Môže sa protestant modliť ruženec?

Preto do tejto svojej Cirkvi, svojho Svätého tela, chce pritiahnuť čo najviac ľudí.

 

Protestanti tvrdia, že milujú Krista Pána, hľadajú neustále dôkazy v Písme – pretože majú mnohé pochybnosti. Viera nie je len o dôkazoch a jasných veršoch, viera je nadprirodzená milosť od Boha, ktorý nás utvrdzuje v tom, že sme na správnej ceste a to mnohokrát nadprirodzenými zázrakmi. Protestanti majú problém so zázrakmi, napokon z ich dielne vychádza posledná liberálna teológia o tom, že nadprirodzené v Písme, sa dá vždy vysvetliť vedecky, ibaže vtedajší ľudia tomu nerozumeli a tak to obalili do mýtov. To je veľká lož, pretože Boh nielenže vtedy konal divy a zázraky, ale koná ich podnes.

 

Mnohí protestanti majú mylnú predstavu o tom, že Boh akoby po ukončení Písma, si vzal dovolenku a už iba sleduje dianie vo svete bez svojich nadprirodzených zázrakov. Samozrejme Boh aj naďalej riadi svet, pretože tak to v Písme stojí, ale protestanti sa nazdávajú, že Boh nezasahuje do sveta v zjaveniach, divoch, nadprirodzene. Preto musia nutne odignorovať všetky divy, ktorými Boh zaopatruje svoju katolícku Cirkev a tých divov je nespočet. Protestanti totiž nemajú žiadne divy a zázraky nadprirodzené, žiadne zjavenia Boha, alebo Matky Božej a preto aby obstáli vo svojej pomýlenej viere, pripisujú tieto divy temným silám. Radi sa pýtajú – keď tento zázrak a toto zjavenie nie je v Písme, od koho pochádza? Ich odpoveď je – od diabla, pretože aj diabol sa podľa Písma dokáže zmeniť na anjela svetla.

 

Samozrejme Cirkev každý jeden div a zázrak musí preveriť a niekedy to trvá aj storočia, pokiaľ sa uzná že zázrak bol právoplatný. Je na to vybraná komisia, ktorá skúma zázrak, alebo v prípade zjavenia, ako napríklad vo Fatime, boli deti nespočetne krát vypočúvané krížovými otázkami a to nielen v čase zjavení, ale aj dlho po nich. Zjavenie sa samozrejme musí veľmi pozorne skúmať, čo hovorí, či nehovorí proti viere, proti Písmu. Ak miestny farár mal pochybnosti o zjavení, kázal deťom aby zjavenie pokropili svätenou vodou, pretože diabol neznáša túto vodu a pokropenie by mu spôsobilo podľa exorcistov bolesť, ako žiletková sprcha. Ak by bolo zjavenie falošné, ukázala by sa pravá tvár, kto za zjavením stojí.

 

Keď protestant začína tušiť, že Kristus Pán skutočne koná vo svete divy a zázraky, zvlášť vo svojom Tele Cirkvi, začne v malom ustupovať o svojej pomýlenej viery, ale len nepatrne, aby sa príliš ďaleko nevzdialil. Poznám to sám podľa toho, že som tiež dával otázku, či by sa protestant mohol modliť ruženec?!

 

Samozrejme existujú stránky, kde sa protestanti ruženec modlia, zvlášť v Nemecku v luteránskych kruhoch sú stránky, kde sú takzvané biblické ružence, ktoré sú podľa Písma. Tie ružence však nemajú nejakú duchovnú silu, nie sú darom z neba, sú to iba vymyslené ľudské modlitby, ktoré kopírujú originál a to veľmi gýčovým spôsobom.

