Litánie k Duchu Svätému (1945)

Litánie o Duchu Svätom.

 

Pane, zmiluj sa nad nami. 

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, uslyš nás. — Kriste, vyslyš nás.

Otče s nebies, Bože, — zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, — zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože, — zmiluj sa nad nami.

 

Svätá Trojica, jeden Bože, — zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, vychádzajúci od Otca i Syna, — (v ďalších odpovediach - zmiluj sa nad nami).

Duchu Svätý, rovný Otcovi i Synovi, — 

Duchu Svätý, láska Otca a Syna, — 

Duchu Svätý, Potešiteľ a Posvätiteľ sveta, — 

Duchu Svätý, dar Najvyššieho, — 

Duchu Svätý, v ktorom sme znovuzrodení a posilnení, — 

Duchu Svätý, skrze ktorého sa vlieva láska Božia do našich sŕdc, — 

Duchu Svätý, v ktorom máme svedectvo, že sme synovia Boží, — 

Duchu Svätý, skrze ktorého sa vyháňajú diabolstvá, — 

Duchu Svätý, ktorý predpovedáš budúce veci, — 

Duchu Svätý, ktorý všetko učíš a všetkým rozdávaš, — 

Duch múdrosti a rozumu, — Duch rady a sily, — 

Duch vedomosti a pobožnosti -

Duch bázne Božej, — 

Duch viery, nádeje a lásky, — 

Duch vernosti a vytrvalosti, — 

Duch opatrnosti a spravodlivosti, — 

Duch miernosti a zmužilosti, — 

Duch trpezlivosti a zhovievavosti, — 

Duch pokory a tichosti, — 

Duch nevinnosti a čistoty, — 

Duch dobroty a štedrosti, — 

Duch milosrdenstva a horlivosti, — 

Duch pokoja a radosti, — 

Duch modlitby a svätosti, —

Duch všetkých čností, —

Duchu Svätý, rozdávač všetkých milostí, —

Duchu Svätý, Učiteľ a Správca Cirkvi svätej, —

Duchu Svätý, skúmateľ ľudských sŕdc, —                      

Duchu Svätý, oheň milujúcich sŕdc, —

Duchu Svätý, jasné svetlo duší, —

Duchu Svätý, útecha v každej strasti, —

Duchu Svätý, slasť tých, ktorí v dobrom začínajú, —

Duchu Svätý, sila tých, ktorí v dobrom pokračujú, —

Duchu Svätý, koruna tých, ktorí v dobrom až do konca vytrvajú, — 

Duchu Svätý, radosť anjelov, — 

Duchu Svätý, svetlo patriarchov, — 

Duchu Svätý, Osvietiteľ prorokov. — 

Duchu Svätý, výrečnosť a múdrosť apoštolov, — 

Duchu Svätý, víťazstvo mučeníkov, — 

Duchu Svätý, čistota panien, — 

Duchu Svätý, posvätenie všetkých svätých, — 

 

Buď nám milostivý, — Duchu Svätý, odpusť nám. 

Buď nám milostivý, — Duchu Svätý, vyslyš nás. 

 

Od všetkého zlého, — Duchu Svätý, vysloboď nás. 

Od každého hriechu, — (v ďalších odpovediach Duchu Svätý, vysloboď nás)

Od každého pekelného pokušenia, — 

Od odopierania poznaných kresťanských právd, — 

Od závidenia milosti Božej blížnemu, — 

Od zatvrdilosti a nekajúcnosti, — 

Od nedbalosti a lenivosti — 

Od zúfalstva a opovážlivosti, — 

Od bludov a roztržiek vo viere, — 

Od nečistoty duše i tela, — 

Od hriešneho premýšľania, — 

Od večného zatratenia, —

Skrze Tvoje večné vychádzanie od Otca i Syna, — 

Skrze plnosť milostí, ktorými si obdaril Pannu Máriu, — 

Skrze Tvoje zjavenie sa pri Kristovom krste, — 

Skrze Tvoje zostúpenie na apoštolov, — 

Skrze Tvoje dary, ktorými Cirkev spravuješ, jej učiteľov osvecuješ a mučeníkov posilňuješ, —

V deň súdny, — 

 

My hriešnici, — Teba prosíme, uslyš nás.

Aby si svätú Cirkev riadiť a zachovať ráčil, — (v ďalších odpovediach - Teba prosíme, uslyš nás.)

Aby si najvyššieho pastiera, pápeža, i biskupov a kňazov osvecovať a posilňovať ráčil, — 

Aby si kresťanským kniežatám pokoja a pravej jednoty dať ráčil, — 

Aby si všetkých veriacich posvätiť a svojimi darmi na­plniť ráčil, — 

Aby si poblúdených k poznaniu pravdy priviesť ráčil, — 

Aby si medzi všetkými národmi dielo svojho milosrdenstva dokončiť ráčil, — 

Aby si nás svojou milosťou predchádzať a napomáhať ráčil, — 

Aby si naše myšlienky, slová i skutky podľa svojho zaľúbenia usporadovať ráčil, — 

Aby si v nás čisté srdce stvoriť a pravého ducha obnoviť ráčil, — 

Aby si nám dar pobožnosti a vrúcnosti udeliť ráčil, — 

Aby si nám dar opravdivej kajúcnosti dožičiť ráčil, — 

Aby si nám milosť ku všetkým čnostiam udeliť ráčil, — 

Aby si nás nádobami svojej Božskej lásky učiniť ráčil, — 

Aby si nám mier svedomia a pokoj srdca udeliť ráčil, — 

Aby si nám milosť vytrvalosti udeliť ráčil, — 

Aby si nás do počtu vyvolených prijať ráčil, — 

Aby si nás vyslyšať ráčil, —

Boh Duch Svätý, —    

             

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — odpusť nám, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — vyslyš nás, Pane.

Baránku Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, — zmiluj sa nad nami.

 

Otče náš ...

 

V. Príď, ó Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.

R. A zapáľ v nich oheň lásky svojej.

V. Ó Bože, stvor v nás srdce čisté.

R. A ducha pravého obnov vo vnútornostiach našich.

V. Milosť Ducha Svätého.

R. Nech osvieti náš rozum a napraví naše srdce. 

V. Pane, vyslyš modlitbu moju. 

R. A volanie moje nech dôjde ku Tebe.  

 

Prosíme Pane, nech nám je na pomoci sila Ducha Svätého a tá nech milostivo očistí srdcia naše a zachráni nás od všetkého zlého. Skrze Pána nášho Ježiša Krista, v jednote tohože Ducha Svätého, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen