Zjavenie Panny Márie v Akite - zlé predpovede pre našu dobu

Táto sestra bola hluchá, napriek tomu jasne počula posolstvo Panny Márie, napokon sluch vďaka nebu získala a začala skutočne počuť. Pozrime sa ako varovala naša Matka ľudstvo, zrovna na deň výročia Fatimy, 13. októbra 1973:

 

Ľudia nerobia pokánie a nechcú sa polepšiť. Otec udrie na celé ľudstvo strašným trestom. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo. Z neba spadne oheň a zničí väčšinu ľudstva, dobrých rovnako ako zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym.

 

Ďalej Matka Božia hovorí, čo je potrebné konať aby sme zmiernili hnev Boží: Jediná zbraň, ktorá vám zostáva, je ruženec a Znamenie, ktoré vám zanechal môj Syn. Denne sa modlite ruženec. Modlite sa ruženec za pápeža, za biskupov, za kňazov.

 

A teraz prichádza akoby náhľad do dnešnej doby, do dnešnej synody o rodinu, kde sa diabol pokúša zmeniť učenie Cirkvi a Mária hovorí toto:

 

Diablovo dielo prenikne aj do cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky.

 

Skutočne – dnes kňazi, ktorí zachovávajú vernú náuku Cirkvi, sú zosmiešňovaní, pohŕdaní, vytláčaní na okraj Cirkvi. Hovorí sa o nich ako o zaostalých, ako o tých, ktorí sa držia mŕtvej tradície, miesto toho, aby údajne otvorili oči a prispôsobili vieru svetu. A tak stoja proti sebe biskup proti biskupovi, kde jeden stráži učenie viery a druhý chce vieru prispôsobiť hriešnemu svetu.

 

Ďalej Matka hovorí: Budú pustošené chrámy a oltáre.

 

To sa deje od koncilu neustále. Krásne oltáre, sú nahradené protestantsko-slobodomurárskymi stolmi. Oltáre, ktoré majestátne oslavovali Boha, sú nefunkčné, sú za chrbtom kňazov a tak nie je div, že mnohé z týchto oltárov sa zničilo, kostoly sa poprerábali tak, že sa podobajú skôr na mešity ako na katolícke chrámy.

 

Mária pokračuje: Cirkev sa naplní tými, ktorí robia kompromisy a diabol zvedie mnoho kňazov a Bohu zasvätených duší, aby Pána opustili. Démon bude neúprosný, zvlášť voči dušiam zasväteným Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je pre mňa príčinou veľkého smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia.

 

Toto je presné na dnešnú dobu. Robia sa kompromisy ohľadom viery. Katolícka viera jasne učí, že človek musí mať na sebe svadobné rúcho – milosť posväcujúcu, ktorú si vo svätej spovedi skrúšeným srdcom zabezpečí a potom túto milosť buď bude rozvíjať a zdokonalovať svoj život modlitbou, pôstom, pokáním, odriekaním si sveta, pomocou núdznym – alebo ju hriechom opäť začne strácať a tak musí opäť prikročiť ku svätej spovedi.

 

Ale čo je kompromis, o ktorom Mária hovorí? Napríklad  – protestanti, ktorí nikdy na sebe nemali rúcho svadobné – teda rúcho posväcujúcej milosti od Boha, sú vraj vzorom pre katolíkov, sú bratmi, sú na rovnakej lodi. To isté platí pre východné viery a židov, či mohamedánov. Dokonca sa hovorí o spáse pohanov, pritom učenie Cirkvi jasne hovorí, že bez posväcujúcej milosti, bude každý vyhodený zo svadobnej hostiny do tmy, kde bude plač a škrípanie zubov. Ale dnes – v čase kompromisov, sa dáva nádej každému, podľa jeho viery – nie viery Kristovej, apoštolskej – ale podľa jeho ľudskej viery.

 

Taktiež sa pozrime dnes na rodinu. Rodina bola chránená Cirkvou celé stáročia, ale zrazu je nutné robiť kompromisy, uznať homosexuálne partnerstvá, ktoré privádzajú ľudí do pekla, uznať prijímanie Kristovho svätého Tela ľuďom, ktorí sa rozviedli a znovu zosobášili, miesto toho, aby sa hriech jasne definoval a napravil!