 

Hirošima a Nagasaki

 

Nedávno bola pripomienka nešťastia, ktorá sa stala na konci vojny v Hirošime a Nagasaki. Kto to sleduje aj z tej duchovnej stránky, určite narazil na to, že ľudia ktorí tam zomreli, boli len malým percentom Japoncov, no zato práve v týchto dvoch mestách a práve na presne mierených miestach, kde spadli atómové bomby, bolo až 90% Japonských katolíkov. To sa dnes sotva kde dočítame. Aj tu vidíme, že diabol nenávidí katolícku Cirkev – Kristovo telo a bojuje ako len môže. Čo sa však dočítame dnes je zázrak, ktorý sa stal v epicentre výbuchu. Štyria mnísi sa modlili ruženec počas výbuchu bômb, boli takmer v epicentre, kde nie je šanca na prežitie a napriek tomu, sa týmto mníchom nič nestalo. Ak si to dáte do vyhľadávača, nájdete podrobnosti tohto zázraku, kde Matka Božia bdela nad svojimi deťmi a Boh ukázal opäť svoju moc. Protestant v tomto prípade bude ticho, prehliadne túto udalosť, a ten protestant ktorý všetko vie a všade bol – má odpoveď na každú otázku – jednoducho povie, že to sám diabol ich zachránil. Ale človek, ktorý úprimne hľadá Boha, sa musí zamýšľať a Boh mu jeho falošnú vieru sa snaží spochybniť. Takto pomýlený protestant sa začne pýtať – môžem sa aj ja modliť ruženec? Aký je v tom problém? Veľký!

 

Zjavenia Márie a neveriaci protestanti

 

Ide o Matku Božiu, Máriu. V protestantských zboroch je bežný člen naučený na falošné výklady, že v zjavení Márie ide o ženu, ktorá sa v jednom verši objavila v starej zmluve. V tom verši ide o kráľovnú nebies, ktorej Izraeliti vzdávali chválu a Boh ich za to napomínal. O tomto verši sotva čo vieme viac, ale išlo tu o zjavené modlárstvo a to v tých dobách bolo upriamené na vymyslených bohov a vymyslené bohyne. Sotva by im táto pohanská kráľovná neba pomohla, urobila pre nich službu, zázrak a už vôbec by ich nenapomínala k tomu, aby sa obrátili k pravému Bohu. Ale protestant musí veriť, že je to tak ako ho to učia – zjavenia ktoré Boh posiela na zem cez Máriu, sa viažu na tento verš, že ide o kráľovnú neba – falošnú pohanskú modlu. Problém je však v tom, že Mária vždy ukazuje na svojho Syna, či už v Písme, alebo aj v zjaveniach. Vo Fatime napríklad jasne hovorila, že ľudia urážajú Boha a jej Syna, preto príde trest. Ak by bolo zjavenie falošné, vyzdvihovalo by seba a nehovorilo by ľuďom o urážaní Boha a Krista nášho Pána.

 

Chudobný protestant pred bránami kráľovstva

 

