s kríža, prijala ho na svoje náručie.

 

Kresťan(ka), zrovnaj svoje srdce so srdcom Máriiným. Cenu svojho srdca môžeš odhadnúť podľa svojej vernosti voči Bohu. Čím krajšou a šľachetnejšou čnosťou je vernosť k Bohu, tým hnusnejším je hriech nevernosti. A predsa so žiaľom musíme doznať, že nič nie je tak obyčajné u ľudí ako nevernosť, najmä nevernosť voči Bohu. Celý náš život je často neprestajnou nevernosťou voči Bohu. Chvíľku sa k nemu približujeme a zas sa od neho vzďaľujeme. Niekedy by sme chceli byť naraz najpobožnejšími. Inokedy sa zas dopúšťame najväčších výstupkov. Pri sv. spovedi sľubujeme, že budeme viesť príkladný život, v úzkostiach a biedach budeme trpezliví atď. Vyslovujeme najkrajšie sľuby. Ale dokedy trvajú? ... Či všetko splníme?... Kto nám pomôže z tejto nevernosti? Čo nás privedie k vernosti? Zaiste nemáme iného spôsobu, okrem utiekania sa k Pánu Ježišovi, ku ktorému sa dostať mocne nám pomáha verné srdce jeho najsvätejšej Matky. Prosme teda Spasiteľa: Ježišu, Synu Márie Panny, zmiluj sa nad nami. Dožič nám srdce, ktoré by sa vždy a všade verne pridŕžalo Teba a Tvojich zákonov. O to Ta prosím v mene milostivého a najvernejšieho srdca Tvojej Matky.

 

Modlitba. Najvernejšie Srdce Máriino, nezavrhuj mňa, svoje krehké a neverné dieťa, ktoré teraz opravdivé prichádza k tebe. Nestály svet a neverné stvorenia ma zavrhli a opustili. Ó sladká Matička, ešte raz ma prijmi do svojho srdca, a ani svet, ani peklo, ani pokušenie, ani bieda ma od neho viac neodvedie. Nikdy viac, ani v živote ani v smrti nezostanem ti neverným(ou). Amen.

 

Pozdravenie Srdca Panny Márie. Buď pozdravené lásky najhodnejšie Srdce Márie. Pozdravujem ťa, ty živý chrám najsvätejšej Trojice. Zvelebujem ťa, ty najctihodnejšia svätyňa Ducha Svätého, ktorému sa zaľúbilo zvláštnym spôsobom založiť si v tebe príbytok a na teba vyliať nevysloviteľné dary a milosti.

Buď pozdravené najláskavejšie Srdce Márie. Tebe, ako Kráľovnej všetkých sŕdc, odovzdávam svoje srdce. Prijmi ho a oddaj ho svojmu Synovi, môjmu láskavému Pánovi a Spasiteľovi, aby mu slúžilo a ho milovalo.

 

Buď pozdravené úcty najhodnejšie Srdce Márie. Ó Matka svätá, ty si zaslúžiš, aby ťa ctili všetci anjeli á svätí v nebi a všetci ľudia na zemi. Kiež by som ťa tak mohol(a) ctiť a milovať, ako ťa ctil a miloval tvoj najčistejší ženích, sv. Jozef a tvoji svätí rodičia, Joachim a Anna. Na vynáhradu mojej chladnosti v tvojej službe, obetujem ti všetku úctu a lásku, ktorou ťa ctia a milujú všetky nábožné duše.

 

Prečisté Srdce Máriino, prijmi toto moje pozdravenie a ubezpeč ma, že si mojou Matkou, mojou Prímluvnicou, mojou Ochrankyňou v živote i v smrti. Amen.

 

Vzdychy k Srdcu Panny Márie. — Srdce Márie, otvor sa, — Srdce mocné, ochraňuj ma. — Srdce pokorné, poníž ma. — Srdce chudobu milujúce, obohať ma. — Srdce trpezlivé, znášaj ma. — Srdce poslušné, podmaň ma. — Srdce nevinné, očisť ma. — Srdce láskavé, láskavosťou naplň ma. — Srdce milosrdné, neopúšťaj ma. — Srdce najkrajšie, čnosťami okrášli ma. — Srdce mečom zranené, poraň ma. — Srdce radostné, oblaž ma. — Panna Mária, vyslyš ma, — do svojho sladkého Srdca zavri ma, — aby som ťa vždy viac miloval(a), — s tebou sa časne i večne radoval(a). Amen.

 

Tieto vzdychy nauč sa naspamäť.

 

Podľa náb. výlevov 1945 SSV