 

Vezmime si peklo – dnes sa o ňom už nehovorí a prijal sa kompromis o mlčaní. Každý jeden článok katolíckej viery je dnes postavený do svetla kompromisu a je iba naozaj veľmi málo katolíkov, ktorí vďaka Bohu nemajú klapky na očiach a verne sa držia náuky Cirkvi.

 

Vezmime si potraty, kde sa nájde mnoho katolíkov, ktorí síce sú proti potratom – ale – iba od určitého času od počatia plodu. Oklamal ich blud sveta, že počatím ešte nenastáva život. Ale čo sa katolík modlí v ruženci – Ježiš: ktorého si Panna z Ducha Svätého počala. Kedy ho počala? Keď povedala – fiat, nech sa tak stane – teda hneď v ten okamih, ako bola s archanjelom Gabrielom. Ak by sme išli podľa logiky pomýlených katolíkov, ktorí nemajú problém s potratom na počiatku – náš Pán by mohol byť potratený – veď v čase počatie ešte nič podľa nich nie je. Aké rúhanie!

 

A s tým súvisí ak antikoncepcia, ktorá nielenže zabraňuje počatiu, ale častokrát ničí hotový plod, z ktorého malo byť dieťa, ale bolo zabité hneď na počiatku. Bolo zahubené chemicky, alebo telieskom – zabitím v maternici!

 

O tomto všetkom dnes Cirkev ide robiť kompromisy miesto toho, aby to odsúdila ako ťažké zločiny. Tak niet divu, že Panna Mária pred týmto varovala, že svet je pred prahom Božieho hnevu!

 

Zjavenie Anjela a plač Madony

 

13. októbra 1974, keď sa sestra Agnes modlila pred Najsvätejšou Sviatosťou, bola náhle uzdravená zo svojej hluchoty. Sama telefonovala biskupovi Itovi a hovorila s ním ako počujúca. Deň nato potvrdil lekár, že má normálny sluch. Po šiestich mesiacoch však znovu ohluchla. Boh od nej žiadal, aby priniesla túto obeť. V roku 1982, na sviatok Zoslania Ducha Svätého, však bola definitívne uzdravená zo svojej hluchoty.

 

Od 4. januára 1975 začala socha Panny Márie plakať. Až do 15. septembra 1981 sa to opakovalo 101 krát. Monsignor Ito bol svedkom tohto javu. V deň, keď socha začala prelievať slzy, zjavil sa sestre Agnes anjel a povedal jej:

 

Nediv sa, že Madona plače. Každá jedna duša, ktorá sa obráti, je drahá jej srdcu. Prejavuje svoju bolesť, aby oživila vašu vieru, ktorá je tak veľmi naklonená k vlažnosti. Teraz, keď ste videli jej drahocenné slzy, na jej útechu šírte jej úctu pre jej slávu a pre slávu jej Syna, Ježiša Krista.“ Panna Mária si žiada zmierne duše. Duše, ktoré sa modlia a odčiňujú hriechy proti jej Synovi. Naša Panna zdôrazňovala dôležitosť ruženca a ochotu prijať od Boha čokoľvek (každodenné bolesti) a obetovať ich na odčinenie mnohých hriechov páchaných vo svete v tejto dobe. Naša Pani zvlášť prosila o modlitbu za biskupov, kňazov a rehoľníkov a o modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou.

 

Zjavenie bolo cirkevne uznané

 

Zjavenie bolo uznané Cirkvou. No najviac zaráža poznámka Ratzingera, ktorý pozná veľmi dobre Fatimské proroctvo. Kardinál Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery potvrdil rozhodnutie biskupa o autentickosti zjavenia. Zároveň vyhlásil: Posolstvo z Akity je posolstvo z Fatimy.

 

 

Žeby sa jednalo o rovnaké posolstvo, ktoré Ratzinger veľmi dobre poznal – táto poznámka je zámerne vypovedaná…