Ranná a večerná modlitba z modlitebníka - Môj Poklad (1945)

MODLITBA RAŇAJŠIA

 

Bože a Otče môj, ďakujem Ti zo srdca za blahodarný odpočinok nočný a za tento nový deň. Pane Ježišu, Božský Spasiteľu môj, láske Tvojho presvätého Srdca, zásluhám Tvojej za nás vyliatej krvi, všetkých Tvojich svätých skutkov a dnes obetovaných svätých omší odporúčam svoje práce a starosti, všetkých svojich drahých a všetkých ľudí. Pretože sa ustavične modlíš a obetuješ v najsvätejšej Sviatosti, zaumieňujem si obetovať dnes všetky modlitby, práce a utrpenia, aby sa šírila Tvoja česť a splnili Tvoje úmysly. Prajem si tiež získať dnes všetky odpustky, ktorých môžem byť účastným(nou).

 

Ó, Duchu Svätý, riaditeľu a vladáru sŕdc, naplň moje slabé srdce silou svojej všemohúcej milosti, aby všetko, čo dnes spravím, alebo si odopriem, Tvojej vôli zodpovedalo.

Za obrátenie celého sveta a za uskutočnenie všetkých túžob najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 

Otče náš. Zdravas.

 

Ó, Pani moja, ó, Matko moja Maria! Tebe sa celkom obetujem, a aby som ti dokázal(a) svoju oddanosť, zasväcujem ti svoje oči, svoje uši, svoje ústa, svoje srdce a seba samého úplne. Keďže som teda tvojim(ou), dobrá Matko, opatruj a bráň ma j ako svoje vlastníctvo a svoj majetok.

 

Anjelu Boží, strážca môj, osvieť, opatruj, riaď a napravuj mňa, tebe zvereného(nú) otcovskou láskou Najvyššieho. Svätý otče Jozefe, svätí mučeníci, vyznávači a panny, vyproste mi u Boha pomoc, aby som sa varoval (a) hriechu a vykonal (a) dnes verne všetky svoje povinnosti.

Pochválený bud + Ježiš Kristus, na veky. Amen.

 

VEČERNÁ MODLITBA

 

Milý Otče nebeský, velebím Ťa a ďakujem Ti za všetky dobrodenia, najmä za tie, ktorých sa mi dostalo dnes od Teba. Ó, Bože, uplynul síce tento deň, ale skutky ma nasledujú. Daj, aby všetky viny moje boli odpokutované, kým udrie moja posledná hodinka a všetky práce verne vykonané, ktoré si mi zveril.

 

(Spytuj sa a oľutuj teraz svoje hriechy.)

 

Bože a Otče môj! Žmiluj sa nado mnou podľa svojho veľkého milosrdenstva! Ajhľa, ľutujem z celej duše všetkých svojich hriechov, pretože som zaslúžil(a) Tebou, Sudcom vševedúcim a spravodlivým, byť potrestaný(á) v tomto aj v onom živote. Ale ešte viac ma bolí, že som zarmútil(a) a urazil(a) Teba, najväčšie a najmilostivejšie Dobro. Odpusť mi, ó, Bože! a vo veľkom svojom zmilovaní zotri moje neprávosti! Neodvrhni ma od svojej tvári a neber odo mňa svojho Ducha Svätého! Som teraz pevne odhodlaný(á) Teba už neobrážať; udeľ mi k tomu svojej milosti! Ó, Ježišu, Tebe žijem, Ó, Ježišu, Tebe umieram, Ó, Ježišu, Tvoj som živý(á) aj mŕtvy(a).

 

Večný Otče, obetujem Ti drahocennú krv Ježiša Krista ná odčinenie svojich hriechov a za záujmy Cirkvi svätej. V mene Tvojom odchádzam teraz na odpočinok. Daj, aby chválilo a velebilo Ťa každé vydýchnutie moje. Zľutuj sa tiež, Bože, nad úbohými chorými, ktorí nemôžu spať, nad biednymi hriešnikmi, ktorí skonávajú, nad všetkými, ktorí potrebujú pomoci, a nad dušičkami v očistci. Mne ale popraj milosti, abych odpočíval(a) podľa Tvojej presvätej vôle a urob ma horlivým(ou) na ceste Tvojich príkazov. Za obrátenie celého sveta a za uskutočnenie všetkých túžob najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 

Otče náš. Zdravas.

 

Anjelu Boží, strážca môj, osvieť, opatruj, riaď a napravuj mňa zvereného(ú) tebe otcovskou láskou Najvyššieho. Amen.

 

Svätí mučeníci a panny, orodujte za mňa a vyproste mi milosť vytrvania v dobrom.

Za šťastnú hodinu smrti. Ježiš, Mária, Jozef, vám darujem svoje srdce a svoju dušu! Ježiš, Mária, Jozef, prispejte mi v poslednom boji! Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech sa moja duša odoberie v pokoji. Amen.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus, na veky. Amen.