Panna Mária Karmelská (Škapuliarska, 16.7) - Poučenie a modlitba

POUČENIE Tento sviatok povolil Pp. Sixtus v. r. 1587 karmelským rehoľníkom na oslavu založenia rehole P. Márie na vrchu Karmel vo Sv. zemi. Keď sa v Cirkvi rozšírili Škapuliarske bratstvá. Karmelskej P. Márie, Pp. Benedikt XIII. r. 1726 nariadil slávnosť pre celú Cirkev. 

 

Poučenie z nových nábožných výlevov

 

Na vrchu Karmel vo Svätej zemi býval prorok Eliáš, ktorý neohrozene bránil vieru v pravého Boha proti pohanským prorokom boha Bála. Toto posvätné miesto priťahovalo mnohých, a tak už v prvých kresťanských storočiach vrch Karmel bol sídlom pustovníkov. Počas križiackych výprav prúdili sem pustovníci zo všetkých strán a utvorili osobitnú reholu pod ochranou Božej Matky. Pápež Honorius III. potvrdil rehoľné pravidlá Rehole svätej Márie z vrchu Karmel. Terajší sviatok bol pôvodne sviatkom rehole karmelitánov, zavedený roku 1376. Roku 1726 bol vzatý do všeobecného liturgického kalendára. Deň 16. júl sa vybral preto, lebo podľa tradície sa generálovi rádu bl. Šimonovi Stockovi 16. júla 1251 zjavila Panna Mária a dala mu rúcho zvané škapuliar s osobitným prisľúbením pre tých, čo ho budú nosiť.

U nás najznámejšími miestami úcty Panny Márie Karmelskej sú Topoľčianky, kde pápež Pius VI. povolil roku 1786 túto úctu, potom v Gaboltove, Stropkove, Veľkom Šariši, Tulčíku, v Strede nad Bodrogom, v Borke, v Nitrianskom Pravne.

 

Posvätný škapuliar ako dar Božej Matky

 

Dejiny karmelitánskeho škapuliara sa začínajú v 12. storočí. Duchovní synovia proroka Eliáša viedli na hore Karmel v Palestíne život modlitby. Nosili posvätný škapuliar ako dar Božej Matky. Nazývali sa bratmi Najsvätejšej Panny Márie z hory Karmel. Pre prenasledovanie sa rozhodli presídliť do Európy (v 13. storočí). Cirkev uznala pravidlá ich života, a rým dala právny začiatok karmelitánskeho rádu. Rád sa rýchle rozvíjal a vyznačoval sa príkladným životom jeho členov. V Anglicku sa mimoriadnou svätosťou preslávil bl. Šimon Stock. Keď spozoroval nebezpečenstvo hroziace rádu, prosil najsvätejšiu Pannu o pomoc. V noci z 15. na 16. júla 1251 uvidel najsvätejšiu Pannu Máriu v sprievode anjelov. Panna Mária mu podala škapuliar hnedej farby a povedala mu: „Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku."

 

Najsvätejšia Panna Mária sa zjavila aj pápežovi Jánovi XXII., ktorý bulou Sacratissimo uti culmine z 23. februára 1322 oznámil zjavenie Panny Márie. Panna Mária sľúbila hojné milosti a spásu tým, čo patria do rádu a verne zachovávajú svoje sľuby. Podobne aj tým, čo patria do Bratstva posvätného škapuliara a zachovávajú čnosť čistoty podľa stavu a modlia sa za Cirkev. Nakoniec sľúbila mimoriadnu milosť, známu pod názvom „sobotná výsada": „Ja, ich Matka, ich v prvú sobotu po smrti vyslobodím z očistca a zavediem na vrch večného života."

 

Apoštolská stolica zaradila škapuliar medzi sväteniny Svojou mocou potvrdila výsady škapuliara, opierajúc ich účinnosť o modlitby celej Cirkvi. Škapuliar sa popri ruženci stal jednou zo základných mariánskych pobožností. V súčasnosti je pobožnosť k posvätnému škapuliaru známa nielen v Európe, ale na celom svete.

 

Súkromná modlitba s odpustkom

 

Blahoslavená Panna a Matka Božia, Mária; ty lekárka chorých, tešiteľka zarmútených, útočište kajúcich hriešnikov, padám k tvojim nohám a pozdravujem ťa, ako Dcéru večného Otca, ako neporušenú Matku Božieho Syna, ako nepoškvrnenú Nevestu Ducha Svätého, ako chrám najsvätejšej Trojice. Tebe obetujem dnes i po všetky časy svoje telo i dušu, všetko svoje konanie, svoj zármutok, radosť, úzkosť a potrebu. Potechy plná Matka, otvor lono svojho milosrdenstva! Prijmi nehodné vzdychy môjho srdca, obráť moju dušu k opravdivému pokániu. Zmier ma s tvojím milovaným Synom. Zachráň ma od všetkých hriechov a buď mi na pomoci v každej potrebe. Milostiplná Panna Mária, pripomínam ti to zasľúbenie, ktoré si dala svojmu vernému služobníkovi Šimonovi Stokoví, že vyslyšíš prosby všetkých, ktorí ťa budú v škapuliarskom obraze nábožne ctiť a budú u teba útočište hľadať. ó, vykonajže mi u Boha to, o čo ta prosím... ak len to slúži ku cti tvojho milého Syna a k spaseniu mojej duše. Amen.

 

Kráľovná, ozdoba Karmelu, oroduj za nás!

Odpustky 300 dni.