Večerné modlitby z liturgie Cirkvi

Pieseň blahoslavenej Panny Márie (Lk 1:46-55)

 

Velebí moja duša Pána. A zaplesal môj duch v Bohu, Spasiteľovi mojom, keďže zhliadol na poníženosť svojej slúžky, lebo, hľa, od­teraz blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Veľké veci mi urobil Mocný, a sväté je jeho meno.

 

A jeho milosrdenstvo s pokolenia na pokolenie s tými, ktorí sa ho boja. Dokázal silu svojím ramenom, navnivoč obrátil pyšných pre zmýšľanie ich sŕdc. Mocnárov pozhadzoval s tró­nov, a povýšil ponížených. Hladných naplnil dobrými vecami, a boháčov prepustil naprázdno.

 

Ujal sa Izraela, sluhu svojho, pamätlivý na milosrdenstvo. Ako hovorieval našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu…atď.

 

V. Požehnaj nás, Pane!

 

R. Pokojnú noc a blažený koniec nech nám udelí všemohúci Pán. Amen.

 

Bratia! Buďte striezliví a bedlite, lebo váš nepriateľ, diabol, ako ručiaci lev obchádza a hľadá, koho by pohltil! Vzoprite sa mu pevní vo viere! Lež ty, ó Pane, zmiluj sa nad nami! (Pt 5, 8-9.)

 

R. Vďaky Bohu!

 

Spytovanie a vyznanie hriechov:

 

V. Pomoc naša v mene Pána.

 

R. Ktorý stvoril nebo i zem. Otče náš…

 

Vyznávam všemohúcemu Bohu, blahoslavenej Márii, vždy Panne, blahoslavenému Michalovi, archanjelovi, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom, Petrovi a Pavlovi, všetkým svätým, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami: (tri razy sa udrieme v prsia) svojou vinou, svojou vinou, svojou preveľkou vinou.

 

Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, blahoslaveného Michala, archanjela, blahoslaveného Jána Krstiteľa, svätých apoštolov, Petra a Pavla, všetkých svätých, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

 

V. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám odpustí hriechy a vovedie nás do života večného.

 

R. Amen.

 

V. Nech nás omilostí všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozhreší a odpustí nám hriechy. R. Amen.

 

Ďakovanie a prosba:

 

V. Obráť sa k nám, Bože, Spasiteľu náš.

R. A odvráť od nás svoj hnev.

V. Bože, na pomoc mi prispej.

R. Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc.

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja.

 

V Predpôste a vo Veľkom pôste miesto Aleluja hovoríme: Chvála tebe, Kriste, Kráľ večnej slávy!

 

HYMNUS

 

Než rozplynie sa denný jas,

Stvoriteľ vecí, čuj náš hlas,

pre svoju vľúdnu dobrotu

chráň a stráž nás v nočný čas.

 

Nech tajdú v diaľky temné sny

a nočné strašné predstavy.

Drž v putách nášho škodcu, drž,

nech neškvrnia sa telá už.

 

To daj nám, Otec láskavý,

i Syn tej istej podstaty,

i s Duchom, ktorý teší nás,

 

vládnuci dnes a v každý čas.

 

Amen.

 

Lež ty, ó Pane, si medzi nami a tvoje sväté meno ozýva sa nad nami: neopúšťaj nás, Pane, Bože náš! (Jer 14, 9)

 

R. Vďaky Bohu!

 

Do tvojich rúk, Pane, porúčam ducha svojho. (Dva razy.)

 

V. Veď ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný.

 

R. Porúčam ducha svojho.

 

V. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

 

R. Do tvojich rúk, Pane, porúčam ducha svojho.

 

V. Ochraňuj nás, Pane, ako zrenicu oka.

 

R. Schovaj nás pod ochranu svojich krídel.

 

Ant. Spas nás, Pane, keď bedlíme, chráň nás, keď spíme; nech bedlíme s Kristom a odpočívame v pokoji.

 

PIESEŇ SIMEONOVA (Lk 2, 29-32)

 

Teraz prepustíš, Pane, svojho sluhu podla svojho slova v pokoji, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov; Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, ľudu svojho. Sláva Otcu….

 

Ant. Spas nás, Pane, keď bedlíme, chráň nás, keď spíme; nech bedlíme s Kristom a odpočívame v pokoji.

 

V. Pane, vyslyš moju modlitbu.

 

R. A moje volanie nech dôjde k tebe.

 

Modlime sa. – Navštív, prosíme, Pane, tento príbytok a ďaleko od neho odožeň všetky nástrahy nepriateľa: nech prebývajú v ňom tvoji svätí anjeli, ktorí nech nás ochraňujú v pokoji; a tvoje požehnanie vždy nech je nad nami. Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.

 

R. Amen.

 

V. Pane, vyslyš moju modlitbu.

 

R. A moje volanie nech dôjde ku tebe.

 

V. Dobrorečme Pánovi.

 

R. Vďaky Bohu.

 

Požehnanie:

 

Nech nás požehná a ochraňuje všemohúci a milosrdný Pán, + Otec i Syn i Duch Svätý.

