Matka ustavičnej pomoci - poučenie a modlitba

Obraz je maľovaný na dreve. Matka Božia je pokrytá belasým plášťom, nad čelom skvie sa jej hviezda, odznak to Božieho materstva; na rukách drží Ježiška v zelených šatách a v žltom plášti.

 

Dvaja anjeli, sv. Gabriel a Michal, ukazujú nástroje umučenia Ježiškovi, ktorý sa ustrašene túli k Matičke, takže mu od ľaku aj sandálik padá s nohy. Obraz pochádza z 13. storočia. Pre mnohé zázračné udalosti, kto­ré sa pred nim prihodili, bol uctievaný na ostrove Kréta, odkiaľ ho koncom 15. stor. istý kupec ukradomky odniesol do Ríma. A keďže obraz nechcel oddať verejnej úcte do nie­ktorého chrámu, zomrel náhle on i jeho priateľ, ktorého o to prosil pred smrťou. Keďže sa­ma P. Mária prehovorila pred obrazom kľačiacemu dievčat­ku: ,,Som Matka ustavičnej pomoci, žiadam, aby ste obraz zaniesli do kostola”, skutočne obraz vystavili v chráme sv. Matúša 27. III. 1499. Obraz odtiaľ odniesli mnísi augustiniáni do svojho kláštora, lebo za francúzskej revolúcie r. 1789 bol kostol zrúcaný. Na tom mieste r. 1853 vystavili redemptoristi kostol sv. Alfonza a riadením Božím vedení zistili zázračný obraz Matky ustavičnej pomoci v kaplnke opusteného augustiniánského kláštora a s dovolením Pp. Pia IX. odniesli ho do tohto chrámu 26. IV. 1866. Pretože obraz bol známy mnohými zázrakmi, uctili si ho tým,- že ho korunovali, t. j. slávnostne pripäli nad hlavu P. Márie zlatú kráľovskú korunu (23. VI. 1867). Táto slávnosť sa opakuje každoročne 27. júna. – Otcovia redemptoristi-misionári sa na misiách stále utiekajú k Matičke ustavičnej pomoci pred jej obrazom a prosia za obrá­tenie zatvrdlivých nekajúcnikov. Mnohým sa dostalo milostivého vyslyšania pre mariánsku pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci. Zase nie je to modloslužba, ale len dôkaz, že za nás ustavične oroduje Matka milosrdenstva.

 

Liturgická modlitba.

 

Pane Ježišu Kriste, kto­rý si Rodičku svoju, Máriu, k pomoci vždy ochotnú, ktorej pamätný obraz uctievame, nám za Matku dal, dožič, prosíme, aby sme, jej materinskú pomoc stále si vyprosujúc, ovocie Tvojho vykúpenia ustavične skusovali. Ktorý žiješ, a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Súkromná modlitba. 

 

Najsvätejšia Panna Mária, do tvojich rúk zložil Boh poklady svojich milostí a svojho zľutovania. Teba ustanovil za našu Matku a Orodovnicu. Preto utiekam sa k tebe, plný dôvery v tvoju materinskú lásku a ustavičnú pomoc a prosím o milosť, aby som žil podľa vôle Božej a vôle tvojej. Do tvojich rúk skladám svoje srdce a vrúcne ti odporúčam blaho svojej duše i svoje každodenné starosti; ale vyslyš najmä túto moju prosbu (vyslov svoju súkromnú prosbu na orodovanie)

 

S dôverou očakávam, Matka moja najmilšia, že ma vyslyšíš, a preto ťa zbožne pozdravujem: Zdravas Mária…