Opäť sa vráťme k tomu, že protestanti síce hovoria že milujú Pána Ježiša Krista, stoja však pred bránou do ovčinca a nechcú vstúpiť do kráľovstva nebeského. Toto kráľovstvo začína práve v Cirkvi, Cirkev je ovčincom, kde Kristus pozýva ľudí a protestanti stoja vonku, obdivujú Pána, ale do ovčina Jeho ísť nechcú. Vidia že v ovčinci Pánovom sa dejú zázraky, divy, že si tam ľudia vzájomne pomáhajú, že tam tí ktorí nás predišli do smrti, pomáhajú tým, ktorí ešte žijú v tomto slzavom údolí. Vidia že tam Boh koná zázraky a divy, ktoré sú podobné tým zázrakom o ktorých čítajú v Písme, protestant vidí, že Boh dáva titul Matke Krista a robí ju Matkou Cirkvi a pomocnicou kresťanov, ale on toto všetko odmieta. Stojí vonku s bibliou v ruke a v hneve srdca ukazuje na verše, ktoré toto kráľovstvo Krista údajne nepodporujú. Je to smiešny a zároveň smutný pohľad na tých, ktorí horlia za pravdu, ale tak, ako horlil za pravdu Šavol, keď chcel zachovať svätú vieru Izraelských otcov a až Kristus Pán ho musel zastaviť. A Boh zastavuje aj protestantov a ukazuje im, že nestačí iba veriť v Krista Pána, ale je nutné aj vstúpiť do Jeho kráľovstva nebeského a to nielen do budúceho kráľovstva, ale aj do súčasného – pretože tým kráľovstvom je katolícka Cirkev. Aj s jej chybami, aj s jej hriechmi, aj s tým, že sú v nej draví vlci, heretici, ľudia ktorí neprijali kňažský stav z viery, ale z iných pohnútok hriešnych – ale Kristus je hlava a On bude so svojou Cirkvou do skončenia sveta. Kristus vždy urobil poriadok v Cirkvi, keď sa v nej začali prebúdzať herézy a nebude tomu inak ani dnes, keď si Cirkev podáva ruku so svetom, ktorý ju nenávidí. Ale Cirkev nie je Cirkvou len prítomnosti – Cirkev je Kristovým telom už aj tým nebeským, kde všetci svätí, anjeli a božské bytosti, chvália Boha. Cirkev je aj Peter, Pavol, Ján, Augustín, Zlatoústy, Akvinský, farár z Arsu, či páter Pio. Cirkev je ovčincom nielen tých, ktorí tu teraz žijú a hromžia na to, že Cirkev dnes blúdi, ale je aj ovčincom tých, ktorí sa za nás modlia neustále k Bohu. Je to veľká rodina, bohatá rodina, svätá rodina.

 

Môže sa protestant modliť ruženec?

 

A tak sa dostávame k otázke, či sa môže protestant modliť ruženec? Môže sa ho modliť, ale keď stojí pred bránami Kristovho kráľovstva – Jeho Cirkvi, čo mu je platný? Aj na neho sa vzťahujú Božie milosti, Boh priťahuje všetkých ľudí k pokániu, Boh chce aby všetci ľudia boli spasení, vďaka zásluhám v Cirkvi katolíckej, aj protestanti majú mnohé dobré dary, sú vypočuté ich modlitby, ktoré sa zväčša týkajú sveta, prežitia vo svete, odňatie choroby – ale sú mimo Krista a Jeho tela napriek tomu, že hovoria – my Ťa Kriste milujeme…

 

Modliť sa ruženec znamená, že prijímam vieru katolícku, pretože ruženec sa začína prekrižovaním. Prekrižovanie je úcta k Bohu Trojjedinému, je to znak, pred ktorým sa temné sily trasú, pretože tento znak ustanovila Cirkev, ktorá je oporou a stĺpom viery (1 Tim 3,15). Potom ruženec pokračuje vyznaním viery, ktoré mnohí protestanti popierajú v niektorých bodoch, nepriznávajú sa k nemu. Potom ruženec pokračuje otčenášom, ktorý sa mnohí protestanti nemodlia. A samotný ruženec pozostáva z tajomstiev našej spásy, ktoré sú doprevádzané modlitbou zdravas Mária. Prvá časť tejto modlitby je biblická, druhá časť je o Márii oslávenej v nebi, ktorá sa prihovára za nás hriešnych, ako dobrá Matka sa prihovára za svoje deti, dokonca v hodine našej smrti, stojí pri nás a privádza svojho Syna k nám, ako ho privádzala k Alžbete, keď ju navštívila v požehnanom stave.

 

Medzi desiatkami je pozdravenie svätej Trojice v hlbokej pokore a úklone v krátkej modlitbe Sláva. Po nej nasleduje Fatimská modlitba, kde sa modlíme za obrátenie sveta, ktorý padá do pekla a všetky zásluhy tejto modlitby nevenujeme sebe, ale svetu a hriešnikom okolo nás.

