Modlitba k najsvätejšej Trojici

 

 

Láskavý Ježišu, môj Spasiteľu, zmiluj sa nado mnou! Ďakujem Ti za nesmierne množstvo Tvojho zmilovania a za tie nespočetné milosti, ktoré si mi doteraz daroval a mne nehodnému hriešnikovi(ci) ešte i dnes darovať chceš. Utiekam sa k Tebe, milosrdný Pane! Učiň ma účastným(ou) svojich zásluh, aby som bol(a) skrze lásku a nasledovanie Tvojho najsvätejšieho života spojený(á) s Tebou, ako réva so svojím kmeňom, aby som zotrval(a) v jednote s Tebou, s opravdivým to vínnym kmeňom a životom všetkých veriacich.

 

Duchu Svätý, Pán a Potešiteľ, buď mojou pomocou! Porúčam Ti svoju dušu, svoj život a svoje všetko. Do Tvojich rúk porúčam beh a koniec svojho života. Daj, aby som ho strávil(a) v Tvojej službe a aby som opravdivé pokánie činil(a) za svoje hriechy skôr, ako sa moja duša vyslobodí zo žalára tohto života. Kým žijem na tomto svete, veľmi ľahko upadám do osídel svojich náruživosti, ľahko sa zmýlim, ľahko sa dám oklamať; preto porúčam sa Tebe pod ochranu. Pane, ochraňuj svojho krehkého(ú) služobníka(cu) a zachovaj ho(ju) od všetkého zlého. Poučuj a osvecuj môj rozum, spravuj moju dušu, ochraňuj moje telo a posilňuj môjho ducha proti nestálosti môjho srdca. Udeľ mi silnú vieru, pevnú nádej, čistú a dokonalú lásku. Daj, aby som Ťa úprimne miloval(a) a všade i po všetky časy Tvoju svätú vôľu plnil(a).

 

Klaniam sa Tebe, chválim a velebím Teba, ó najsvätejšia Trojica, všemohúci Bože, Otče, Synu i Duchu Svätý! Hľa, predstupujem pred Tvoju Velebnosť, aby som sa podrobil (a) Tvojej svätej, najspravodlivejšej, všetkej lásky najhodnejšej a nepremeniteľnej vôli. Prosím Ťa, ó Pane, vzdiaľ odo mňa i od všetkých veriacich kresťanov všetko, čo je Tebe nemilé; udeľ mne aj im, čo sa Tebe ľúbi, a premeň nás v takých ľudí, ako Ty žiadaš, aby sme boli. Porúčam Ti svojho otca, matku, bratov, sestry, deti, príbuzných, dobrodincov, priateľov, domácich i susedov a všetkých, ktorí sa porúčali do mojej modlitby, alebo za ktorých som povinný(á) sa modliť. Porúčam Ti svätú katolícku Cirkev. Ó Pane, daj, aby Ťa všetci poznali, aby Ta všetci velebili, aby Ťa všetci milovali a zase od Teba milovaní boli. 

 

Priveď blúdiacich nazad na pravú cestu; vykoreň blud; obráť na pravú vieru všetkých, ktorí nemajú pravej známosti Tvojho svätého mena. Udeľ nám pokoja a zachovaj nás v ňom podľa svojej ľúbosti a ako nám to k dobru poslúži. Občerstvuj a potešuj všetkých, ktorí sú v zármutku a ktorí žijú v duševnej i telesnej núdzi, v pokušení a v úzkosti. Konečne porúčam do Tvojej ochrany všetkých ľudí: živým daj milosť a mŕtvym udeľ večné odpočinutie. Amen.