Každodenná modlitba v mesiaci Máj k Panne Márii

Modlitba pri májovej pobožnosti.(Každodenne.)

 

Loretánske Litánie…

 

Modlitba

 

Blahoslavená Panna, Rodička Božia, Mária! Hoci sme hriešnymi, predsa pred očami všemohúceho Boha a všetkého zástupu nebeského vrháme sa k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju prímluvnicu u Ježiša, Syna tvojho. Tebe zasväcujeme seba, svoje telo a svoju dušu so všetkým, čo máme a čím vládneme. Menovite darujeme ti svoje srdcia a žiadame si, aby sme ťa mali vždy na mysli a aby stále milovali sme teba i tvojho Božského Syna, Ježiša Krista.

Rodička Božia, obetujeme ti ešte všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca, prosiac, aby si nám u Boha vyžiadala tú milosť, ktorá je nám najviac potrebná a užitočná. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí ako dietky dôveru svoju v teba skladajú. Riaď všetky kroky naše po ceste príkazov tvojho Božského Syna a od neho nám vypros predovšetkým tej milosti, aby naše srdcia tebe i jemu verné boli a aby velebiac teba na zemi, niekedy s tebou i so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebesiach na veky vekov. Amen.

 

V čase od 15. do 22. mája pripojuje sa slovenská modlitba k sv. Jánovi Nepomuckému. 

 

Preslávny mučeník, svätý Ján Nepomucký, ktorý si radšej ukrutné múky vystál a mučenícku smrť podstúpil, než by si bol spovedné tajomstvo vyzradil; hľa, my verní ctitelia tvoji útočište svoje u teba hľadáme a pre neporušenosť jazyka tvojho pokorne ťa prosíme; buď nám a všetkým ctiteľom svojim mocnou prímluvou svojou na pomoci u Boha, aby sme z jeho nesmiernej milosti požívali stáleho pokoja a šťastne zachránení boli od drahoty a hladu, vojny a moru, týchto strašných bičov Božích a tak, súc v bázni Božej živí, šťastne sme sa dostali ku brehom večnej blaženosti za tebou ku Kristovi Ježišovi, Pánu nášmu. Amen.

 

Záverečná modlitba - 31. mája.

 

Nekonečne milosrdný Bože, ďakujeme Ti za lásku, ktorú si nám za tejto pobožnosti toľko ráz preukázal skrze zásluhy a na orodovanie Panny Márie, Matky Syna Tvojho, Ježiša Krista. Prosíme Ta, daj nám zbožného ducha, aby sme túto svoju Matku vždy dôstojnejšie ctili a na pomoc si ju volali, žeby sme sa vždy mohli tešiť jej materinskej ochrane a v hodinu smrti účastní boli jej pomoci. Skrze tohože Krista, Pána nášho. Amen.

 

Za tým sa stojačky spieva chválospev sv. Bonaventúru: Teba, Matka, chválime... číslo piesne 380.

 

Odpustky. Veriaci, ktorí sa zbožne zúčastnia na verejných mariánskych májových pobožnostiach, každý deň získajú 7 rokov odpustkov. — Ak tak vykonajú aspoň cez 10 dní a pristúpia k sv. spovedi, k sv. prijímaniu a pomodlia sa na úmysel sv. Otca, získajú pln. odpustky.

 

Tí však, ktorí súkromne odbavujú nejakú mariánsku májovú pobožnosť, získajú každodenne odp. 5 rokov. — Títo však plnomocné odpustky získajú len vtedy, ak pre vážne príčiny nemôžu sa zúčastniť na verejných pobožnostiach a ak vyplnia vyššie cit. tri podmienky a celý mesiac konajú súkromnú pobožnosť. — PPO 295.

 

Zdroj SSV Náboženské výlevy 1945