Loretánske litánie výklad - Sancta Virgo Virginum - Svätá Panna Panien

SVÄTÁ PANNA PANIEN - SANCTA VIRGO VIRGINUM

V knihe Zjavenia svätého Jána sa predstavuje Ježiš, vtelené Božie Slovo, ako víťaz a svätý Ján hovorí: „Na jeho rúchu a na jeho boku mal napísané meno: Krá! kráľov a Pán pánov" (19,14).

Svätý Ján chce týmto povedať, že Ježiš je najdokonalejším Kráľom a nikto sa mu nemôže vyrovnať. „Kráľ kráľov" je spôsob vyjadrenia, aký stretávame častejšie vo Svätom písme, ale aj v iných spisoch.

Ako Veľpieseň nazývame aj Piesňou piesní od kráľa Šalamúna, ako pápež sa nazýva Servus servorum Dei — Sluha sluhov Božích, tak aj invokácia Loretánskych litánií používa podobný výraz — Panna panien. To znamená, že Mária je najdokonalejšou pannou, že svätá Božia Rodička žila v takom panenstve, ktorému sa žiadne iné nevyrovná. Toto chceme v krátkosti objasniť.

Je jasné, že tu nejde len o telesné panenstvo, lebo z hľadiska telesnosti je možné žiť v panenstve. Tu treba mať na zreteli, čo myslel pápež Pius XII., keď hovoril o „Bohu zasvätenom panenstve". Ide tu o panenstvo, pre ktoré sa niekto rozhodne, aby sa úplne oddal Bohu.

Ježiš tiež poukázal na tento rozdiel, keď povedal: „Niektorí sú už od narodenia neschopní manželstva, iných takými urobili ľudia a iní sa sami pre nebeské kráľovstvo zriekli manželstva" (Mt 19, 12).

Svätý Pavol, píšuc o manželstve a panenstve, zdôrazňuje tieto Ježišove slová takto: „Terajšia tvárnosť sveta sa pomíňa. Chcem, aby vás neznepokojovali starosti. Kto nie je ženatý, stará sa o veci Pánove — ako sa páčiť Pánovi. Ženatý sa však stará o veci tohto sveta, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Nevydatá žena a panna sa starajú o veci Pánove, aby boli sväté telom i duchom. Vydatá žena sa však stará o veci tohto sveta, ako sa zapáčiť mužovi. Toto však hovorím pre vaše dobro, nie preto, že by som na vás chcel hodiť slučku, ale aby ste žili dôstojne a nerušene sa oddali Pánovi" (1 Kor 7, 31-35).

Tajomstvo panenstva, ktoré je také vzácne v očiach Božích, spočíva v tom, že robí svätým v nerozdelenosti, a to „svätým" v tom zmysle, ako to podáva Sväté písmo, tak ako sme si to už pri prvej invokácii vysvetlili; svätý ako „vyčlenený" — vyvolený pre Boha, rezervovaný Bohu. Kto svoje panenstvo zasvätí Bohu, odovzdá Bohu celú svoju osobnosť, takže nikto z ľudí nemá naň viac právo; on alebo ona patria „nerozdelené" Pánovi. 

Pri správnom pochopení a konaní podľa tohto výkladu láska k blížnemu nijako neutrpí, práve naopak, ona sa iba upevní, pretože v každom našom blížnom, s ktorým sa stretáme, sme povinní vidieť Pána. Keď teda Máriu nazývame Pannou panien, najdokonalejšou pannou, potom toto panenstvo je celkom nerozdelene zamerané na Pána. Panna Mária ho vlastnila v najväčšej miere a tým doslova vyplnila i citát svätého Pavla: „Žila dôstojne a nerušene sa oddala Pánovi." Takto nám ju predstavujú aj evanjelium a učenie Cirkvi.