Modlitba k Jezuliatku (Podľa knižky môj poklad 1945)

POBOŽNOSŤ K JEZULIATKU.

Modlitba.

Ó, všemohúci Bože, v podobe malého Dieťaťa! Učiň ma skloneného(ú) pred Tebou, hodného(ú) rozjímať o Tvojej všemohúcnosti, a Tvojej dobrote, milosrdenstve a o Tvojej majestátnosti, jako Boh a jako človek.

Ó, Božské Nemluvniatko, s najponíženejšou úctou pozerám na Tvoju Božskú tvár, vydávajúcu svoje jemné a odpúšťajúce svetlo ako slnko na dobrých a zlých, ó, láskyplné oči môjho Ježiška, ráčte obrátiť jeden pohľad milosti na mňa a dajte mojim očiam opravdivé slzy ľútosti, aby na súdny deň ony sa nemuseli obávať Tvojho pohľadu zaslúženého hnevu.

Ó, najsladší Ježišku, naplnený(á) obdivom, oslavujem Tvoje sväté ústa, naplnené nebeskou múdrosťou a vydávajúce slová milosti za odpustenie hriechov, daj, aby Tvoje Božské ústa neboli donútené v istý deň vypovedať osud odsúdenia nado mnou pre moje slová; ulož, ó, Pane, uzdu na moje ústa, aby ony nikdy sa neotvorili vysloviť neláskavú mienku alebo hriešne slovo; daj, aby som vždycky zachovával(a) Tvoju pravdu a Tvoju lásku v mojom srdci a na mojom jazyku.

Ó, milosrdné dieťa, s pobožnou horlivosťou bozkávam Tvoje najsvätejšie ruky, ktoré Ty vystieraš držať celý svet v Tvojom dobrotivom náručí. Oslavujem Tvoju všemohúcu ruku, ktorá riadi a spravuje celý svet, a prosím Ťa, aby si viedol všetky moje práce ku Tvojej úcte a aby si ráčil mať Tvoju pravú ruku vyzdvihnutú v požehnaní nad Tvojimi ctiteľmi, ktorí dôverne ku Tebe vzdychajú.
Blahoslavené nohy môjho Vykupiteľa, ktoré ste priniesli pokoj tomuto svetu, koľko boľastných krokov ste zrobili za tridsaťtri rokov! Koľko ráz boli ste utrápené a skrvavené pre mňa! Ďakujem Ti tisíckrát za všetko, ó, malý Ježišku, a prosím Ťa, aby si ráčil sprevádzať moje nohy po úzkej ceste ku Tebe vedúcej, lebo Ty si Cesta, Pravda a Život.

Ó, najláskavejšie Srdce môjho Ježiška, ja Ťa vítam toľko tisíc ráz, koľko ráz Ty si tlkotalo za moje spasenie. Obetujem Otcu nebeskému všetky plamene Božskej lásky horiacej v Tebe. Ako sa musím hanbiť pre chladnosť môjho srdca, ktoré málokedy a len s veľkou ťažkosťou môže vzbudiť v sebe opravdivú horlivosť voči Tvojej štedrej láske. Vezmi moje chladné srdce, ó, Pane, a daj mi také srdce ako je i Tvoje vlastné, aby som odteraz mohol(la) milovať Teba s láskou takou horúcou a plápolajúcou, ako je Tvoja.

Ó, môj najprívetivejší Ježišu, ktorý si sa ráčil stať dieťaťom pre mňa, udeľ mi, prosím Ťa, nevinnosť, pokoru a prostotu tých duší, o ktorých si hovoril: "Dovoľte maličkým ku mne prísť, lebo takých je kráľovstvo nebeské." Krásota Tvojej tvári, sladkosť Tvojich očí, úsmev Tvojich úst a láskou naplnené Srdce nech ma okúzľujú a potešujú.

Ó, najkrajšie Jezuliatko, vzbuď vo mne stálu nádej, aby moje modlitby našli priaznivé vyslyšanie u Teba, ktorý žiješ a kraľuješ, jeden Boh na veky vekov. Amen.

V. Slovo telom sa stalo.
R. A prebývalo medzi nami.

Modlime sa:
Bože, ktorého jednorodený Syn v podstate tela nášho sa zjavil, daj, prosíme Ťa, aby sme skrze Neho, ktorého sme my za podobného nám vnútorne uznali, vnútorne napravení boli. Ktorý s Tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.