Kremácia - neprijateľná pre katolíka!

Opäť sa musíme pozrieť na tému, ktorá nikomu nebude príjemná a tou je pohreb. Momentálne sa dáva viac ľudí pochovávať spálením, ako klasickým pochovaním tela do zeme. Napokon v dnešnej liberálnej pokrokovej dobe bez viery v Krista, sa nie je čomu diviť. Je to rýchle, zaberie to málo miesta, je to lacné, je to svetské a tak aj Cirkev sa v tomto prispôsobila svetu. Protestanti s týmto nemajú už dlhú dobu žiaden problém a Cirkev keďže preberá mnoho protestantských falošných prvkov – jedným z nich je aj pohreb spálením.

 

My sa pozrime na prax Cirkvi, ktorá hlásala 1950 rokov niečo iné. Príde čas, keď sa viera vráti opäť naspäť v plnej vážnosti, ale dnes je viera veľmi lacno predávaná, ničená, fádna. Je čas apostázy – odpadu pravej katolíckej viery a preto je nutné sa vracať k starým katechizmom a starému učeniu Cirkvi Kristovej, k starým modlitbám ktorými sa modlili svätí, kde sa vierou dokážeme oživiť a začať ju aj žiť.

 

Keď sa pozrieme do histórie Cirkvi, tak pozostatky Svätých, ich relikvie, po mnohé stáročia podnes zachované orgány, ukazujú to, že telo bolo chrámom Ducha Svätého. Už táto viera je dnes problematická, pretože mnoho ľudí neverí v Ducha Svätého, ktorý prebýva v katolíkovi. Ale ak skutočne človek verí, že telo je chrámom Ducha Svätého, je hlboká neúcta a nerešpektovanie to, ak toto telo po smrti spálime.

 

Ak by sme skúmali, prečo sa v našich zemepisných šírkach, opäť zaviedla stará pohanská prax spaľovania, prídeme na to, že to všetko začalo Francúzkou revolúciou a azda aj dávnejšie pred ňou.

 

Po prvom Vatikánskom koncile slobodomurári vydali vyhlásenie, že spáliť mŕtvolu znamená – neveriť v zmŕtvychvstanie, v posledný súd, vo večný život. Čo je totiž spálené, je navždy zničené! Táto propaganda sa hneď ujala u ateistov a šírila sa aj do sveta, zvlášť protestanti veľmi rýchlo prijímajú svetské novoty. Pravoslávie nikdy neprijalo myšlienku kremácie a tak sa drží pôvodného učenia.

Napriek tomu bolo povolené za určitých okolností spálenie mŕtvych, dočítame sa o tom hlavne v čase moru. Môžu byť aj iné skutočnosti, ktoré by Cirkev mohla schváliť – no to, čo sa dnes deje nie je skúmanie o aké okolnosti ide ohľadom pohrebu, ale je to bežná prax Cirkvi, kedy sa nad tým nikto nezamýšľa. Majme však na pamäti symboly kremácie. Samotné symboly sú neprijateľné pre katolícku vieru, pretože ide o myšlienky toho, že neexistuje žiaden večný život a povedomie týchto myšlienok sa silne zakorenilo medzi ľudom.

 

V niektorých krajinách – napríklad v Mexiku, je zvykom že ľudia bdejú spolu s mŕtvym celú noc a modlia sa. Potom sa pochová telo po svätej zádušnej omši.

 

Pozrime sa, čo sa učili už malé deti v katechizme v 40 rokoch minulého storočia:

 

Čo znamená zmŕtvych vzkriesenie?

 

Po smrti sa odlúči duša od tela a telo sa navráti do zeme – lebo prach si a v prach sa obrátiš. Cirkev má v úcte mŕtve telo, lebo bolo príbytkom Ducha Svätého a zase bude vzkriesené. Preto Cirkev pochováva mŕtvych na posvätenom a posvätnom mieste – cintoríne, svätením.

 

Pálenie mŕtvol Cirkev odsudzuje, lebo to odporuje prírode, uráža to úctu človeka, uráža to náboženský cit a ničí to stopy zločinov. Aj náš Pán Ježiš Kristus bol pochovaný. Kto by si rozkázal, aby jeho mŕtvola bola po smrti spálená, cirkevného pohrebu nedostane!

 

Otázka: Dokiaľ zostane naše telo v zemi?

 

Odpoveď: Naše telo zostane v zemi až do súdneho dňa. Na súdny deň spojí Boh telo s dušou a vzkriesi ho. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas Jn 5:28.

 

Toto bola ukážka z malého katechizmu pre deti, z roku 1948. Keď si otvoríme modlitebnú knižku z toho obdobia, tak narazíme na to, že len myšlienka na spálenie svojho tela po smrti, je ťažkým hriechom a je nutné sa z toho vyspovedať!

 

Poznámka na záver. Zlý duch chce, aby sa ľudia dávali spaľovať a máme dnes obavu, že príde onedlho do sveta zákon, ktorý bude zakazovať pochovávanie do zeme! Diabol totiž veľmi dobre vie, prečo je pre neho dobré telo po smrti spáliť a preto jeho deti - mocní sveta - chcú nariadiť iba jeden spôsob pochovávania. V nových legislatívach ktoré sa pripravujú, má byť viac podobných proti-katolíckych zmien, aby Kristovo kráľovstvo úplne vymizlo z povedomia ľudí a diablovo kráľovstvo s jeho zvrátenosťami, bolo ustanovené (načas) nad celým svetom.