Duchovný boj XVI. Kterak bojovník křesťanský hned z rána má sestupovati do zápasiště

„KAPITOLA XVI.

Kterak bojovník křesťanský hned z rána má sestupovati do zápasiště.

Okamžitě při procitnutí prvním pohledem, který má zříti vnitřní tvůj zrak, jsi ty sama, a to obehnaná kolem do kola pásem opevnění, v němž je prohlášen zákon: Navždy mrtev klesne, kdokoli se boji vyhýbá.

Tu potom měj oči otevřené a viz naproti sobě svého nepřítele či svou zvrácenou náklonnost, proti níž chceš bojovati, ve skvělé výzbroji, takže by tě mohla nejednou ranou zasáhnouti a zahubiti; tu si vzpomeň, že máš po pravici vůdce a vítěze Krista Ježíše, Jeho nejsvětější Rodičku Pannu Marii s předrahým snoubencem svatým Josefem, přečetné zástupy andělů a svatých a z nich zvláště archanděla Michaela; naposled po levici vládce pekel se zástupy jeho spojenců, aby tvou vášeň roznítil k boji a tebe pobouřil svými útoky tak, abys jí podlehla. Zatím naslouchej hlasu svého anděla strážného, jenž k tobě asi takto promlouvá:

Ty máš dnes podniknouti boj proti tomuhle i jiným nepřátelům svým. Nestrachuj se v srdci svém; neboj se; nedej se svésti strachem ani žádným jiným způsobem k ústupu, poněvadž Pán Bůh náš a tvůj velitel je tu s tebou, provázen všemi těmito slavnými šiky, a bude bojovati proti všem tvým protivníkům a nedovolí, aby silou nebo lstí zvítězili. Pevně stůj; přemoz se a snes utrpení, jež občas zakusíš užívajíc násilí proti sobě.

Z hloubi srdce svého znovu a znovu volej a vzývej Pána Boha, Marii Pannu a všechny svaté, a tak jistě zvítězíš. Jsi-li slabá a obtížená hříšnými návyky, jestliže nepřátelé jsou silní a je jich mnoho, jest pomocných prostředků, jimiž ti tvůj Stvořitel a Vykupitel přispěje, daleko více, a Bůh tvůj je silnější nad všecku míru a nade vše srovnání a má pevnější vůli tě zachrániti než nepřítel zatratiti. Jen bojuj a trochu utrpení nesmí tě mrzeti; neboť vytrpěnou námahou a násilím, jímž zakročujeme proti svým nezřízeným vášním, a duševní úzkostí, již nám působí zlé návyky, vším tím získává se i vítězství i onen veliký poklad, za nějž si duše kupuje králoství nebeské a na věky se spojuje se svým Bohem.“

Ve jménu Páně oblíbíš si boj, chráněna jsouc těmito zbraněmi, totiž nedůvěrou k sobě, důvěrou v Boha, modlitbou a cvičením, o němž jsem byl mluvil, vypovídajíc boj onomu nepříteli a vášni, již jsi počala potírati, podle řádu, o němž se brzy zmíním, zraňujíc ji hned odporem, hned nenávistí, hned úkony opačné ctnosti, mnohonásobnou ranou až ke zničení, abys tím potěšila Boha, který spolu s celou vítěznou Církví patří na tvůj boj.

Opět pravím: Nesmí se ti protiviti boj; neboť je třeba uvědomiti si, v jakém jsme všichni závazku Bohu sloužiti a Jemu se líbiti, a jaká nutnost boje jest nám uložena, když se mu nemůžeme vyhnouti jinak než zraněni a zničeni; ba dokonce i kdybys chtěla prapor svého Boha jako sběh a zrádce opustiti a vrhnouti se v náruč světu a oddávati se tělesným rozkošem, bude ti přece ještě i tu třeba projiti různými boji, ať chceš či nechceš, a žádati si tolik zajisté protivných věcí, že ti hodně často zvlhne čelo hojným potem a smrtelná muka sevrou ti srdce.

Tu, prosím, uvažuj, jaký by to byl druh bláznovství snášeti námahu a obtíž, jež nám působí ještě tvrdší námahu i obtíž, ba samu smrt, ježto totiž ona zla nikdy nebudou míti konce, abychom se vyhnuli oné strasti, jež rychle míjí a uvádí nás do života věčného a nekonečně blaženého; neboť pro ni budeme po všechen čas požívati svého Boha.