 

Čo by z tejto modlitby mohol mať protestant? Mal by výčitky v srdci, že sa modlí modlitby, ktoré sú ,,nebiblické”. Protestant totiž nevie, že diabol nenávidí Matku Božiu a modlitby k nej, pretože už Boh v genesis 3, 15 zasľúbil, že žena, z ktorej vyjde sväté potomstvo, bude šliapať diablovi na krk a keď si pozrieme dejiny, skutočne Mária nedáva diablovi žiadne šance. Keď sa robia exorcizmy, tak démoni sa až trasú, keď počujú meno Márie a nenávidia ju najviac zo všetkého stvorenstva. Hovoria, že keď ich Kristus Pán ničí, predsa je to Boh a tak to znesú, ale keď ich ničí stvorená bytosť, k tomu človek a ešte žena – to je neznesiteľné.

 

Státisíce duší sa modlia denne ruženec, na všetkých miestach sveta, čím vyprosujú milosti pre tento bezbožný svet, inak by už dávno bol koniec a nikto by sa už neobrátil. Boh dal do posledného boja proti diablovi na zemi, práve túto zbraň, aby falošní hráči pokra boli odhalení, keď túto zbraň odmietajú. Tak ako prišiel náš Pán v advente skrze Matku Božiu Máriu, tak príde aj druhý krát v druhom advente na konci sveta. Prvý krát Mária vedela že príde Spasiteľ a oznamovala to svetu – vidíme to zvlášť ako predobraz, keď navštívila Alžbetu a zvestovala jej Spasiteľa. Svätci po-tridentskej doby, dostali zvlášť z neba inštrukcie, že ako prišiel Boh na svet v podobe ľudského tela cez Máriu, tak príde druhýkrát vo svojej sláve, tiež cez Máriu. Preto sa dnešná doba nazýva aj Mariánskou dobou, kedy Matka Spasiteľa oznamuje príchod Syna. Démoni sa desia a zúria, prevracajú všetko naruby pretože vidia, že Boh dáva posledné časy Márii, ktorá im šliape na hlavu. Kto je však v područí diablov sveta, ktorá spolu s s nimi kričia?! – Máriu nechceme, je to iba obyčajná žena, preč s ňou, je to nebiblické!

 

Modli sa ruženec!

 

Napriek tomu odporúčam modliť sa ruženec, pretože Mária vypočuje každú modlitbu, ktorá smeruje k nej a ona sa prihovára k Synovi, Kristovi a dejú sa zázraky a divy. Ako protestant sa budeš búriť, pretože je iba jeden prostredník medzi Bohom Otcom a nami ľuďmi – Ježiš Kristus. Ale náš Pán má celú svoju Cirkev, ktorá sa prihovára za svet, za hriešnikov, za obrátenie, za návrat do Cirkvi, za Cirkev a na čele tohto spoločenstva, je postavená Božia rodička, na ktorej sám Boh ukázal, aký je milostivý a milosrdný. Pretože ani Matka Božia by sama zo seba neprišla do neba, ale práve preto, lebo sa v nej narodil Boží Syn, Boh ju vyvýšil nad všetkých ľudí, ktoré sa kedy zrodili, vrátane patriarchov, Dávida, Izaiáša, Jána Krstiteľa. Boh je spravodlivý Otec a nezabudol na Matku Svojho Syna, na tú pokornú ženu, ktorá zachovávala všetko vo svojom prečistom srdci, ktorá bola tak tichá a pokorná, že aj Písmo o nej hovorí veľmi málo – ale nie tak Boh. On ju vyvýšil hneď po smrti a dal nám ju za Matku už pod krížom kde nám hovorí – hľa Tvoja Matka a ty si jej syn. Modli sa ruženec a Boh ťa vytrhne z drápov satana, ktorý ťa nepustí do Kristovho ovčinca. Satan sa raduje, keď vyznávaš Krista Pána, ale si mimo Jeho Sväté telo Cirkev. Lebo uveriť v Krista Pána znamená povedať A – vstúpiť do jeho tela Cirkvi znamená povedať – B! Protestanti zostali pri písmene A a to nestačí. Budeš hovoriť, že žalárnik uveril a preto bol spasený, ale zabudli na písmeno B. Žalárnik vstúpil aj do katolíckej Cirkvi. Každý jeden svätý bol v katolíckej Cirkvi a mimo Cirkev nie je nikto svätý. Mimo Cirkev Boh nekoná zázraky, divy, nedáva zjavenia, pretože ľudia mimo Cirkev nie sú v Kristovom ovčinci.

