Prečo Boh dovolil protestantizmus?

Keď som uvažoval o fenoméne protestantskej reformácie, pýtal som sa, prečo Boh dovolil, aby vznikla a prekvitala takáto vzbura. Pozrel som sa teda, čo Biblia hovorí o takejto vzbure. Videl som, že namiesto toho, aby Boh okamžite zničil vzdorovitých ľudí, ako to bolo v prípade Koreho (porov. Nm 16, 1 a nasledujúce verše), niekedy dal tým, čo sa búrili, presne to, o čo žiadali, ale bol to skôr trest. Napríklad keď sa Židia sťažovali Bohu, lebo sa im zunovalo jesť mannu a chceli mäso, Boh vyriešil túto vzburu takto: „Teraz vám Pán dá mäso a najete sa. A nebudete ho jesť iba jeden deň, ani dva, päť, desať alebo dvadsať dní, ale celý mesiac, že ho nebudete môcť už ani cítiť, až pokým sa vám nesprieči.”

 

Boh spôsobil veľký mor, pravdepodobne pre skazené mäso, ktorý zabil mnohých na púšti (Nm 11, 18-20). Ľud spoznal, že je to trest za ich nevďačnosť a vzburu. Konal teda pokánie, ale o pár rokov sa opäť spreneveril Bohu. Jedno zo znamení upadajúcej spoločnosti je vysoká rozvodovosť. Tak to bolo aj v starovekom Izraeli. Boh namiesto toho, aby ich neustále prehováral, dovolil, aby ich rozvody boli znamením ich tvrdohlavosti voči nemu (Mt 19, 8; Jn 12, 39-40). Chceli ísť svojou cestou. Boh im to dovolil a dovolil im dokonca odpadnúť od viery. Napokon Boh dal pocítiť Izraelitom dôsledky ich konania a použil ten istý rozvodový zákon, po ktorom túžili, aby sa „rozviedol” s týmto duchovne cudzoložným národom (pórov. Iz 50, Jer 3, 8).

 

Keď Izraeliti nechceli, aby Boh bol ich kráľom a žiadali pozemského kráľa, Boh vedel, že ho odmietajú, preto ich podrobil zlým pozemským kráľom (porov. 1 Sam 8,1a nasledujúce verše). Až neskôr si uvedomili, že keď bol ich kráľom Boh, ušetril ich od zloby pozemských kráľov. Väčšina kráľov v Izraeli bola veľmi zlá. Viedli mnohých ľudí k modloslužbe a záhube. Boh dovolil, aby sa tieto vzbury uberali svojím smerom, ale zároveň pracoval na svojom skrytom pláne. Myslím si, že Boh podobne vyriešil protestantskú vzburu voči Katolíckej cirkvi. Keby Boh hovoril teraz tak, ako hovoril v 11. kapitole Knihy Numeri, možno by povedal: „Chcete inú cirkev? Dám vám inú cirkev. Vlastne dám vám toľko iných cirkví, že ich nedokážete spočítať.” Nedeje sa práve toto? Boh dal protestujúcim to, čo chceli – a oveľa viac: jeden dlhý, neprerušený rad protestujúcich; protestujúcich, ktorí protestujú proti Katolíckej cirkvi, a protestujúcich, ktorí protestujú proti svojim protestujúcim kolegom.

 

Tento mor „protestantizmu” vytvoril tisíce hašteriacich sa siekt. Čas ukáže, že protestantizmus nie je Božím plánom pre jeho Cirkev, ale je to skôr smutné zlyhanie. Ako katolík mám teraz pokoj. Som mimo kontroverzií protestantizmu. Som bezpečný v úteche pravdy. Zaujal som svoje miesto v armáde Krista Kráľa v tomto veľkom zápase o duše, ktorý sa vedie od staroveku. Musím pomáhať iným, zvlášť svojim bývalým protestantským bratom, aby pochopili, tak ako som pochopil ja, že Katolícka cirkev nie je len pravou Cirkvou, je domovom – kam všetci patríme.6 Po toľkých nesprávnych odbočkách a slepých uličkách teraz vidím a milujem Katolícku cirkev takú, aká je: starobylá, nezničiteľná Cirkev, ktorú založil Ježiš Kristus pred dvetisíc rokmi. Tak často sme slepí voči všetkým dobrým veciam, ktoré Boh naplánoval pre náš život. Obyčajne sú priamo pred nami, hoci my ich nevidíme (a niekedy ani neuvidíme). Ako antikatolícky protestant som bol ako ten slepý muž, ktorého Ježiš uzdravil tak, že mu blatom potrel oči (Jn 9, 17). Radujem sa z Božieho daru milosti zadarmo, ktorý mi otvoril oči, aby som videl pravdu. Hoci bola vždy zrejmá, celé tie roky som ju nevidel.

 

Môj nebeský Otec na mňa trpezlivo čakal, keď som utiekol ako márnotratný syn, aby som našiel svoju cestu domov. Viem, že v deň, keď som sa vrátil domov do Katolíckej cirkvi, sa na mňa usmial a povedal: „Veseľme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa!” Inšpiroval ma svätý príklad protireformačného apologétu svätého Františka Saleského (1567 – 1622). Jeho kázne a apologetické spisy obrátili viac než 60 000 reformovaných protestantov do Katolíckej cirkvi v dôsledku jeho odvážneho ohlasovania biblickej pravdy. Príbeh o jeho službe medzi kalvínmi, ako aj biblické a patristické argumenty, ktoré použil proti herézam Kalvína a Luthera, možno nájsť v knihe The Catholic Controversies. Rockford, IL : TAN Books.