Duchovné Cvičenia Sv. Ignáca XI. Druhý týždeň

[149] TEN ISTÝ ŠTVRTÝ DEŇ SA VYKONÁ ROZJÍMANIE O TROCH DVOJICIACH ĽUDÍ, ABY SME PRIJALI, ČO JE NAJLEPŠIE.

Obyčajná prípravná modlitba.

[150] Prvá predohra je dej o troch dvojiciach ľudí. Každá z nich si nadobudla desať tisíc dukátov, ale nie čisto a ako sa patrí: z lásky k Bohu; všetci sa chcú spasiť a v pokoji nájsť Boha, Pána nášho, tým, že sa zbavia ťarchy a prekážky na ceste za cieľom. [Tou prekážkou] im je náklonnosť k nadobudnutej veci.

[151] Druhá predohra: zostavenie pozeraním na miesto. Tu to bude: Vidieť seba samého, ako stojím pred Bohom, Pánom naším, a pred všetkými jeho svätými, aby som poznal a túžil po tom, čo je milšie jeho božskej Dobrote.

[152] Tretia predohra: Prosiť o to, čo chcem; tu to bude prosba o milosť, aby som si volil to, čo bude viac na slávu jeho božskej Velebnosti a na spásu mojej duše.

[153] Prvá dvojica by sa chcela zbaviť náklonnosti k nadobudnutej veci, aby v pokoji našla Boha, Pána nášho, a mohla sa spasiť. No nepoužíva prostriedky až do hodiny smrti.

[154] Druhá dvojica chce sa zbaviť náklonnosti - ale tak, aby si mohla ponechať nadobudnutú vec, žeby Boh prišiel ta, kde ona chce, a nerozhodne sa opustiť vec, aby šla k Bohu, hoci tento stav by bol pre ňu najlepší.

[155] Tretia chce sa zbaviť náklonnosti; a to tak sa jej chce zbaviť, aby ju nespútala ani [dobrovoľná] náklonnosť po­držať si alebo nepodržať nadobudnutú vec; ale je [pevne] odhodlaná nadobudnutú vec chcieť alebo nechcieť jedine po­dlá toho, čo jej Boh, náš Pán, dá chcieť a ako sa jej bude zdať lepším na službu a chválu jeho božskej Velebnosti. A zatiaľ chce mať starostlivosť, že v náklonnosti všetko zanechá, [totižto] usilujúc sa nechcieť ani tú vec ani nijakú inú, iba ak by ju pohýnala jedine služba Boha, Pána nášho, takže [jedine] túžba môcť lepšie slúžiť Bohu, Pánovi nášmu, ju po­hne [príslušnú] vec vziať alebo ju opustiť.

[156] Zrobiť tri rozhovory, ktoré sa vykonali v predošlom nazeraní o dvoch zá­stavách.

[157] [Poznámka.] Treba poznamenať, že keď cítime hnutie alebo odpor proti skutočnej chudobe, keď nie sme indiferentní voči chudobe alebo bohatstvu, na udusenie takého nezriadeného hnutia veľ­mi osoží prosiť v rozhovoroch, - i keď sa to telu protiví - aby nás Pán vyvolil na skutočnú chudobu, a [uisťovať ho], že to naozaj chceme, o to vrúcne prosíme, len nech je to na službu a chválu jeho božskej Dobroty.

[158] PIATY DEŇ: nazeranie na od­chod Krista, Pána nášho, z Nazareta ku rieke Jordán u a ako bol pokrstený [č. 273.]

[159] [Prvá poznámka.] Toto nazeranie bude raz o polnoci, potom zas skoro ráno. Dve opakovania o ňom budú v hodinu omše a nešporov, a pred večerou načim aplikovať päť zmyslov, pri čom sa v kaž­dom z týchto piatich cvičení vykoná na začiatku zvyčajná modlitba, tri predohry, ako to všetko bolo vysvetlené v nazeraní o Vtelení a Narodení. Zakončí sa troma rozhovormi [rozjímania] o troch dvojiciach alebo podľa poznámky za dvojicami.

[160] [Druhá poznámka.| Osobitné spytovanie svedomia po obede a po večeri bude o chybách a nedbanlivostiach pri cvičeniach a dodatkoch toho dňa; a tak i v nasledujúce dni.

[161] ŠIESTEHO DŇA: Nazeranie, ako šiel Kristus, Pán náš, od rieky Jordána na púšť, včítane. Vo všetkom zachovajme ten istý spôsob ako piateho dňa.

SIEDMEHO DŇA. Ako sv. Andrej a iní nasledovali Krista, nášho Pána. [Viď medzi tajomstvami zo života Krista č. 275.]

ÔSMEHO DŇA: O reči na hore, o ôsmich blahoslavenstvách. [Viď č. 278.]

DEVIATEHO DŇA: Ako sa Kristus, Pán náš, zjavil učeníkom na morských vlnách. [Viď č. 280.]

DESIATEHO DŇA: Ako Pán kázal v chráme. [Viď č. 288.]

JEDENÁSTEHO DŇA: O vzkriesení La­zára. [Viď č. 285.]

DVANÁSTEHO DŇA: Deň kvetný. [Viď č. 287.]

[Poznámky.]

[162] Prvá poznámka. V nazeraniach tohto druhého týždňa si môže každý pre­dĺžiť alebo skrátiť týždeň podľa toho, či chce tomu venovať viac alebo menej času, alebo podľa toho, ako napreduje. Keď hlo predĺži, môže to urobiť tak, že pri­berie tajomstvá navštívenia našej Panej u sv. Alžbety, pastierov, obrezania Ježiš­ka, o troch Kráľoch a iné. Ak by ho však chcel skrátiť, môže i vynechať z tých tajomstiev, ktoré sme vyššie vypočítali. Le­bo toto je len podanie akéhosi úvodu a spôsobu, aby sa podľa neho neskôr lepšie a dokonalejšie nazeralo.

[163] Druhá poznámka. Vec voľby sa začne od nazerania na odchod Kristov z Nazareta k Jordánu, berúc včítane toto nazeranie, t. j. piateho dňa, ako sa to vy­svetľuje v tom, čo nasleduje.

[164] Tretia poznámka. Prv než by sa prikročilo k voľbe, aby sa človek priklonil ku pravej náuke Krista, Pána nášho, veľmi pomáha uvážiť a všimnúť si tri na­sledujúce spôsoby [čiže druhy] poníženosti a uvažovať o nich celý deň viac ráz a robiť tiež rozhovory, ako sa ďalej povie.