Na česť Panny Márie Fatimskej IX. Deviatnik

ÚVODNÁ MODLITBA.

Ó, Fatimská Panna Mária, Kráľovná svätého Ruženca, k tebe sa utiekam vo svojich súženiach, u teba hľadám pomoc a ochranu vo svojich utrpeniach. Ty si sa zjavila vo Fatime a postavila si tam trón svojho milosrdenstva, aby si štedro rozdávala svoje milosti a bohatstvá tým, čo sužovaní, ubiedení a krížom navštívení prosia ťa o záchranu. Pozri, prosím ťa aj na mňa, maj zmilovanie so mnou, čo tak súrne potrebujem tvoju pomoc a ochranu. Ó milostivá, dokáž aj mne, že si mi Pomocnicou, útočišťom a Matkou! Vypros mi, prosím ťa... (tu povedz úmysel) vyslyš, ó vyslyš moju poníženú a vrúcnu prosbu, ak to bude na slávu Božiu a na spásu mojej duše. Vyslyš ma, veď vieš, že sa k tebe túlim a som ochotný splniť túžby a želania tvojho nepoškvrneného Srdca.

Ty si nás chcela v týchto ťažkých časoch, keď toľkí odpadávajú od viery a rúhajú sa Bohu, upozorniť na večnú našu vlasť a priniesť z neba odkaz spásy a záchrany. Hľa celým srdcom prijímam tento tvoj odkaz a úprimne chcem vo svojom živote uskutočniť všetko, čo si želáš. Pre tvoje nepoškvrnené Srdce ťa prosím, vymôž mi u Boha k tomu potrebné porozumenie a silu, aby som aj splnil želanie Tvojho nepoškvrneného Srdca a tvoju vôľu. Amen.

PREDSAVZATIE SPRAVENÉ Z LÁSKY K PANNE MÁRII. (Deviatnik)

1. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme všetci lepšie spoznali, viac milovali, horlivejšie uctievali tvoje nepoškvrnené Srdce a sa Mu zasvätili. Hľa ja... (povedz svoje meno) znova radostne a ochotne sa zasväcujem tvojmu nepoškvrnenému, materinskému Srdcu a sľubujem, že ho budem uctievať podľa svojich síl a že sa pousilujem túto úctu aj šíriť, aby nám všetkým mohlo byť tvoje Srdce záchranou a spásou.

Vzdych: Sladké Srdce Máriino, buď mi spásou! (300 dní odp. — 30. sept. 1852.)

Pod tvoju ochranu utiekame sa, svätá Božia Rodička, prosbami našimi nepohŕdaj, v potrebách našich, ale z každého nebezpečenstva vysloboď nás vždy, ty slávna a požehnaná Panna. - Pani naša, Prostrednica naša, Orodovnica naša, so Synom svojím nás zmier, Synovi svojmu nás porúčaj a k Synovi svojmu nás priveď, ó, sladká Panna Mária. Amen.

(Odpustky sú pripojené len k prvej polovici modlitby — po pomlčku. A to: odp. 5 rokov; odp. plnomocné raz mesačne pod obvyklými podmienkami, ak odbavíme modlitbu každodenne v mesiaci.)

2. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme sa polepšili a prosili o odpustenie svojich hriechov. Chceš, aby sme nenávideli hriechy ako svojich najväčších nepriateľov, a chránili sa urážky Božej ako najhroznejšieho zla na svete. Veď iba Syn Boží a spolu aj tvoj Syn ich mohol napraviť svojou krvou na dreve kríža. Preto zriekam sa Satanáša, jeho pýchy a všetkých jeho skutkov, ktoré zatvárajú nebo a otvárajú peklo. Sľubujem, že si dobrou ľútosťou a častou spoveďou udržím čisté srdce tvojmu Synovi na česť a tebe na radosť. Tiež sľubujem, že budem zatracovať každý hriech a prekážať najmä bohorúhania, neveru a ľahostajnosť vo viere, pre ktoré sa toľké množstvo duší dostáva do večného zatratenia. Tvoje Srdce nech je nám všetkým hriešnikom záchranou a spásou! Amen.

