Kto nesúhlasí, môže odísť! Tomáš Akvinský o viere!

 

Vo svete existuje iba jedna pravda a tou je Ježiš Kristus a jeho učenie cez Jeho Cirkev katolícku. Všetko ostatné spadá do oblasti klamstva, nepravdy, liberalizmu. Liberalizmus učí to, že neexistuje jedna pravda, že neexistuje pevný bod a tak pravdu definuje ako niečo, čo sa stále mení, čo sa má skúmať rozumom. Liberalizmus má svoje deti a takým hlavným dieťaťom je tolerancia. Dnes ľudia vo svete premýšľajú liberálne napriek tomu, že si môžu hovoriť že sú konzervatívni. Premýšľať liberálne znamená to, že pravdu posudzujem podľa seba, podľa svojho rozumu, svojich emócií, podľa môjho pohľadu. Takto budeme desiati hľadieť na jednu vec a každý na tú vec bude mať iný pohľad. Tolerancia nás učí, aby sme rešpektovali pohľad toho druhého. Ale ako to je skutočne? Existuje iba jedna pravda a tou je Trojjediný Boh. Toto je meradlo katolíka a týmto meradlom sa má merať. Ak liberálna spoločnosť bude obhajovať rozvod, katolícky pohľad je jasný, pretože sa pozerá cez Krista a Jeho učenie na svet a preto rozvod je neprijateľný presne tak, ako keď budú ľudia žiť nadivoko. Ako katolík musím obhajovať pravdu a nie tolerovať to, ako ľudia bezbožne žijú. Bude ma to stáť problémy, ale či nehovorí to isté aj náš Pán farizejom? Či aj On nie je potupovaný a nenávidený, keď hovorí len a len pravdu?

 

Mnohí protestanti sa búria keď prídu na tieto stránky a hovoria si, že toto je proti ekumenizmu, proti rešpektovaniu ich a našej viery. Oni si neuvedomujú že nestoja v pravde, že stoja na klamstve liberalizmu ktorý ich naučil to, že pravda je relatívna a že je nutné všetko rešpektovať. Ale keď je pravda taká, že mimo Cirkev katolícku nie je spása – neexistuje žiaden kompromis k tomu, aby sme hľadali spásu v spoločenstvách, ktoré odmietajú Kristovu katolícku Cirkev, aby sme sa s týmito spoločenstvami nejako spájali. Nie je možné spájať lož liberalizmu, tolerancie a otvorenosti s Kristom a katolíckou vierou.

 

Môžete si povedať, že predsa pápež a dnešná Cirkev sa k nám správajú tolerantne, že oni sami chcú to, aby sme sa spájali a vytvorili niečo spoločné – ale toto nie je pohľad Cirkvi, ktorá je založená Kristom Pánom, Apoštolmi a 1950 ročnou tradíciou. Toto je momentálny stav v Cirkvi, kedy samotná Cirkev upadla do osídiel liberalizmu a tak rešpektuje hriech miesto toho, aby ho odsúdila, rešpektuje iné náboženstvá miesto toho, aby im povedala evanjelium, rešpektuje protestantov miesto toho, aby im ukázala ich vieru v zmysle klamstva liberalizmu – čo protestant to iný pohľad. Aj preto ma zaujal tento článok a pobavil, pretože presne vystihuje čo je pravda a o pravde sa nedá diskutovať – buď ju prijmeš, alebo môžeš odísť presne tak, ako odišli učeníci Pána Ježiša po tom, keď im povedal, že musia jesť jeho telo a piť jeho krv. Na to odpovedali, že je to tvrdá reč a odišli – nezniesli pravdu a upadli do liberalizmu, teda do posúdenia pravdy svojim rozumom a pocitmi. Ale pravda sa neposudzuje pocitmi a rozumom – pravda je daná, zjavená, jasná a katolícka viera je presným opakom liberálneho sveta…

 

Největší teolog všech dob svatý Tomáš Akvinský na začátku svých lekcí ukázal svým žákům jablko se slovy: „Toto je jablko. Kdo s tím nesouhlasí, může odejít.“

 

Doctor Angelicus tím chtěl dát na srozuměnou, že nikoliv myšlenka určuje bytí, ale bytí určuje myšlenku. Pýcha však trvá na tom, že naše myšlení je základem bytí, zatímco pokora nás vede k pozorování a poznávání věcí, především těch božských.

 

Bytí určuje myšlení, nikoli naopak. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Katolická církev je církev Kristova. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Církev je z Božího ustanovení hierarchická. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Církev není filantropická organizace, nýbrž mystické Tělo Kristovo. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Posláním církve není přizpůsobovat evangelium panující mentalitě, nýbrž obracet mentalitu všech dob k evangeliu. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Posláním církve není učinit život zde dole pohodlnější, nýbrž vytrhnout duše ďáblu, aby mohly mít život tam nahoře. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Peklo existuje a není prázdné. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Manželství je nerozlučné. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Kdo má manželský vztah s rozvedeným/enou, dopouští se cizoložství. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Sex mimo manželství je hříšný. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Antikoncepce není mravně přípustná. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Marxismus je vnitřně zvrácený. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Není možno dát císaři, co náleží Bohu. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Bez pokání není odpuštění hříchů. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Jen ti hříšníci, kteří vykonali pokání a smířili se s Bohem, mohou přijímat Eucharistii. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Láska vychází z Pravdy. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Neexistuje dialog mezi náboženstvími, nýbrž s osobami jiného vyznání. Kdo nesouhlasí, může odejít

 

Svátosti jsou pro lidi, ale nejsou jejich. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Křesťan je na tomto světě, ale není z tohoto světa. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Být učedníkem Ježíšovým znamená přijmout kříž. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Cíl nesvětí prostředky. Není možno páchat zlo ani s dobrým úmyslem. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Dobře zformované svědomí poslouchá Boží zákony, nevydává zákony podle přání a choutek individua. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Kněží mají poslání obracet hříšníky, nikoliv integrovat je. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Žádné z přikázání Desatera nemůže být předmětem referenda o zrušení. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Papež a biskupové jsou strážci pokladu víry, nikoliv správci: nemohou přidávat ani ubírat ani čárku z toho, co přijali a co mají předávat. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Pominou nebe a země, falešní proroci a špatní učitelé, ale slova Páně nepominou. Kdo nesouhlasí, může odejít.

 

Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Kdo nesouhlasí, může odejít.