Zničenie Cirkvi slobodomurármi, židmi, protestantami a odpadlými katolíckymi kňazmi (Dohnalovci, SBV)

 

Počas koncilu bola otcom rozdaná brožúra určená iba im, ktorá mala názov: “Židovsko-slobodomurárska akcia na koncile”. V tejto brožúre boli citované informácie z rokovania slobodomurárskej lóže – B’nai B’rith (Synovia Zmluvy), ktoré sa konalo v Paríži v roku 1935. Tieto plány prenikli na verejnosť a boli v ďalšom roku rok uverejnené v Anglicku. Tu sú víňatky z toho, čím sa títo slobodomurári zaoberajú a zaoberali: Katolícka Cirkev, ako prekážka plánom slobodomurárov. Pokiaľ bude medzi národmi existovať jedna jediná morálna koncepcia sociálneho poriadku, kým nebudú zlikvidované všetky náboženstvá, akýkoľvek patriotizmus a dôstojnosť, nemôže nastúpiť naša vláda nad svetom … Máme pred sebou ešte dlhú cestu, než zničíme nášho hlavného protivníka: katolícku cirkev.

 

Musíme si vtlačiť do pamäti, že katolícka cirkev je jediná inštitúcia, ktorá sa nám stavia do cesty, a bude to robiť, kým bude existovať. Svoju metodickou prácou a svojím výchovným a morálnym úsilím, dokáže katolícka cirkev u svojich členov udržiavať takú mentalitu, ktorá sa u nich teší väčšej úcte, než aby sa podriadili nášmu panstvu.

 

Ateizmus, evolúcia, komunizmus

 

Z toho dôvodu sme sa usilovali nájsť novú a lepšiu cestu, ako účinne zaútočiť na cirkev v samotných jej základoch. Rozšírili sme ducha revolúcie a falošného liberalizmu medzi národmi a ľuďmi so snahou presvedčiť ich, aby zanechali svoju vieru a hanbili sa ju vyznávať a zachovávať prikázania svojej cirkvi. Dosiahli sme u veľkého počtu, že sa stali ateistami a navyše sú hrdí na to, že pochádzajú z opice. Vnukli sme im nové teórie, ktoré sú neuskutočniteľné, ako komunizmus, socializmus a anarchizmus, ktoré zatiaľ slúžia nášmu projektu. Naivní ľudia ich prijali s veľkým nadšením. Bez toho, aby si boli vedomí, že sú to naše teórie a že sa tým podriaďujú našim inštrukciám, ktoré sú namierené proti nim samým.

 

Sfalšované dejiny Cirkvi a prienik do jej centra

 

Vystavili sme katolícku cirkev najhanebnejším ohováraniam. Sfalšovali sme jej dejiny a jej najvznešenejšie aktivity. Imputovali sme ju zlomyseľnosťou jej nepriateľov a získali sme na svoju stranu veľký počet jej kňazov … dosiahli sme tiež toho, že jej klérus je predmetom nenávisti a výsmechu … Podarilo sa presadiť mentalitu, že jej náboženské praktiky sú anachronizmom a stratou času.

 

Vízia jedného vládcu a jednej svetovlády

 

A ľudia vo svojej stupídnosti ukazujú, že sú skôr zvieratá ako ľudia, tak ako si to želáme – nie sú nič viac než stádo oviec. Nechávame ich pásť sa na našich lúkach, až budú dostatočne tučné, aby boli obetované budúcemu kráľovi sveta.

 

Ďakovanie protestantom

 

Sme otcovia všetkých revolúcií, vrátane tých, ktoré sa niekedy obracajú proti nám. Sme suverénnymi majstrami vojny a mieru. Môžeme byť hrdí na to, že sme tvorcovia reformácie. Kalvín bol z našich synov, mal židovský pôvod a bol ako žid finančne stimulovaný naplniť svoju reformačné rolu. Martin Luthera ovplyvňovali jeho židovskí priatelia a jeho komplot proti Cirkvi bol korunovaný úspechom vďaka židovským financiám … Vďaka našej propagande, našim teóriám liberalizmu a našim klamným interpretáciám slobody, bolo zmýšľanie mnohých ľudí pripravené, aby objali reformáciu; odlúčili sa od Cirkvi, aby kráčali v našich stopách. A tým bola katolícka cirkev citeľne oslabená vo svojej autorite u ľudí a prakticky znemožnená. Sme vďační protestantom… za ich obdivuhodný prínos v našom boji proti kresťanskej moci a v príprave udalostí, ktoré nám zaisťujú zvrchovanosť na celom svete a nad všetkými ľuďmi.