Vzdych: Mária, ty si bez škvrny prišla na svet, ach, vypros mi od Boha, aby som bez viny z neho odišiel. (300 dní odp. — 8. nov. 1936.)
Pod tvoju ochranu...

3. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme trpezlivo, ba ochotne prijímali všetky kríže a trápenia, ktoré nám Pán Ježiš bude chcieť poslať. Hľa, ja sľubujem, že všetky takéto súženia prijmem bez reptania z lásky k tebe a ako náhradu za premnohé urážky božskej Velebnosti, a na zmierenie za bohorúhania i za všetky urážky tvojho nepoškvrneného Srdca. Amen.

Vzdych: Prebolestná Panna, oroduj za nás. (300 dní odp. — 23. sept 1935.) Pod tvoju ochranu ...

4. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme sa mnoho modlievali a pokánie činili za hriešnikov, lebo veľa, veľa duší ide do pekla, keďže niet nikoho, čo by sa za nich obetoval a modlil. Hľa, ja sľubujem, že budem horlivý v modlitbe a že aj dobrovoľne budem obety prinášať a pokánie činiť za svoje hriechy i za obrátenie úbohých hriešnikov, aby prestali urážať Božské Srdce a zarmucovať tvoje nepoškvrnené Srdce, ktoré im chce byť záchranou a spásou. Amen.

Vzdych: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie obráť hriešnikov a zachraňuj duše od pekelného ohňa! (Hyacintkina modlitbička)
Pod tvoju ochranu...

5. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme častým svätým prijímaním, najmä v prvé soboty, zmierovali a uprosovali Božské Srdce hriechami sveta priveľa urážané a potešovali tvoje zranené Srdce. Hľa, ja sľubujem, že sa pousilujem často konať smieme sväté prijímanie, aby som tým dával náhradu za veľkú nevďačnosť ľudí voči tvojmu Synovi a voči tebe. Pomáhaj mi, prosím ťa, premôcť všetky ľudské ohľady a iné obavy a môcť priniesť túto obetu. Amen.

Vzdych: Panenská Bohorodička, Mária, pros za mňa Ježiša! (300 dní odp. — 28. marca 1933.) Pod tvoju ochranu ...

6. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme sa verne a s láskou pridržiavali sv. Cirkvi a jej hlavy svätého Otca, ktorý je tu na zemi námestníkom tvojho Syna. Hľa, ja, sľubujem, že radšej život obetujem a krv svoju vylejem, než by som mal upustiť od vernosti a lásky k sv. Cirkvi a k svätému Otcovi. Túto vernosť a lásku si ty vštepovala do nevinných sŕdc fatimských dietok. Prosím ťa pre tvoje nepoškvrnené Srdce, vypros aj mne a všetkým katolíkom neohrozenú oddanosť a vernosť k Cirkvi a k svätému Otcovi. Amen.

Vzdych: Mária, Kráľovná duchovenstva, oroduj za nás, vypros nám veľa a svätých kňazov. (300 dní odp. —  16. jan. 1923.)
Pod tvoju ochranu...

7. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme sa denne, ak možno spoločne v rodine, modlievali svätý ruženec, a po každom desiatku povedali: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa; zaveď do neba všetky duše, najmä však tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo." — Hľa, celým srdcom sľubujem, že sa pousilujem podľa možnosti denne pomodliť sa ruženec a aj iných povzbudiť, aby sa ho sami alebo spoločne s inými modlievali podľa tvojich úmyslov a podľa Tvojho želania. Horlivým modlením ruženca chcem ti aj ja umožniť, aby si svetu mohla vyprosiť pravý pokoj, zachrániť mňa a veľa iných hriešnikov od pekelného ohňa, obsypať úbohý svet štedrými darmi svojho nepoškvrneného Srdca a zaviesť nás všetkých do neba. Amen.

Vzdych: Kráľovná najsvätejšieho Ruženca, oroduj za nás. (300 dní odp. — 24. nov. 1933.)
Pod tvoju ochranu...

8. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme často, a najmä keď nás niečo obetu stojí, vzbudzovali dobrý úmysel a povedali: „Ó Ježišu, toto z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a ako náhradu za nepravosti spáchané proti nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. — Hľa ja ti radostne obetujem všetky svoje kríže, trápenia a námahy svojho stavu a úradu na tento úmysel. Skry ma za to do svojho prečistého Srdca a vypros mi od svojho Syna hojné požehnanie na všetky moje práce a podujatia. Amen.

Vzdych: Mária, sprav, aby som žil v Bohu, s Bohom a pre Boha. (300 dní odp. — 26. apr. 1921.)
Pod tvoju ochranu...

9. deň. — Kráľovná svätého Ruženca, ty si želáš, aby sme si veľa prosili skrze Tvoje nepoškvrnené Srdce, lebo v Ňom uštedruje nám Boh svoje milosti najhojnejšie. Preto si zaumieňujem predkladať svoje prosby Bohu skrze tvoje Srdce. Prijmi teda milostivo toto moje rozhodnutie, a predkladaj, prosím, odteraz všetky moje modlitby a prosby Božskej Velebnosti s odporúčaním svojho Srdca. Aj teraz prichádzam k tvojmu nepoškvrnenému Srdcu, a skrze toto Srdce vrúcne ťa prosím, vypros mi... Dúfam, že ma vyslyšíš. Amen.

Vzdych: Mária, Matka milostí, Matka milosrdenstva, chráň nás od nepriateľa a prijmi nás v hodinu smrti. (300 dní odp. — 25. sept. 1933.)
Pod tvoju ochranu ...

ZAKĽUČUJÚCA MODLITBA

Ó Matka moja, Matka milá, Matka prekrásna, pomáhaj mi! Myšlienka, že toľkých si vyslyšala
len preto, že sa na teba obrátili s dôverou, dodáva mi pevnú nádej, že aj mňa vyslyšíš.

Ó Panna a Kráľovná svätého Ruženca, ty Dcéra večného Otca, Matka božského Syna, Snúbenica Ducha Svätého, ty, čo všetko môžeš vykonať u Najsvätejšej Trojice, musíš mi získať milosť, ktorú tak veľmi potrebujem. Vypros mi teda, ak mi to nebude prekážkou spásy... Prosím ťa o to skrze tvoje prečisté Srdce, skrze tvoje nepoškvrnené počatie, skrze tvoju hodnosť Bohorodičky, skrze tvoje radosti, utrpenia a víťazstvá. Prosím ťa o to aj skrze Srdce tvojho milého Ježiša, skrze tých deväť mesiacov, čo si Ho smela pod srdcom nosiť, skrze starosti Jeho života, skrze Jeho pretrpké umučenie a Jeho smrť na kríži. Prosím ťa pre tvoje slávne meno, ó Mária! Ty Hviezda morská, ty Brána nebeská, ty Útočište hriešnikov a Potešenie zarmútených, vyslyš ma!

Ó milostivá Matka, neodkladaj vystrieť svoju materinskú a mocnú ruku na moju záchranu! Ratuj ma, lebo sa bojím, že ak budeš meškať, vyjdem navnivoč. Ó, neopúšťaj ma! V tebe dôverujem. Od teba všetko očakávam. Na teba sa spolieham. Nedopusť, aby som sa sklamal v svojej nádeji. Viem, že ma isto zachrániš a vyprosíš mi, čo bude na moju večnú spásu. Amen.

Rozpamätaj sa, ó, najláskavejšia Panna Mária, že od vekov nebolo slýchať, že by bol voľakto opustený, kto sa pod ochranu tvoju utiekal, teba o pomoc prosil alebo o prímluvu žiadal. I ja touto dôverou povzbudený, k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam; k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem ja stenajúci hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ich milostivo vypočuj a vyslyš. Amen. (Odp. 3 roky. Plnomocné za riadnych podmienok, raz v mesiaci, ak sa „Rozpamätaj sa ..." denne modlíme.)

Otče náš... Zdravas... Sláva...