Súkromné zasvätenie seba Božskému Srdcu, dľa Sv. Margity Alacoque.

 

Pred touto modlitbou náležite pripravme našu dušu. Dobré je keď je človek v milosti posväcujúcej, po svätom prijímaní. Buď sa ju pomodlíme v chráme, najlepšie pred oltárom ktorý je zasvätený Ježišovmu Božskému srdcu, alebo pred hlavným oltárom v kostole, kde je eucharistia, alebo vystavená Sviatosť Oltárna. Ak by sa človek chcel zasvätiť doma, nech sa pripraví ako na najväčšiu slávnosť, pokropí sa svätenou vodou, pripraví si domáci oltárik, alebo domáci kríž. Môže zapáliť tri sviece na počesť Trojjediného Boha, dobré je to zvlášť pred obrazom nepoškvrneného srdca Ježišovho a nech potom v tichu rozjíma o prítomnosti Boha. Môže sa pred tým pomodliť hlavné modlitby - otčenáš, zdravas, verím, sláva. Potom úplne pomaličky sa pomodlí túto modlitbu, rozjímajúc nad každým jedným slovom. Táto modlitba nás zasvätí nášmu Pánovi, jeho Nepoškvrnenému Božskému srdcu podľa Svätej Margity Alacoque, ktorá osobne prežívala prítomnosť Kristovu. Táto modlitba je krátka, ale veľmi mocná. Ak sa chce človek ku Kristovi cez túto modlitbu skutočne zasvätiť, musí mať správny úmysel ako hovorí evanjelium - všetko opustiť a iba Krista nasledovať. 

 

Súkromné zasvätenie seba Božskému Srdcu, dľa Sv. Margity Alacoque.

 

Ja N. N. odovzdávam a venujem seba najsvätejšiemu Srdcu Pána nášho, Ježiša Krista. Odovzdávam mu svoju osobu, svoj život, svoje skutky, bolesti a trápenia tak, aby ani čiastočka mojej bytosti nechcela viacej nič iného, okrem toho aby ho ctila, milovala a oslavovala.

 

Mojou nezmeniteľnou vôľou je, aby som celý(á) jemu patril(a), aby som všetko z lásky k nemu činil(a), odvrátiac celkom svoje srdce od všetkého, čokoľvek by sa jemu mohlo neľúbiť.

Najsvätejšie Srdce, Teba si teda volím za jediný predmet mojej lásky, za ochrancu môjho života, záruku môjho spasenia, liek mojej krehkosti a nestálosti, za náhradu za všetky chyby môjho života a za isté moje útočište v hodine smrti.

 

Dobrotivé Srdce, buď teda mojím ospravedlnením u Otca Tvojho a odvráť odo mňa biče jeho spravodlivého hnevu. Láskavé Srdce, v Teba skladám všetku svoju dôveru. Lebo ako sa musím všetkého obávať pre svoju krehkosť a nešľachetnosť, tak zase dobrotivosť Tvoja dodáva mi nádej všetko dúfať.

 

Stráv teda vo mne všetko, čo sa Ti neľúbi a protiví. Daj, aby čistá láska Tvoja tak hlboko vtlačila do môjho srdca Teba, žeby som Ťa nikdy nemohol(a) zabudnúť, aby ma nikto od Teba nemohol odtrhnúť. Pre nekonečnú dobrotu Tvoju prosím, nech je moje meno zapísané v Srdci Tvojom, lebo chcem, aby všetka moja blaženosť a sláva bola v tom, žeby som žil (a) a umrel(a) ako majetok Tvoj. Amen.

 

Odpustky 3 rokov.