Loretánske litánie výklad - úvod

V Loretánskych litániach, ktoré sú tak veľmi obľúbené, budú vysvetlené všetky prosby k orodovaniu k Nebeskej Matke. Je to pomôcka pre mnohých ľudí, ktorí nemusia plne chápať tieto krásne litánie a práve rozjímaním nad každým jedným orodovaním, spoznávame hlbšie Pannu Máriu a jej milovaného Syna a nášho Pána. Názvy jednotlivých orodovaní budú ako slovensky, tak aj latinsky...

Úvod...

Litánie k Matke Božej začíname prosbou:

Kýrie eléison 
Christe eléison
Kýrie eléison 

Menom „Kýrios" - Kriste, zmiluj sa.  Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. vzývame predovšetkým Ježišovo božstvo, kým „Christos", t. j. Pomazaný, naznačuje, že Ježiš je Mesiáš. 

Po vzývaní Ježiša nasleduje vyznanie viery v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. 

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami 
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami, 
Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. 

Keď sa modlíme k božským Osobám, hovoríme: „Zmiluj sa nad nami!" 

Aj Máriu a svätých môžeme prosiť o zmilovanie a súcit, ale Cirkev tu dala prednosť slovám: „Oroduj za nás!" Chce takto zdôrazniť skutočnosť, že my, prosiaci, pristupujúc pred Boží trón, vzývame svätých o ich sprostredkovanie a príhovor. 

Po prosbách o zmilovanie ku Kristovi ako Pánovi a ku trom božským Osobám nasledujú vzývania k Panne Márii. 

Litánie sa končia opäť modlitbou k Sprostredkovateľovi Ježišovi Kristovi, a to slovami svätého Jána Krstiteľa: „Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta" (Jn 1, 29). Vtelené Slovo zostáva takto v stavbe litánií „alfou a omegou, prvým a posledným" (Sk 22, 13). Skrze neho ideme v Duchu Svätom k Otcovi, ale pritom prosíme o pomoc a príhovor svätú Matku Božiu.