Na česť Panny Márie Fatimskej XI. Modlitby k sedembolestnej a ďalšie

K Sedembolestnej Panne Márii.

V. Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.

Modlime sa: Bože, pri umučení tvojom, podľa Simeonovho proroctva, meč bolesti prenikol i najsladšiu dušu slávnej Panny a Matky tvojej, Márie, daj nám milostivo, aby sme aj my, ktorí zbožne ctíme jej bolesti, pocítili blahodarný účinok umučenia tvojho. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Iná modlitba k Sedembolestnej.

Najsvätejšia Panna a Kráľovná mučeníkov, Mária. Ach, keby som sa mohol ocitnúť v. nebi a pozorovať úctu, ktorú ti vzdáva Najsvätejšia Trojica a celý zbor nebešťanov. Ale keďže som ešte pútnikom v tomto slzavom údolí, prijmi aj odo mňa hriešnika, nehodného služobníka svojho úprimný hold a dokonalý prejav oddanosti, ktorú ti len ľudské stvorenie preukázať môže. Úctyhodnému Srdcu tvojmu, preniknutému toľkými mečmi bolesti znovu dnes a navždy úbohú dušu svoju porúčam. Prijmi ma za spolutrpiteľa bolestí tvojich a nedovoľ mi vzdialiť sa od toho kríža, na ktorom tvoj jednorodený Syn svätú dušu svoju za mňa vydýchol. S tebou, ó Mária, pretrpím všetky úzkosti, protirečenia a choroby, ktorými mňa navštíviť v tomto živote Synovi tvojmu sa zapáči. Všetko ti obetujem na pamiatku tých bolestí, ktoré si vytrpela v tuzemskom živote; takže každá myšlienka mojej mysle, každý úder môjho srdca nech bude odteraz prejavom súcitu nad bolesťami tvojimi a prejavom radosti nad slávou, ktorú teraz v nebi požívaš. Áno, drahá Matka, ako teraz spolucítim s tebou a teším sa, že si taká oslávená, tak maj ty sústrasť so mnou, zmier ma so svojím Synom, Ježišom, aby som sa mohol stať pravým a verným synom tvojím. Príď v hodinu mojej smrti a stoj pri mne v smrteľnej úzkosti, ako si stála pri smrteľnom zápase Božského Syna tvojho, aby som z tohto trápneho vyhnanstva mohol prísť do neba a stať sa účastným nebeskej slávy tvojej. Amen.

Odp. 500 dní. — PPO 350.

Na česť siedmim bolestiam Panny Márie.

V. Bože, príď a ochraňuj ma.
R. Pane, ponáhľaj sa a pomáhaj mi.

Sláva Otcu i Synu atď.

1. Ľutujem ťa, Bolestná Panna Mária, pre to súženie, ktoré tvoje nežné Srdce cítilo pri proroctve svätého starca Simeona. — Drahá Matka, pre svoje takto sužované Srdce vypros mi čnosť poníženosti a dar svätej bázne Božej. — Zdravas Mária atď.
2. Ľutujem ťa, Bolestná Panna Mária, pre tú úzkosť, ktorú tvoje citlivé Srdce znášalo pri úteku do Egypta a z pobytu tam. — Drahá Matka, pre svoje takto trápené Srdce vypros mi čnosť veľkodušnosti, najmä k chudobným a dar pobožnosti. — Zdravas Mária atď.
3.  Ľutujem ťa, Bolestná Panna Mária, pre tú žalosť, ktorou tvoje starostlivé Srdce bolo skúšané pri strate svojho milého Ježiša. — Drahá Matka, pre svoje takto znepokojované Srdce vypros mi čnosť čistoty a dar múdrosti. — Zdravas Mária atď.
4.  Ľutujem ťa, Bolestná Panna Mária, pre ten úžas, ktorý tvoje Srdce naplnil pri stretnutí sa s Ježišom, keď niesol kríž. — Drahá Matka, pre svoje takto utrápené Srdce vypros mi čnosť trpezlivosti a dar udatnosti. — Zdravas Mária atď.
5.  Ľutujem ťa, Bolestná Panna Mária, pre to mučeníctvo, ktoré tvoje šľachetné Srdce trpelo, keď si stála pri skonávajúcom Ježišovi. — Drahá Matka, pre svoje takto mučené Srdce vypros mi čnosť miernosti a dar rady. — Zdravas Mária atď.
6. Ľutujem ťa, Bolestná Panna Mária, pre tú ukrutnosť, ktorú tvoje súcitné Srdce vystalo pri údere kopijou, ktorá otvorila Ježišovi bok a ranila jeho najláskavejšie Srdce. — Drahá Matka, pre svoje takto ranené Srdce vypros mi čnosť bratskej lásky a dar rozumu. — Zdravas Mária atď. 7. Ľutujem ťa, Bolestná Panna Mária, pre tú nesmiernu bolesť, ktorú tvoje preláskavé Srdce znášalo pri pochovaní Ježišovom. — Drahá Matka, pre svoje v najvyššej miere skormútené Srdce vypros mi čnosť usilovnosti a dar vedomosti. — Zdravas Mária atď.