 

Zničenie monarchizmu, protestanti ako nástroj proti katolíkom

 

Zničili sme väčšinu európskych trónov. Zvyšok bude nasledovať v najbližšej budúcnosti. Rusko už prijalo našu vládu. Francúzsko sa svojou slobodomurárskou vládou ocitlo úplne v našej moci. Anglicko závisí na našich devízach.

 

A naša nádej na zničenie katolíckej cirkvi je v rukách protestantov. Španielsko a Mexiko sú dva nástroje v našich rukách. Početné ďalšie národy vrátane USA sú úplne podriadené našim plánom.

 

Likvidácia Katolíkov cez médiá

 

Ale katolícka cirkev je stále ešte živá… Musíme ju zničiť bez akéhokoľvek omeškania. Veľká časť svetovej tlače je pod našou kontrolou. Prebúdza účinne nenávisť ku katolíckej cirkvi. Zintenzívňujeme aktivity na otrávenie morálky ľudu. K tomu má prispieť ničenie patriotizmu a lásky v rodinách, vyvolávanie hanby za poslušnosť Cirkvi a ponižujúcu služobnosť, aby ľud sa stal doslova hluchým k jej výzvam a jej varovaniam pred nami.

 

Všetko proti Katolíckej Cirkvi

 

Ak nebudeme aktívny ako nepriatelia cirkvi, nikdy nedosiahneme našej nadvlády nad svetom … náš budúci panovník nebude vládnuť nad svetom, pokiaľ nebude z trónu zosadený pápež rovnako ako ostatní monarchovia, ktorí vládli nad svetom…

Fiction Judéo-Maçonnique dans le Concile, p. 6 à 11, citant Catholic Gazette, de février 1936

 

Dodatok

 

Žiaľ, stratégia slobodomurárov sa vypĺňa. Dnes sa skutočne mnoho ľudí hanbí za svoju katolícku vieru, dávajú sa zlákať rôznymi odpadlíckymi združeniami od katolíckej Cirkvi, či protestantizmom, ktorý vždy bol dobrý iba na podvrátenie Kristovej Cirkvi. V samotnej Cirkvi je naozaj mnoho kňazov, ktorí nešli do povolania z presvedčenia, ale ako trójsky kôň, ktorý pôsobí zlé veci v Cirkvi.

 

Médiá dnes neustále útočia na Cirkev, vymievajú sa z nej, z jej názorov, z jej pevných dogiem. K tomu prispievajú aj protestanti, ktorí si vzali do ruky knihu Cirkvi Sväté Písmo a bez toho aby túto knihu poznali, ju vykladajú tak, aby likvidovali všetky dogmy Katolíkov – v tom je pravá úloha protestantov. Okrem Svätej Trojice, protestanti obrátili vieru na ruby. Ľudia sú naozaj hrdí na to, že pochádzajú z opice, že existuje výbuch, z ktorého údajne vznikol svet, že svet sa vyvinul potom náhodou až k vysokej inteligencie človeka, prírody a tvorov.

 

Do sveta prišiel liberalizmus najväčšej sily, kde je človek postavený do stredu diania namiesto Boha. Všetko je dnes relatívne, hriech nie je hriechom, peklo nie je peklom, je jedno v čo veríš, je jedno v akej si cirkvi, hlavne nech nie si v katolíckej, je úplne jedno či máš sobáš pred Bohom, alebo na úrade, alebo nemáš manželstvo ale voľný zväzok.

 

Boh si však nechal svojich verných. Okrem toho Cirkev nie je Cirkvou tohto veku, ale celého veku od založenia Kristom. Cirkev je Cirkvou všetkých prítomných, ale i minulých Svätých, Cirkev je Telom Krista a aj keby sa zdalo, že Cirkev je na kolenách – NIKTO – nemá právo ju opustiť, pretože Boh si vzbudí mocného človeka alebo koncil, ako to konal v minulosti, pošle na národy sveta trest, aby si uvedomili svoje poblúdenia a navrátili sa k Bohu.