 

Už samotná Fatima bola ukážkou toho, ako Boh koná. Poslal Máriu aby zvestovala posledné časy a tresty, ak sa ľudia neobrátia, dal však možnosť zvrátenia – cez pápeža. Nedáva to pravoslávnym, ktorých treba obrátiť, nedáva túto možnosť protestantom, ktorým sa vôbec neprihovára, ale potvrdzuje úrad pápeža, ktorému dáva moc zvrátiť dejiny. Boh by mohol vykonať túto vec bez pomoci človeka, ale už vtelenie nám ukazuje, že Boh s nami ráta, že sa radí medzi nás a čaká na naše odozvy.

 

Modli sa preto ruženec a zaručene ti Matka Božia oplatí tvoje modlitby. Ja keď som bol ešte buddhista, som sa pomodlil k Márii, keď som navštívil pútnické miesto Litmanovú. Nie za katolícku vieru, nie za kresťanskú vieru – ja som veril, že všetky náboženstvá prichádzajú k spáse. Mária však nenechala moju modlitbu len tak a od toho dňa, ma neznáma sila privádzala ku Kristovi. Uveril som, stal som sa však protestantom, čím som sa od Márie na hony vzdialil. Ale Mária na mňa nezabudla a po 5 rokoch protestantizmu, ma tá istá neznáma sila ktorá ma privádzala ku Kristovi, priviedla späť k viere mojich otcov, k viere Slovenského národa, ktorý tisíc rokov nemal štátnosť, napriek tomu ho Boh viedol a náš národ vďaka katolíckej viere prežil podnes. Mária ťa vždy privádza k Synovi a jeho Telu Cirkvi. Pretože v tomto svätom tele, nájdeš konečný pokoj, otvorí sa ti studnica milostí, otvorí sa truhlica modlitieb, žaltárov, breviárov, litánií, modlitieb svätých a zvlášť v tomto tele žije a prebýva Kristus nielen slovom, ale aj hmotne – v eucharistii. Je prítomný vo svojej Cirkvi tak, ako to zasľúbil v Písme, že bude s nami neustále – nielen duchovne, ale aj hmotne. Každá omša dáva mnoho milostí pre svet, pretože Boh si neustále pripomína smrť svojho Syna a zmilováva sa ešte nad svetom a neuplatňuje právo trestu, ktoré by inak mal uplatniť.

 

Každá jedna modlitba, ktorá je obetovaná za hriešny svet, prináša milosti pred Boží trón a tieto milosti idú do sveta na obrátenie, zvrátenie chorôb, vytrhnutie človeka zo zúfalstva – hlavne však na obrátenie a návrat do Cirkvi. Prečo je však dnes tak slabá viera vo svete? Pretože mnoho ľudí a zvlášť ľudí zasvätených, neprinášajú obety Bohu tak, ako ich prinášal Kristus Pán a všetci svätí, vrátane Apoštolov. Mnohí kňazi dokonca neveria v prítomnosť Krista v eucharistii, čím nabehli na protestantský model – ale táto neviera neprináša milosti pre svet a tak neprichádzajú obrátenia a svet sa rúti do pohanstva. To isté platí o modlitbách, o obetách ľudí ako jednotlivcov, ktorí si žijú svetskými životmi a neobetujú svoje životy, čím by získavali milosti pre bezbožný svet a tak svet stráca vieru.

 

Ruženec je po omši, po obeti Krista na kalvárii, druhou zbraňou na získanie milostí pre svet. Je to obeta časová, je to obeta v rozjímaní o spáse, je to obeta na kolenách, kde obetujeme svoje telá v živú a svätú obetu, ako nás učí Písmo. Modli sa preto ruženec a pocítiš silu z neba, ktorú Boh dáva pokorným. Otázkou zostáva, či sa dokážeš pokoriť, pretože protestantizmus napodobňuje svojho otca – pyšného a nadutého satanáša…