Modlitba na Troch kráľov (Nábožné výlevy 1945)

Súkromná modlitba.

Ježišu, Kráľu všetkých kráľov, Panovník a Riaditeľ celého sveta, s tými troma kráľmi, ktorí Tvojou milosťou osvietení a hviezdou vedení prišli k Tvojim jasliam z ďalekých krajín, aby sa Ti klaňali, i ja prichádzam dnes v poníženosti srdca a s dôverou v Teba, aby som sa Tebe, svojmu Pánovi a Bohu, Spasiteľovi a Vykupiteľovi poklonil(a), Tebe z celého srdca ďakoval(a), že si ma svojím Božským svetlom osvietil a k pravej viere povolal.

Ó Božský Vykupiteľu, ktorý si so zaľúbením prijal obetu troch kráľov, prijmi tiež milostivé moju poklonu a poďakovanie, a nezavrhni tieto dary, ktoré Ti v poníženosti srdca prinášam.

Miesto zlata obetujem Ti svoje srdce, každý jeho tlkot so všetkými jeho údermi, žiadosťami, citmi a náklonnosťami. Prosím Ta, očisť, posväť a ohňom svojej lásky ho zapáľ, aby ako zlato v ohni očistené Teba vrelé milovalo, každú skúšku z lásky k Tebe vystalo a až do smrti oddané Ti bolo.

Miesto kadidla obetujem Ti, Ježišu môj, svoje nedokonalé modlitby, rozjímania, piesne a nábožné cvičenia. Prosím Ta z celej duše svojej, udeľ mi ducha opravdivej zbožnosti, aby tieto moje obety vystupovali k trónu milosrdenstva Tvojho ako dym kadidla a skrze Teba nech ich láskavé prijme Otec nebeský.

Miesto myrhy obetujem Ti, najsladší Vykupiteľu, všetky trápenia a protivenstva celého svojho života; každé nešťastie, ktoré ma postretlo; každý kríž, ktorý mi Tvoja ruka naložila a ešte v budúcnosti naloží. Prosím Ťa, odpusť mi milostivo, že som sa previnil (a) netrpezlivosťou proti Tvojmu láskavému riadeniu. Prehliadni moje slabosti a posilni ma, aby som nabudúce každé trápenie odovzdane z lásky k Tebe znášal(a). Dobre viem, že ani Tvoja cesta nebola ružová, ale tŕňová od jasiel až po kríž, a aj Ty si len cez kríž a utrpenie vošiel do svojej slávy. Spolu s Tebou chcem trpieť, aby som spolu s Tebou bol(a) aj oslávený(á). Amen.