Modlitba na vianoce ale i inokedy- Ježišovo detstvo (Odpustky 5 rokov)

Tajomstvá Ježiškovho detinstva.

V. Bože, hľaď mi byť na pomoci. 

R. Pane, pospiechaj mi pomáhať.

Sláva Otcu ... Ako bolo na ... Otče náš …

1. VTELENIE. V. Najsladší Ježiško, ktorý si pre naše spasenie zostúpil z lona Otcovho, mocou Ducha Svätého počatý, nezhrozil si sa z narodenia zo života Panny a ako Slovo, ktoré sa telom stalo, vzal si na seba podobu sluhu. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

2. NAVŠTÍVENIE SV. ALŽBETY. V. Najsladší Ježiško, ktorý si skrze svoju panenskú Matku navštívil svätú Alžbetu a svätého Jána Krstiteľa, svojho predchodcu, naplnil si Duchom Svätým a posvätil si ho ešte v živote matkinom. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

3. OČAKÁVANIE PÔRODU. V. Najsladší Ježiško, ktorý si bol deväť mesiacov skrytý v živote matkinom a túžobne Ťa očakávala Panna Mária so svätým Jozefom ako od Boha Otca poslaného pre ľudské spasenie. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

4. JEŽIŠKOVO NARODENIE. Najsladší Ježiško, kto­rý si sa narodil z Márie Panny v Betleheme, do plienok si bol zavinutý a do jasiel položený, anjelmi zvestovaný a pastiermi uctený. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

VŠETCI: Jezu, večná Ti sláva, - čo Ťa zrodila Pan­na.  Aj Otec i Duch Svätý - nech je vždy zvelebený. Amen.

V. Kristus je blízko nás.

R. Poďte, klaňajme sa mu. - Otče náš …

5. OBREZANIE. V. Najsladší Ježiško, ktorý si bol na ôsmy deň po svojom narodení obriezkou ranený, slávnym menom Ježiš nazvaný a tak i svojím menom s vy­liatou krvou za vykupiteľa sveta predznačený. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

6. POKLONA TROCH KRÁĽOV. V. Najsladší Ježiško, ktorý si bol hviezdou trom mudrcom oznámený, na lone svojej Matky od nich velebený a tajomnými darmi, zlatom, kadidlom a myrhou obdarený. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

7.  OBETOVANIE JEŽIŠKA. V. Najsladší Ježiško, kto­rý si bol od svojej panenskej Matky v chráme obetovaný, od Simeona do náručia vzatý a prorokyňou Annou ná­rodu Izraelskému oznámený. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

8.  ÚTEK DO EGYPTA. V. Najsladší Ježiško, ktorý si bol od bezbožného Herodesa na smrť hľadaný, ale so svä­tým Jozefom i s Matkou ušiel si do Egypta a tak si bol od hroznej vraždy oslobodený a chválospevom smrti ne­vinných dietok oslávený. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

VŠETCI: Jezu, večná Ti sláva, - čo Ťa zrodila Pan­na.  Aj Otec i Duch Svätý - nech je vždy zvelebený. Amen.

V. Kristus je blízko nás.

R. Poďte, klaňajme sa mu. - Otče náš …

9. POBYT V EGYPTE. V. Najsladší Ježiško, ktorý si s najsvätejšou Máriou i s patriarchom svätým Jozefom až do smrti Herodesovej v Egypte zostal. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

10. NÁVRAT Z EGYPTA. V. Najsladší Ježiško, kto­rý si sa s rodičmi do zeme Izraelskej navracal, na ceste mnohé trpkosti podstúpil a do mesta Nazaretu vkročil. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

11. JEŽIŠKO V NAZARETE. Najsladší Ježiško, ktorý si bol v svätom nazaretskom dome rodičom poslušný a najsvätejším životom si vynikal, chudobou a prácou si sa namáhal, v múdrosti veku a v milosti si prospieval. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

12. JEŽIŠ MEDZI UČITEĽMI. V. Najsladší Ježiško, ktorého ako dvanásťročného do Jeruzalema vzali, kde Ťa rodičia s bolesťou hľadali a po troch dňoch s radosťou medzi učiteľmi našli. R. Zmiluj sa nad nami, Ježiško, zmiluj sa nad nami. - Zdravas Mária …

VŠETCI: Jezu, večná Ti sláva, - čo Ťa zrodila Pan­na.  Aj Otec i Duch Svätý - nech je vždy zvelebený. Amen.

V. Kristus je blízko nás.

R. Poďte, klaňajme sa mu. - Otče náš …

Na Božie narodenie a oktávu:

V. A Slovo telom sa stalo. Aleluja. 

R. A prebývalo medzi nami. Aleluja.

Na Zjavenie Pána a oktávu:

V. Kristus prišiel medzi nás. 

R. Poďte, klaňajme sa mu.

Cez rok:

V. Slovo telom sa stalo.

R. Prebývalo medzi nami.

Modlime sa: Všemohúci večný Bože, Pane neba i zeme, ktorý seba zjavuješ maličkým, dožič, prosíme, aby sme si do kráľovstva nebeského, maličkým sľúbeného, vojsť zaslúžili, ktorí presväté tajomstvá Syna Tvojho, malého Ježiša, dôstojnou úctou velebíme a primeraným napodobnením nasledujeme. Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.

Odpustky 5 rokov. - Pln. odpustky pod obvyklými podmienkami získajú tí, ktorí 25. dňa ktoréhokoľvek mesiaca zbožne odbavia tieto modlitby.