Duchovné Cvičenia Sv. Ignáca II. Prvý týždeň. O myšlienke

[PRVÝ TÝŽDEŇ]

[23] VEDÚCA ZASADÁ A ZÁKLADNÁ PRAVDA.

Človek je stvorený, aby chválil Boha, Pána nášho, vzdával mu úctu a mu slú­žil, a tým spasil svoju dušu: a ostatné veci na povrchu zeme sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. Z toho nasleduje, že človek ich má natoľko užívať, nakoľko sú mu na pomoci k jeho cieľu, a natoľko je povinný zbaviť sa ich, nakoľko mu v tom prekážajú. Preto je potrebné, aby sme sa urobili indiferentnými [nezaujatými] voči všetkým stvoreným veciam, nakoľko je to ponechané našej slobodnej vôli, a nie je to zakázané; tak, aby sme so svojej strany nechceli radšej zdravie než chorobu, radšej bohatstvo než chudobu, radšej úctu než potupu, radšej dlhý život než krátky, a tak dôsledne vo všetkom ostatnom, žiadajúc a voliac si jedine to, čo nám viac pomáha k cieľu, pre ktorý sme stvorení.

[24] OSOBITNÉ A KAŽDODENNÉ SPYTOVANIE SVEDOMIA; OBSAHUJE TRI ČASY A DVE SPYTOVANIA ZA DEŇ.

Prvý čas: Hneď ráno, ako človek vstáva, musí si zaumieniť, že sa bude usilovne chrániť toho osobitného hriechu alebo tej chyby, v ktorej sa chce napraviť a polepšiť.

[25] Druhý [čas je] po obede [na poludnie]. Vtedy má človek prosiť Boha, Pána nášho, o to, čo chce, totiž o mi­losť, aby si spomenul, koľko ráz upadol do toho osobitného hriechu alebo chyby, a aby sa v budúcnosti polepšil; potom nech vykoná prvé spytovanie, vyžadujúc počet od svojej duše z tej umienenej a osobitnej veci, v ktorej sa chce napraviť a polepšiť, preberajúc hodinu za hodinou a ďobú za dobou, od hodiny, keď vstal, až po hodinu a chvíľu prítomného spytovania, a nech urobí na prvej čiare vzoru [viď nižšie] toľko bodov, koľko ráz upadol do toho osobitného hriechu alebo do tej chyby. Potom nech si znova zaumieni, že sa polepší až do druhého spytovania, kto­ré vykoná.

[26] Tretí čas: Po večeri nech je druhé spytovanie tým istým spôsobom, preberajúc hodinu za hodinou, začnúc od prvého spytovania až k prítomnému druhému. Nech urobí na druhej čiare toho istého vzoru toľko bodov, koľko ráz upadol do osobitného hriechu alebo chyby.

[27] NASLEDUJE STVORO DODATKOV ABY SME SA CHYTREJŠIE OSLO­BODILI OD TOHO OSOBITNÉHO HRIECHU ALEBO CHYBY.

Prvý dodatok: Zakaždým, keď človek upadne do toho osobitného hriechu ale­bo chyby, nech si položí ruku na prsia a nech ľutuje, že upadol. To možno urobiť i pred mnohými, bez toho, že by zbadali, čo robí.

[28] Druhý: Keďže prvá čiarka znamená prvé spytovanie a. druhá druhé, nech večer pozoruje, či je od prvej čiary po druhú, čiže od prvého spytovania po druhé [dajaké] polepšenie.

[29] Tretí: Porovnať prvý deň s druhým, t. j. dvoje spytovaní prítomného dňa s dvoma spytovaniami dňa predošlé­ho, a pozorovať, či sa polepšil od prvého dňa po druhý.

[30] Štvrtý: Porovnať týždeň s týž­dňom, a pozorovať, či sa polepšil v prítomnom týždni viac než v predošlom.

[31] Poznámka: Treba poznamenať, že veľké N znamená nedeľu a nasledujúce malé písmená znamenajú pondelok, uto­rok, stredu atď.

N ------------------------------------------------------------------------------------                    

----------------------------------------------------------------------

P --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

U ----------------------------------------------

---------------------------------------------------

S ---------------------------------------

--------------------------------------------

Š ---------------------------------

---------------------------------------

P -----------------------------

---------------------------------

S ------------------------

--------------------------

[32]  VŠEOBECNÉ SPYTOVANIE SVEDOMIA, ABY SA ČLOVEK OČI­STIL A ABY SA LEPŠIE SPOVEDAL

Predpokladám, že je vo mne trojaká myšlienka, a to: jedna je moja vlastná, ktorá povstáva číro z mojej slobody a vôle, a dve iné, ktoré prichodia zvonku: prvá od dobrého ducha, druhá od zlého.

O MYŠLIENKE

[33]  Pri zlej myšlienke, ktorá prichodí zvon­ku, dvojakým spôsobom si môžeme nadobudnúť zásluhy. Po prvé: Príde mi, napríklad, myš­lienka dopustiť sa ťažkého hriechu, a ja tejto myšlienke zaraz odporujem a premôžem ju.

[34] Druhý spôsob: Príde mi tá istá myšlienka, ja jej odporujem. Ona sa mi znova a znova vracia, a ja jej vždy odporujem, kým premožená neodíde. Ten­to druhý spôsob je záslužnejší než prvý.

[35] Všedne sa hreší, keď príde tá istá myšlienka zhrešiť ťažko a človek si jej všimne, zdržiac sa v nej troška, alebo má v nej akúsi zmyselnú záľubu, alebo kde je akási nedbanlivosť v zaháňaní takej myšlienky.

[36] Dvojakým spôsobom možno ťažko zhrešiť: Prvý: Človek privolí zlej myšlienke, aby potom urobil, ako privolil, alebo: že by ju vykonal, keby mohol.

[37] Druhý spôsob ťažko zhrešiť je, keď sa hriech dovŕši skutkom. Je väčší z troch príčin: po prvé pre dlhšiu dobu; po druhé pre väčšiu účasť vôle; po tretie pre väčšiu škodu oboch osôb.