Duchovné Cvičenia Sv. Ignáca IX. Druhý týždeň

[118] TRETIE NAZERANIE BUDE OPAKO­VANIE PRVÉHO A DRUHÉHO CVI­ČENIA.

Po prípravnej modlitbe a po dvoch predohrách bude opakovanie prvého a druhého cvičenia tým spôsobom, že si budem vždy všímať daktorých hlavnejších čia­stok, kde som pocítil akési poznanie, útechu alebo neútechu a na konci si podobne vykonám rozhovor a [pomodlím sa] Otčenáš.

[119] V tomto opakovaní, ako aj vo všetkých nasledujúcich, treba zachovať ten istý postup, ktorý sa zachovával v opakovaniach prvého týždňa; mení sa lát­ka, ale zachová sa forma.

[120] ŠTVRTÉ NAZERANIE BUDE OPA­KOVANIE PRVÉHO A DRUHÉHO TÝM ISTÝM SPÔSOBOM, AKO SA TO ROBILO V PREDOŠLOM OPA­KOVANÍ.

[121] PIATE NAZERANIE BUDE APLIKO­VANIE PÄTORO ZMYSLOV NA PR­VÉ A DRUHÉ NAZERANIE.

Po prípravnej modlitbe a po troch predohrách osožné bude viesť päť zmyslov obrazotvornosti prvým a druhým nazeraním, nasledujúcim spôsobom.

[122] Prvý bod: Vidieť osoby očami obrazotvornosti, rozjímať a nazerať dopodrobna na ich okolnosti a čerpať z toho pohľadu nejaký osoh.

[123] Druhý bod: Počúvať, čo [osoby] hovoria alebo môžu hovoriť a obracajúc to na seba, čerpať z toho nejaký osoh.

[124] Tretí bod: Ovoniavať a ochutnávať čuchom a chuťou nekonečnú ľúbeznosť a sladkosť božstva, duše a jej čností a ostatných vecí, podľa toho, aká je oso­ba, na ktorú nazeráme. Potom obrátiť to na seba a čerpať z toho osoh.

[125] Štvrtý bod: Dotýkať sa hmatom, ako napríklad objímať a bozkávať miesta, kde tie osoby kráčajú a sedia; vždy so snahou čerpať z toho osoh.

[126] [Cvičenie| zakončiť rozhovorom ako v prvom a druhom nazeraní a pomodliť sa Otčenáš.

[Poznámky.]

[127] Prvá poznámka: Pre celý tento týždeň, ako aj pre ostatné nasledujúce, treba vedieť, že si mám prečítať len tajomstvo toho nazerania, s ktorým sa bez­prostredne idem zaoberať — tak, aby som nečítal nijaké iné tajomstvo, s ktorým sa v ten deň alebo v tú hodinu nebudem za­oberať, aby úvaha o jednom tajomstve nerušila úvahu o druhom.

[128] Druhá: Prvé cvičenie o Vtelení bude o polnoci, druhé na úsvite, tretie v čase okolo sv. omše, štvrté v hodinu nešporov a piate pred večerou. V každom z týchto piatich cvičení mám zotrvať hodinu. A ten istý poriadok načim zachovať vo všetkých nasledujúcich cvičeniach.

[129] Tretia: Keď ten, čo robí cvičenia, je starý alebo slabý, alebo i keď je silný, ale v predošlom týždni akosi oslabol, vedzme, že je lepšie, aby v tomto druhom týž­dni aspoň zopár ráz nevstával o polnoci, ale vykonal jedno rozjímanie ráno, druhé v čase okolo sv. omše, tretie pred obe­dom a opakovanie o nich v hodinu nešporov a potom pred večerou aplikovanie zmyslov.

[130] Štvrtá: V tomto druhom týždni zo všetkých desiatich dodatkov, o ktorých bola reč v prvom týždni, treba meniť druhý, šiesty, siedmy a čiastočne desiaty.

V druhom bude zmena v tom, že len čo sa prebudím, predstavím si pred oči nazeranie, ktoré mám robiť, a vzbudím v sebe túžbu lepšie poznať vtelené večné Slovo, aby som mu lepšie slúžil a dokonalejšie ho nasledoval.

Šiesty dodatok: Častejšie si uvediem na pamäť život a tajomstvá zo života Krista, Pána nášho, začnúc jeho narodením až po miesto, čiže tajomstvo, na ktoré práve nazerám.

Siedmy: Ten, čo sa cvičí, tak nech sa usiluje zachovať predpisy o tme a o svetle, [a] využiť príjemné alebo nepriaznivé počasie, ako mu to môže osožiť a byť na pomoci, nájsť to, po čom túži.

A v desiatom dodatku treba sa tomu. čo sa cvičí, správať podľa tajomstiev, na ktoré nazerá. Lebo podaktoré vyžadujú pokánie, a iné nie. Tak treba všetkých de­sať dodatkov zachovávať s veľkou starostlivosťou.

[131] Piata poznámka: Vo všetkých cvičeniach, vyjmúc tie, ktoré sa konajú o polnoci a na svitaní, vykoná sa čosi, čo je rovnocenné druhému dodatku, a to nasledujúcim spôsobom: Zaraz, ako si spomeniem, že je už čas na cvičenie, ktoré mám robiť, prv než by som sa k nemu pribral, predložím si pred oči, kam a pred koho idem, zhrniem si trochu cvičenie, ktoré mám konať, a potom, spraviac si tretí dodatok, začnem cvičenie.

[132] DRUHÉHO DŇA si vziať na prvé a druhé nazeranie Obetovanie v chráme [viď č. 268] a Útek do Egypta ako do vyhnanstva [viď č. 269]. Ó týchto dvoch nazeraniach budú dve opakovania a aplikovanie pätoro zmyslov tým istým spôsobom, ako to bolo predošlého dňa.

[133] Niekedy je užitočné, a to i vtedy, keď ten, čo cvičenie robí, je mocný a ochotný [konať päť cvičení], meniť čosi od tohto druhého dňa až do štvrtého záverečné, aby lepšie našiel po čom túži, a to tak, že si vezme len jedno nazeranie včas ráno, druhé v hodinu sv. omše, a o nich robí opakovanie v hodinu nešporov a pred večerou aplikáciu zmyslov.

[134] TRETIEHO DŇA [vziať na prvé a druhé nazeranie] ako bol Ježiško po­slušný svojim rodičom v Nazarete [viď č. 271] a ako ho potom našli v chráme [viď č. 272]. A znova vykonať postupne dve opakovania a aplikovať päť zmyslov.