Mesiac Máj zasvätený našej nebeskej Matke - Poučenie

Mesiac Máj zasvätený našej nebeskej Matke...

 

POUČENIE. Ako P. Mária, najmilostivejšia Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať ľudskému pokoleniu nové a nové dobrodenia, tak zas nesčíselní jej ctitelia neprestávajú uvádzať vždy nové a nové pobožnosti a slávnosti na jej uctenie. Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami a slávnosťami, ktorými je cirkevný rok prepletený ako ružami, najdojímavejšou je májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k P. Márii, najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej sv. živote na zemi a oslávení v nebi, a celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslavovanie jej mocnej prímluvy u Boha v krásnych Loretánskych litániách.

 

Podľa istého zbožného učenia je mesiac máj akoby veľkým dňom výsluchu u nebeskej Kráľovnej, v ktorý deň P. Mária, ako opatrovkyňa pokladu nebeských milostí, je zvlášť hotová z týchto sebe zverených pokladov udeľovať tým, ktorí sa k nej utiekajú. Vyprosuje a roznáša potechu zarmúteným, silu malomyseľným, svetlo poblúdeným, pomoc chudobným a chorým, odpustenie i spasenie hriešnikom a vytrvalosť spravodlivým. Prečo práve v mesiaci máji?

 

V tomto tak príjemnom mesiaci, keď sa do nového zeleného rúcha obliekajú nivy, doliny a háje, keď ľúbezná vôňa kvetov naplňuje povetrie, keď vtáci svojím spevom sa zase ozývajú na slávu Stvoriteľovi, keď sa všetko hýbe k novému životu a keď každé srdce cíti radosť nad krásou prírody, každý človek mal by najviacej zvelebovať dobrotu, moc a múdrosť Božiu. Príroda neodopiera toto zvelebovanie Bohu, len mnohí ľudia v tomto príjemnom mesiaci zabúdajú na toho, ktorý im pripravil toľké radosti, a vynakladajú tento príjemný čas na požívanie nedovolených zábav a na páchanie hriechov v prírode. Na konci 18. storočia pôsobila nevera toľké pustošenie, že sa zdalo, akoby z ľudských sŕdc vyhynula všetka pamiatka na Boha. Mnohé zbožné duše v Ríme, zarmútené nad touto ľahkomyseľnosťou, nevďačnosťou a zábudlivosťou na Boha, uzniesli sa pod vedením misionára Lalomia na tom, že celý mesiac zasvätia k úcte Kráľovnej nebies. Kvetmi ozdobovali oltáre P. Márie. Kľačiačky prosili Matku milosrdenstva, aby svojím orodovaním získala milosť pre zaslepené dietky a tak zahladila ich bezbožnosť, ľahkomyseľnosť a nevďačnosť. V krátkom čase všetci mariánski ctitelia, dozvediac sa o tomto spôsobe mariánskej úcty, ponáhľali sa v máji do chrámov a pred obrazy P. Márie, aby jej prespevovali piesne chvály. 

 

Pápež Pius VII., dopočujúc sa o tejto pobožnosti, 21. mája 1815 udelil 300 dňové odpustky a plnomocné odpustky v deň sv. prijímania tým, ktorí cez mesiac máj každodenne konajú mariánsku pobožnosť. 

 

Ostrihomská synoda r. 1860 dôrazne odporúčala všetkým duchovným správcom, aby vo svojich farnostiach zaviedli májovú pobožnosť. Dnes azda niet katolíckeho chrámu, v ktorom by sa neodbavovala májová pobožnosť.

 

Prvé a posledné májové litánie konajú sa pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou; niekedy aj všetky. Spievajú sa Loretánske litánie s modlitbou k Sedembolestnej, za nimi hneď mariánska antifóna s patričnou modlitbou a spomienkovou modlitbou o Sviatosti Oltárnej, ďalej modlitby: Pod tvoju ochranu alebo: Rozpamätaj sa a ostatné príležitostné modlitby májové, potom je požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a mariánska pieseň. Májová pobožnosť sa najlepšie koná večer. Kde niet nádeje, že by sa večer veriaci zišli, tam nech sa veriaci litánie modlia cez sv. omšu alebo po sv. omši.

 

Ako zasvätiť mesiac máj?

 

Ako máš zasvätiť mesiac máj? Na začiatku a na konci mesiaca pristúp ku sv. sviatostiam a dokonale očisť svoje srdce. Na 1. mája ozdob v kostole mariánsky oltár, alebo aspoň doma obraz P. Márie, pred ktorým učiň dobré predsavzatie, t. j. obetuj sa P. Márii, že celý mesiac sväto stráviš. Všetky svoje záležitosti denne odporúčaj Panne Márii. Každé ráno obetuj všetky svoje myšlienky, slová a skutky milostivej Matke a skrze ňu jej Božskému Synovi s tým, že sa chceš chrániť každého hriechu. Cez deň si viac ráz vzdychni strelné modlitby k P. Márii. Denne chodievaj na mariánsku verejnú pobožnosť; ak nemôžeš, vykonaj si ju doma sám(a). Ak môžeš, slyš denne sv. omšu, pri ktorej sa modlí ruženec. Na dôkaz, že zasvätenie seba myslíš vážne, z lásky k P. Ježišovi a P. Márii vykoreň, odhoď zo svojho srdca niektorú chybu, zlý obyčaj alebo náklonnosť. Či si to vykonal, zisti dobrým spytovaním svedomia.