Duchovné Cvičenia Sv. Ignáca VIII. Druhý týždeň

[101] PRVÝ DEŇ A PRVÉ NAZERANIE JE O VTELENÍ. OBSAHUJE PRÍPRAVNÚ MODLITBU, TRI PREDOHRY, TRI BODY A JEDEN ROZHOVOR

Obyčajná prípravná modlitba.

[102] Prvá predohra: Rozpamätať sa na udalosť, na ktorú chcem nazerať. V tomto prípade, ako tri božské Osoby hľadeli na celý povrch alebo okruh celého sveta, plný ľudí, a ako Najsvätejšia Trojica, vidiac, že všetci zostupujú do pekla, rozhodne vo svojej večnosti, aby druhá bož­ská Osoba stala sa človekom pre spasenie ľudského pokolenia. A tak, keď prišla plnosť časov, posiela.sv. Gabriela archanjela k našej Panej. [Viď nižšie medzi tajomstvami č. 262.]

[103] Druhá predohra je zostavenie pozeraním na miesto. Tu to bude: Vidieť veľkú rozsiahlosť a okruh zeme, kde bý­vajú tak mnohé a tak rozličné národy. Podobne [si predstavíme] potom dopodrobna domček a izby našej Panej v meste Nazarete, v kraji galilejskom.

[104] Tretia predohra: Prosiť o to, čo chcem. Tu to bude prosiť o prenikavé poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho viac miloval a ho na­sledoval.

[105] Tu treba poznamenať, že príprav­ná modlitba je tu tá istá bez zmeny, ako bola udaná na začiatku, a treba robiť tie isté tri predohry i cez tento týždeň i cez ostatné nasledujúce, iba že sa zmení for­ma podľa predkladanej látky.

[106] Prvý bod: Vidieť rozličné osoby jednu za druhou, a to najprv tie, ktoré sú na povrchu zemskom také rozličné v odeve i v chovaní. Jedni ľudia sú bieli, iní zas čierni; jedni žijú v pokoji, iní vo voj­ne; títo plačú a tamtí sa zasa smejú; jedni sú zdraví a iní chorľaví; niektorí sa rodia, iní zasa zomierajú atď.

Po druhé: Vidieť a pozorovať tri bož­ské Osoby akoby na kráľovskom prestole alebo na tróne božej Velebnosti, ako pozerajú na celý povrch a okruh zeme a na všetky národy v toľkej zaslepenosti, a vidia, ako zomierajú a padajú do pekla.

Po tretie: Vidieť našu Paniu a anjela, ktorý ju pozdravuje a obracať to na seba, aby som z toho pohľadu čerpal osoh.

[107] Druhý bod: Počúvať, čo hovoria osoby na povrchu zeme, ako sa rozpráva­jú medzi sebou, ako sa prisahajú a kľajú atď. Poďobne [počúvať,] čo vravia božské Osoby, totiž: Vykúpme pokolenie ľudské atď.; potom to, čo vraví anjel a naša Pani. Potom obracať to na seba, aby som čerpal osoh zo všetkých slov týchto osôb.

[108] Tretí bod: Pozorovať, čo robia osoby na povrchu zeme, totižto, ako sa bijú, zabíjajú, idú do pekla atď. Tiež to. čo robia božské Osoby, t. j. ako uskutočnia najsvätejšie vtelenie atď., a podobne, čo robia anjeli a naša Pani, t. j. ako anjel plní úlohu posla, a Pani naša, ako sa uponižuje a ďakuje božskej Velebnosti. Potom to obrátiť na seba, aby som z každej z týchto vecí čerpal dajaký osoh.

[109] Na konci treba urobiť rozhovor, pri čom rozmýšľam, čo mám povedať trom božským Osobám, alebo večnému Slovu vtelenému, alebo Matike a Panej našej. Potom prosiť podľa toho, čo kto v sebe cítil, [že by mu pomohlo] lepšie nasledovať a napodobňovať Pána nášho, ktorý sa práve stal človekom. Potom sa pomodliť Otčenáš.

[110] DRUHÉ NAZERANIE JE O NARO­DENÍ.

Obyčajná prípravná modlitba.

[111] Prvá predohra je udalosť; tu to bude: ako opúšťajú Nazaret naša Pani, už deväť mesiacov tehotná, sediac na oslici, ako si tu môžeme nábožne predstaviť, Jozef a slúžka vedú hoviadko, a idú do Betlehema zaplatiť daň, ktorú cisár všetkým tým krajom bol vyrubil. [Vid dolu č. 264.]

[112] Druhá predohra je zostavenie pozeraním na miesto. A tu to bude: Očami obrazotvornosti vidieť cestu z Nazareta do Betlehema. Pozriem si jej dlžku, šír­ku, či je rovná alebo či ide cez údolia a vŕšky; podobne si pozriem miesto čiže jaskyňu Narodenia, či je veľká, či malá, či nízka, či vysoká a ako bola zariadená.

[113] Tretia predohra je lá istá a v tej istej forme ako v predošlom nazeraní.

[114] Prvý bod je vidieť osoby, a to: Vidieť našu Paniu, sv. Jozefa, slúžku a Ježiška po narodení, pri čom sa urobím chudobným žobrákom a nehodným služobníkom, a pri tom sa dívam, jazerám na nich a slúžim im v ich potrebách, ako keby som bol prítomný, so všetkou možnou úslužnosťou a úctou. Potom to obrá­tim na seba, aby som z toho čerpal dajaký [duchovný] osoh.

[115] Druhý bod: Pozorovať, všímať si a nazerať na to, čo [osoby] vravia a obrátiac to na seba, čerpať [z toho] nejaký osoh.

[116] Tretí bod: Vidieť a uvažovať o tom, čo robia, napríklad, ako cestujú, znášajú útrapy, aby sa Pán narodil vo zvrchovanej chudobe a aby po všetkých trampotách, po hlade [a] smäde, po horúčave a zime, po krivdách a potupovaniach zomrel na kríži, a to všetko pre mňa. Potom obrátiac to na seba, usilujem sa čerpať [z toho] nejaký duchovný osoh.

[117] Zakončiť rozhovorom ako v pre­došlom nazeraní a Otčenášom.