 

R. Amen.

 

Antifóna bl. Panny Márie podľa obdobia liturgického roku – dolu sú antifóny…

 

Otče náš. Zdrávas. Verím v Boha.

 

Poznámka: + znamienko sa prekrižujeme…

 

 

 

Antifóny bl. Panny Márie…

Adventná antifóna

 

(Od prvej Adventnej nedele, po hromnice)

 

Slávna Matka Spasiteľa,

 

hviezda morská putujúcich,

 

Brána nebies otvorená,

 

buď pomocou padajúcich.

 

Zastaň nás, ó milostivá,

 

ktorá keď si porodila

 

Svojho Boha Stvoriteľa,

 

príroda sa zadivila.

 

Matka, ktorás’ pred pôrodom

 

i po ňom vždy pannou bola,

 

Oroduj vždy za nás hriešnych

 

tam, u nášho Spasiteľa.

 

V. Anjel Pána zvestoval Panne Márii.

 

R. A ona počala z Ducha Svätého.

 

Modlime sa. – Milosť svoju, prosíme, Pane, vlej do našich myslí: aby my, ktorí skrze zvestujúceho anjela poznali sme vtelenie Krista, Syna tvojho; skrze jeho umučenie a kríž boli sme privedení ku sláve vzkriesenia. Skrze to-hože Krista, Pána nášho.

 

R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.

 

R. Amen.

 

Vianočná antifóna

 

(Vianočné trojdnie – 24-26 december)

 

Slávna Matka Spasiteľa,

 

hviezda morská putujúcich,

 

Brána nebies otvorená,

 

buď pomocou padajúcich.

 

Zastaň nás, ó milostivá,

 

ktorá keď si porodila

 

Svojho Boha Stvoriteľa,

 

príroda sa zadivila.

 

Matka, ktorás’ pred pôrodom

 

i po ňom vždy pannou bola,

 

Oroduj vždy za nás hriešnych

 

tam, u nášho Spasiteľa.

 

V. Po pôrode, Panna, nepoškvrnenou si ostala.

 

R. Rodička Božia, primlúvaj sa za nás.

 

Modlime sa. – Bože, ktorý plodným panenstvom blahoslavenej Márie poskytol si ľudskému pokoleniu odmeny večnej spásy: udeľ, prosíme; aby sme cítili, že sa za nás prihovára tá, skrze ktorú zaslúžili sme prijať pôvodcu života, Pána nášho, Ježiša Krista, Syna tvojho. R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.

 

R. Amen.

 

Pôstna Antifóna

 

(Od hromníc, po stredu vo veľkom týždni)

 

Zdravas, Kráľovná nebeská, zdravas,

 

Pani ty anjelská, koreň Jesov,

 

nebies brána, ktorá svetu Svetlo dala.

 

Plesaj, Panna najslávnejšia,

 

ty zo všetkých najjasnejšia,

 

milostivá Panna čistá,

 

pros vždy za nás Syna Krista.

 

V. Učiň ma hodným chváliť teba, Panna presvätá.

 

R. Daj mi sily proti nepriateľom tvojim.

 

Modlime sa. – Udeľ, milosrdný Bože, pomoc našej krehkosti: aby my, ktorí rozpomíname sa na svätú Rodičku Božiu, pomocou jej prímluvy povstali sme zo svojich nepravostí. Skrze tohože Krista, Pána nášho.

 

R. Amen.

 

Veľkonočná Antifóna

 

(Od bielej soboty, po sviatok Najsvätejšej Trojice)

 

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja,

 

kohos’ nosiť bola hodná, aleluja,

 

zmŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja,

 

pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

 

V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

 

R. Lebo vstal zmŕtvych Pán skutočne, aleluja.

 

Modlime sa. – Bože, ktorý zmŕtvychvstaním Syna svojho, Pána nášho, Ježiša Krista, ráčil si potešiť svet: dožič, prosíme; aby skrze jeho Rodičku, Pannu Máriu, dosiahli sme radosti večného života. Skrze tohože Krista, Pána nášho.

 

R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.

 

R. Amen.

 

Trojičná Antifóna

 

(Od sviatku Najsvätejšej Trojice, po prvú nedeľu Adventnú)

 

Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva,

 

život, sladkosť i nádej naša, zdravas.

 

K tebe voláme, vyhnaní synovia Evy.

 

K tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci

 

v tomto slzavom údolí.

 

A preto, orodovnica naša,

 

obráť k nám milosrdné oči svoje,

 

a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša,

 

požehnaný plod života svojho.

 

Ó milostivá, ó dobrotivá, ó sladká Panna Mária.

 

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

 

R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

 

Modlime sa. – Všemohúci večný Bože, ktorý pôsobením Ducha Svätého pripravil si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie, aby zaslúžila si stať sa dôstojným príbytkom Syna tvojho: daj, aby na zbožnú prímluvu tej, Z ktorej pamiatky sa tešíme; boli sme oslobodení od prítomných súžení a od večnej smrti. Skrze tohože Krista, Pána nášho.

 

 

R. Amen.