 

Noví samozvaní záchrancovia viery - Dohnalovci, Spoločnosť Svätého Bazila 

 

Dnes sa stretávame s ďalším novým fenoménom odpadlých katolíckych kňazov, ktorí vystúpili z Cirkvi alebo boli exkomunikovaní a zakladajú rôzne bludné združenia (Dohnalovci, Spoločnosť Bazila Veľkého a pod.) V podstate sú to protestanti, ktorí niečo uchmatli od katolíckej viery, ktorú nikdy nemali a nepoznali - žiaľ, nie zo svojej viny. Sú to však úplne neškodné málo ľuďom nič nehovoriace spolky, ktoré by iba ťažko dokázali zastaviť temné sily tohto veku. Rím dnes stratil vieru ako to bolo predpovedané našou Matkou Pannou Máriou v La Salette a tieto spolky toto zákerne zneužili, aby mali dôvod zbrojiť proti Kristovi. Pretože kto sa stavia proti Cirkvi a nie je s ňou v spojení, stavia sa proti samotnému Kristovi ktorý povedal Šaulovi (Pavlovi) keď ho prenasledoval - prečo Mňa prenasleduješ! Nepovedal - prečo prenasleduješ moju Cirkev - ale prečo Mňa prenasleduješ, lebo Cirkev katolícka a Kristus je jedno spojenie. Iná Cirkev mimo katolícku neexistuje aj keby si dávala akékoľvek nálepky, že je tiež cirkvou.

 

Náš Pán nás dnes ťažko skúša a skúša našu vieru, či na nej verne zotrváme, či ju budeme ďalej predávať neporušenú, že sa jej budeme z celej sily držať, napriek búrkam v Cirkvi, napriek strate viery Ríma. Pretože Svätý Pavol hovorí v skutkoch Apoštolských, že v Cirkvi bude mnoho falošných učiteľov, ktorí zvedú mnohých. Tiež hovorí, aby sme nechali rásť aj burinu aj pšenicu - žatva bude patriť Pánovi - nie nám. Pán bude súdiť - nie my! 

 

Kto ale má pravú vieru, aj keby sa stal satan pápežom, svoju vieru nikdy nemôže zaprieť, pretože je pevná, nemenná, jedinečná, od Boha cez Cirkev katolícku daná. Preto musíme túto temnú dobu pretrpieť a modliť sa za obrátenie sveta a Cirkvi. 

 

Nie celá Cirkev sklonila kolená pred pohanstvom a svetom. Ako hovorí Emmerichová - veľa duchovných odpadne od pravej viery, ale nájdu sa kňazi ktorí budú verne zachovávať učenie Krista. Čo ale Svätý Pavol ani žiaden mystik nikdy nehovoril je to, žeby sa mal niekto čo i len opovážiť pre zlé smerovanie Cirkvi - ju opustiť a zakladať protestantské a schizmatické spolky. Lebo Kristus jasne povedal, že bude s Cirkvou po všetky veky až do skončenia sveta a že pekelné brány ju nepremôžu. A On je prítomný v Eucharistii v každom chráme. 

 

Práve eucharistia je jednou z mála záchran v Cirkvi, keď blúdi. Don Bosco mal svoje povestné videnie budúcnosti, že Cirkev sa bude zdať akoby potápajúca loď, ale eucharistia ju zachráni. 

 

Určite sa nedajte odradiť milí katolíci od viery, aj keď je dnes pravá viera zahmlená. Nedajte sa zlákať protestantizmom a falošnými spolkami, ktoré sa od Cirkvi odtrhli, stratili omšu, eucharistiu - teda samotného Krista, nemodlia sa za pápeža, za Cirkev, za misie, za obrátenie pohanov, protestantov a schizmatikov, aby sa vrátili domov - do lona RKC.

 

Nezabudnime že Mária Matka Božia vo Fatime dala výhradné právo iba pápežovi, aby zasvätil Rusko jej nepoškvrnenému srdcu - teda Cirkev a Rím má tú moc, aby zmenil dejiny sveta. Nikto túto moc iný okrem Cirkvi nemá! Aj keď ju po koncile Cirkev nevyužila, pretože infiltrácia zlého v Ríme je veľká, príde čas, kedy sa národy vrátia k viere a vrátia k Cirkvi, pretože Cirkev sa opäť očistí, ako sa očistila Tridentským Svätým koncilom potom, čo mor protestantizmu zaplavil Európu. 

 

Teda nie pravoslávie, nie protestanti, nie anglikáni, nie spoločnosti odpadlých kňazov a ich združenia - nikto z nich nemá žiadnu skutočnú moc. Moc zmeniť dejiny a zvrátiť zlo ktoré sa žiaľ aj vďaka vlažnosti v Cirkvi vo svete šíri, má LEN Cirkev katolícka, Cirkev to Kristova. 

 

Preto pozor na vlkov v ovčom rúchu, ktorí nepoznajú ducha pokory, lebo by vás zviedli na scestie do temnosti pekelných.

 

Boh vzal slávu Cirkvi, Boh jej ju aj navráti. Boh dal, Boh vzal - nech je oslávené meno Pánovo… Pretože je to Boh kto píše dejiny sveta, aj keď to môže vyzerať že to je inak…