V. Oroduj za nás Panna najbolestnejšia.
R. Aby sme hodní boli prisľúbení Kristových.

Modlime sa: Prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, nech oroduje za nás teraz i v hodinu smrti našej u tvojej dobrotivosti blahoslavená Panna Mária, ktorej presvätú dušu pri tvojom umučení prerazil meč bolesti. Skrze teba, Ježišu Kriste, Vykupiteľ sveta, ktorý s Otcom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Odpustky: 5 rokov. — 6. okt. 1935.

Modlitba sv. Bernarda.

Rozpamätaj sa, ó, najláskavejšia Panna Mária, že od vekov nebolo slýchať, žeby bol voľakto opustený, kto sa pod ochranu tvoju utiekal, teba o pomoc prosil alebo o prímluvu žiadal. — I ja touto dôverou povzbudený, k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam; k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem ja stenajúci hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ich milostivé vypočuj a vyslyš. Amen.

Odpustky 3 roky. Pln. odpustky raz v mesiaci pod obvyklými podmienkami, ak modlitbu odbavíme každodenne v mesiaci. PPO 309.

Modlitba k prečisteniu Srdcu Panny Márie.

Ó Srdce Márie, Matky Božej a Matky našej; Srdce milovania najhodnejšie, v ktorom má zaľúbenie najsvätejšia Trojica, ktoré je hodné všetkej úcty a nežnosti anjelov i ľudí; Srdce najviac podobné Srdcu Ježišovmu, ktorého si najkrajším obrazom; Srdce plné dobroty a toľkého zľutovania k biedam našim, ráč rozpustiť ľad sŕdc našich a učiň, aby sa vnútorne obrátili k Srdcu Božského Spasiteľa. Vlej do nich lásku čností tvojich, zapáľ ich tým požehnaným plameňom, ktorým sama horíš. Opatruj sv. Cirkev, stráž ju a buď jej vždy sladkým útočišťom a nedobytnou vežou oproti všetkým náporom jej nepriateľov. Buď našou cestou k Ježišovi a prieplavom, cez ktorý dostaneme všetky milosti ku spaseniu potrebné. Buď našou útechou v potrebách, našim uľahčením v utrpeniach, našou posile u v pokušeniach, naším útočišťom v prenasledovaniach, našou pomocou vo všetkých nebezpečenstvách, ale najmä v poslednom boji života nášho, v hodine smrti, keď sa proti nám celé peklo postaví, aby v tom rozhodnom okamihu, v tej strašnej chvíli, od ktorej závisí naša večnosť, dušu nám uchvátilo. — Ach, vtedy, ó najsvätejšia Panna, daj, aby sme pocítili sladkosť materinského Srdca tvojho a silu pomoci tvojej, ktorú máš u Srdca Ježišovho; poskytni nám bezpečné útočište v samom prameni milosrdenstva, aby sme ho v nebi s tebou mohli chváliť na veky vekov. Amen.

Odpustky. K tejto modlitbe sú dané odp. 500 dní. — Pln. odp. pod obvyklými podmienkami raz mesačne, ak ju cez mesiac každodenne odbavíme. PPO 358.