Duchovné Cvičenia Sv. Ignáca X. Druhý týždeň

[135] OVOD K ÚVAHE O STAVOCH.

Po uvážení príkladu, ktorý nám dal Kristus, náš Pán, pre prvý stav, ktorý spočíva v zachovaní prikázaní, tým, že bol po­slušný svojim rodičom, a tiež [po uváže­ní príkladu, ktorý nám dal ten istý Pán] pre druhý [stav] evanjeliovej dokonalosti, keď ostal v chráme, opustiac svoj­ho pestúna a svoju telesnú matku, aby sa venoval výlučne službe svojho večného Otca: začneme súčasne, nazerajúc na jeho život, skúmať a prosiť [o poznanie], v akom živote alebo stave chce si nami poslúžiť jeho božská Velebnosť.

A preto akýmsi úvodom do tohto bude nasledujúce cvičenie, v ktorom uvidíme úmysel Krista, Pána nášho, a v protiklade zasa opačný úmysel nepriateľa ľudskej prirodzenosti. [Uvidíme,] ako sa načim pripraviť, aby sme došli ku dokonalosti v hocijakom stave alebo živote, ktorý nám Boh, náš Pán, dá vyvoliť.

[136] Štvrtý deň. rozjímanie o dvoch zástavách: jedna patrí Kristovi, najvyššiemu vodcovi a pánovi nášmu, druhá luciferovi, úhlavnému nepriateľovi nasej ľudskej prirodzenosti.

Obyčajná prípravná modlitba.

[137] Prvá predohra je dej. Tu to bude, ako Kristus volá a chce všetkých zhromaždiť pod svoju zástavu, Lucifer naopak, pod svoju.

[138] Druhá predohra zostavenie pozeraním na miesto. Tu to bude vidieť veľké pole celého tohto kraja jeruzalemského, kde najvyšším všeobecným vodcom je Kristus, náš Pán, - a druhé pole na okolí Babylona, kde náčelníkom nepriateľov je Lucifer.

[139] Tretia predohra: Prosiť o to, čo chcem. A tu to bude, prosiť o poznanie klamov zlého náčelníka, a o pomoc, aby som sa ich varoval, ako aj o poznanie ozajstného života, ktorému nás učí naj­vyšší a pravý Vodca, a o milosť nasledovať ho.

[Prvá časť: Luciferova zástava.]

[140] Prvý bod je predstaviť si, akoby náčelník všetkých nepriateľov sedel na tom veľkom babylonskom poli ako na velikej stolici z ohňa a dymu, v hroznej a strašlivej podobe.

[141] Druhý bod: Uvažovať, ako zvoláva nesčíselných zlých duchov a ako ich rozsýpa, jediných do toho mesta, iných zas do iného, a tak do celého sveta, nevynechajúc nijakú krajinu, nijaké miesto, ni­jaký stav, ani nijaké osoby jednotlivo.

[142] Tretí: Uvažovať reč, ktorú k nim má, a ako ich vyzýva, aby hádzali na ľudí siete a reťaze. Majú ich ponajprv pokúšať túžbou po bohatstve - ako to [on sám] u väčšiny robieva - aby sa tak ľahšie dostali do márnej svetskej cti a z nej do veľkej pýchy.

Teda prvým stupňom bude bohatstvo, druhým česť, tretím pýcha. A z týchto troch stupňov navedie [Lucifer] na vše­tky ostatné nepravosti.

[Druhá časť: Kristova zástava.]

[143] Podobne si treba predstaviť, ako protivu, najvyššieho a pravého Vodcu, ktorým je Kristus, náš Pán.

[144] Prvý bod je uvažovať, ako si Kristus, náš Pán, krásny a milý, na veľkom poli jeruzalemského kraja zastane na skromnom mieste.

[145] Druhý: Pozorovať, ako si Pán celého sveta vyberá toľko osôb, apoštolov, učeníkov atď., a vysiela ich do celého sveta, aby rozosievali jeho sväté učenie medzi ľudí všetkých stavov a pomerov.

[146] Tretí: Uvažovať o reči, ktorú má Kristus, náš Pán, ku všetkým svojim sluhom a priateľom, ktorých vysiela na takú výpravu. Odporúča im, aby všetkým chceli pomáhať, nahovárajúc ich napred na krajnú chudobu duchovnú a - keby sa tak páčilo jeho božskej Velebnosti a keby si ich chcela na to vyvoliť - nie menej na chudobu skutočnú, - po druhé [vedúc ich] na túžbu po potupovaní a opovrhovaní, lebo z týchto dvoch vecí [z chudo­by a z opovrhovania] nasleduje poníže­nosť.

Teda aby boli tri stupne: prvý chudo­ba proti bohatstvu; druhý potupa a opovrhnutia oproti svetskej cti; tretí poníženosť proti pýche A z týchto troch stupňov nech navádzajú [ľudí] na všetky ostatné čnosti.

[147] Rozhovor budem mať s našou Paňou, aby mi vyprosila milosti od svojho Syna a Pána, žeby ma prijal pod svoju zástavu, a to ponajprv vo zvrchovanej du­chovnej chudobe a - keď sa tak jeho božskej Velebnosti zapáči a bude si ma chcieť vyvoliť a prijať - nie menej [aj] v skutočnej chudobe; po druhé v znášaní krívd a potupy, aby som ho v nich lepšie nasledoval, keď ich len budem môcť zná­šať bez hriechu kohokoľvek a bez neľúbosti jeho božskej Velebnosti. Potom [sa pomodlím] Zdravas Mária.

O to isté budem prosiť Syna, aby mi to vymohol od Otca, a pomodlím sa Duša Kristova.

Tiež o to prosiť i Otca, aby mi on sám to dal; a pomodliť sa Otčenáš.

[148] [Poznámka.] Toto cvičenie bude o polnoci a potom zasa skoro ráno. A vykonajú sa o ňom dve opakovania v hodinu omše a v hodinu nešporov. Vždy sa zakončí troma rozhovormi ako hore: k našej Panej, k Synovi a Otcovi. Cvičenie o dvojiciach, čo nasleduje, vykoná sa v hodine pred večerou.