Zázraky s Pannou Máriou III. Zdravas Mária v protestantskej rodine

Ján Jôrgensen, veľký dánsky básnik a spisovateľ, prišiel stráviť posledné roky svojho života do Assisi v Taliansku. Pochádzal z luteránskej rodiny, ktorá žila prísne podľa viery predkov.

Matka každý večer zhromaždila svoje deti, prečítala im stránku z Biblie a potom ju vysvetlila podľa zvyku dobrých luteránskych rodín. Prirodzene, nikdy nedovolila, aby deti išli spať prv, než by sa boli pomodlili Otčenáš.

Aj Janko bol verný tomuto zvyku a vôbec mu neprišlo na um, že by sa mal oddialiť od tradičných náboženských prejavov svojej rodiny.

Ale raz, ako sám neskôr napísal, ani nevediac ako, našiel sa kľačať na zemi pod nádhernou hviezdnatou oblohou a modlil sa modlitbu Zdravas Mária, ktorú našiel v jednej knihe. V Jôrgensenovom dome, ako v každej luteránskej rodine, to bol opravdivý blud. Modliť sa k Márii! To bol hriech, alebo aspoň povera.

Janko to všetko dobre vedel. Preto sa ho zmocnil veľký strach z toho, čo urobil. Samozrejme, matke sa to neodvážil povedať. No napriek tomu nevedel sa odlúčiť od tej modlitby. Pôsobila naňho neodolateľným čarom. Veľa ráz večer, keď sa pomodlil Otčenáš pod láskavým pohľadom svojej matky, počkal, kým odišla, a potom si kľakol na posteľ a s láskou šepkal slová „Zdravas Mária, milosti plná... Svätá Mária, Matka Božia..."

Prešli roky. Ján bol obdarený mimoriadnou inteligenciou a venoval sa najrozličnejším štúdiám. Od Gotheho mysticizmu cez prírodné vedy až po filozofiu. Vo svojom svetonázorovom vývoji prešiel postupne od liberalizmu k socializmu, potom k evolucionizmu a skončil v nevere.

Bol veľmi ďaleko od jednoduchej viery svojich prvých rokov. No zostávala mu stále akoby tajomná niť, ktorá ho mala priviesť k spáse, to Zdravas Mária, ktoré sa po prvý raz modlil za hviezdnatej noci a potom ho potajomky opakúval, kľačiac na postieľke. Panna Mária nezabudla na tieto jeho prejavy lásky voči nej.

Rozhovory s priateľmi katolíkmi priviedli Jórgensena pomaly, ale iste k viere. Obrátil sa roku 1896.

Hlboko si uvedomoval dôležitú úlohu, ktorú zohrala Panna Mária pri jeho obrátení. Preto jej venoval jedno zo svojich najdôležitejších diel - Dánska Panna Mária.

Aj v jeho prípade sa splnilo, čo hovoril svätý Bernard, keď sa s dôverou obracal na Matku Božiu: „Nikdy nebolo počuť, že by si opustila niekoho, kto sa k tebe utiekal o pomoc."